Бакалавър

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Подготовката на бъдещите педагози е изградена върху основата на знания и компетенции в областта на психологията, педагогиката и частните дидактики.
Многостранната теоретична, практическа и общообразователна подготовка на студентите осигурява условия за успешна професионална реализация и кариерно развитие.

Възможности за реализация:
 • предучилищен педагог;
 • начален учител;
 • учител-възпитател;
 • възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст;
 • ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и в групи за извънкласна дейност;
 • административно-управленски и експертни длъжности.
Професионална квалификация: детски и начален учител.
Продължителност на обучение: 4 години
Овладяват се професионални компетенции за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст, способности за образование и възпитание на детската личност и развитие на нейния творчески потенциал.
Учебен план ПНУП                                         Учебен план ПНУП (задочно)
 
Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
Специалността осигурява общообразователна, чуждоезикова, психолого-педагогическа, социо- и психолингвистична подготовка.
В процеса на обучение се усвояват практически умения за учебна, езикова, възпитателна и комуникативна дейност на български и чужд (английски, руски, френски) език, което гарантира успешна професионална реализация.

Възможности за реализация:
 • начален учител;
 • учител по чужд език в началното училище;
 • учител-възпитател в началното училище;
 • възпитател в домове за деца;
 • преподавател в детски школи;
 • ръководител на групи с деца за извънкласна дейност;
 • административно-управленски и експертни длъжности;
 • педагог в детски педагогически стаи.
Професионална квалификация: начален учител с чужд език
Продължителност на обучение: 4 години
Завършилите тази специалност придобиват професионални компетенции за ранно чуждоезиково обучение в начална степен, подготовка и възпитание на детето.
Учебен план НУПЧЕ
 
Социална педагогика (СП)
Обучението на бъдещите специалисти създава възможност за придобиване на знания по педагогика, психология, социология, право, медицина, и професионално-практическа подготовка.
Те са основа за разгръщане на специфични и широкоспектърни професионално-трудови умения за педагогическа дейност с деца, подрастващи и възрастни.

Възможности за реализация:
 • социален педагог;
 • в административно-управленска длъжност;
 • в различни видове социални институции за деца и възрастни;
 • в образователни и социални центрове;
 • като специалисти в системата на подпомагането и социалната дейност в държавния и неправителствения сектор.
Професионална квалификация: социален педагог
Продължителност на обучение: 4 години
Професионалните компетенции са фокусирани върху социалното придружаване и подкрепа на развитието на деца и лица в неравностойно социално положение.
Учебен план СП                             Учебен план СП - задочно
 
Специална педагогика (СпП)
Специалността осигурява широк профил на знания, умения и компетенции в областта на специалната педагогика и психологията, рече-слухова рехабилитация и комуникативни нарушения. Подготвят се специалисти с възможности за:
 • компетентна оценка на състоянието на деца и лица със специално потребности и в частност на такива с комуникативни затруднения;
 • работа по преодоляване на комуникативни нарушения и прилагане на алтернативни подходи за интеграция в общността.
Възможности за реализация:
 • специални педагози в специални училища;
 • ресурсни учители в общообразователни училища;
 • специалисти по рече-слухова рехабилитация и комуникативни нарушения в социални, медицински и образователни центрове.
Професионална квалификация: специален педагог
Продължителност на обучение: 4 години
Това включва компетенции за оценка на състоянието на деца и лица със специални образователни потребности, за работа по преодоляване на рече-слухови и комуникативни нарушения и прилагане на нетрадиционни и личностноориентирани подходи за социално включване.
Учебен план СпП