Аграрен факултет

 

 Исторически данни

Висшето аграрно образование в България води началото си от 1921 г., когато кьм Софийски университет "Св. Климент Охридски" е разкрит Агрономически факултет. Обучението в него е съсредоточено в две специалности: “Животновъдство” и “Растениевъдство”.

По-късно, с решение на Министерския съвет от 17. 09. 1948 г., се учредява Селскостопанската академия в която от Софийски университет преминават четири факултета - Агрономически, Зоотехнически, Лесотехнически и Ветеринарномедицински.

В обучението на студентите по животновъдство са участвали учени от световна величина като акад. Янаки Моллов, акад. Георги Хлебаров, акад. Кирил Павлов, акад. Никола Платиканов, акад. Стефан Куманов, акад. Кирил Братанов, проф. Жельо Ганчев, а също и класикът на българската драматургия, д-р по ветеринарна медицина, проф. Димитър Димов и мн. др.

През 1974 г. Зоотехническият и Ветеринарномедицинският факултети са пребазирани от София в Стара Загора. Така се създава Висшият институт по зоотехника и ветеринарна медицина - първото висше учебно заведение в града на липите.

През 1983 г. Зоотехническият факултет е преименуван в Зооинженерен, през 1992 г. в Аграрно-животновъден, а през 1996 г. – в Аграрен. Това се налага от въвеждането на нови специалности свързани с аграрното производство.

От 1995 г. Аграрният факултет е в структурата на Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Обучението на студентите се осъществява от 86 висококвалифицирани преподаватели от които 19 професори, 35 доценти и 32 главни асистенти и асистенти. От тях 13 са със звание “д-р на науките” и 59 са доктори по различни направления.

На 18.03.1999 г. Аграрният факултет е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация. Така факултетът е легитимиран да обучава студенти по посочените специалности на образователно - квалификационни нива: Бакалавър, Магистър и Доктор.

В Аграрния факултет се прилагат съвременни алтернативни методи на обучение, мобилност на студенти във висши училища в страната и чужбина.

 

        

 

 

 

 

Студентите от Аграрния факултет имат възможност да използват:

 • Добре обзаведени лаборатории, оборудвани с всички необходими за учебния процес апарати и пособия
 • Учебно-експериментална база с опитно поле, ферми за говеда, овце, кози, свине, птици, зайци, пчели, конна база с хиподрум, лаборатория по херпетология и др.
 • Компютърни зали, достъп до интернет
 • Библиотека с необходимата за всички специалности литература и периодика
 • Студентски стол и общежитие за над 80% от студентите
 • Възможности за провеждане на учебно производствени практики в най-добрите за съответните специалности бази в Република България, както и в някои от най-развитите страни в света
 • Добре обзаведена спортна база и възможности за спортуване на следните видове спорт: футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика, спортна гимнастика, културизъм, тенис на маса, аеробика, каланетика и конна езда.
 • Студентите от Аграрен факултет имат възможност да провеждат частично обучение на базата на студентска мобилност в чуждестранни университети по различни програми.

 

 

“Център за международно сътрудничество, координация и разработване на национални и международни проекти” към АФ при ТрУ

Дейността на центъра е свързана с търсене на алтернативни форми за финансиране на образователните и научни практики на АФ - участия в научноизследователски проекти от национален мащаб, Европейските фондове и други международни източници и програми.

 • Стартира с проект по програма за сътрудничество на Норвежкото правителство, ориентирана към подпомагане и стимулиране на икономическия растеж и устойчивото развитие на България в области с приоритетно значение за нея.
 • Проектът по който работи АФ цели разработването на програма за Опазване на околната среда в района на Стара Загора, която се състои в изграждането на системи за контрол и превенция на вредните емисии във въздуха и водата, застрашаващи живата среда и най-вече човешкото здраве, както и технологии за безопасното третиране на вредните субстанции.
 • Преподавателски екипи от Аграрен факултет участват с 4 разработени проектни предложения за научноизследователски проекти по конкурсни схеми на Фонд «Научни изследвания» към МОН, Дирекция «Научни изследвания».
 • От 07.07.2008 стартира проект на Аграрен факултет по конкурсна схема BG051PO001/07/3.3-01 “Разработване на механизъм за училищни и студентски практики” /ОП “Развитие на човешките ресурси”/ на тема "Студентски практики в реалните условия на аграрното производство". МОН одобри проекта и ратифицира официално договора за предоставяне на безвъзмездна помощ.

 

       

Музейна сбирка на АФ

Създадена е 2001 година, по повод 80-годишнината от въвеждането на висшето аграрно образование в България (1921 год.).

Целта е да се съхрани историята на неговото учредяване и развитие. Преминаването през годините на отминалото време дава възможност за запознаване с различни поколения учени, отдали творчески сили и умения (професори, декани, ректори) за издигане нивото на висшето аграрно образование в България, в отделни етапи от учредяването му до наши дни.

Богата е българската земя на история. Тази малка сбирка със скромните си експонати напомня за Тракийското изкуство, от където е взаимстван и елементът за емблемата на Факултета, за българската писмена. Изложени са и първите ръкописни книги издадени за аграрно обучение, първите научни трудове от началото на XX век. Не малко внимание се отделя за съхранение на занаятите и бита на българското село. През последната година бе създадена и биологична сбирка (зала № 2) за разпространени, както и застрашени от изчезване биологични видове -птици, животни, риби, от различни географски зони на страната. Снимков материал от музейната сбирка може да видите тук. Създател на музейната сбирка е проф. дсн Илия Димитров. Уредник е гл. ас. д-р Диян Георгиев.

 

АБСОЛВЕНТИ НА АФ

нагоре