Галерия 23

 Процедура по акредитиране на заявената нова ОКС бакалавър специалност  "Педагогика на обучението по информационни технологии" / ново професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...