Галерия 34

 Процедура по оценяване и акредитация на ОНС "доктор": 05.07.01. „Теория на възпитанието и дидактика”; 05.07.04. „Специална педагогика”, както и за акредитиране на нова докторантска програма 05.07.03. „Методика на обучението по математика” от Експертна група на НАОА/Национална Агенция за Оценяване и Акредитация при Министерски съвет

02. 11. до 04. 11. 2015