Галерия 26

 Процедура по оценяване – Програмна акредитация на професионално направление 1.2. "Педагогика" от Експертна група на НАОА