ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ

 ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ

 1. К О Н Ц Е П Ц И Я за ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ в Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора (стратегически документ)

2.  Г Р А Ф И К НА ЛЕКЦИИТЕ В ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ 

        На 16. 06. 2015 отвори врати Докторантското училище на Педагогическия факултет – първото Докторантско училище в рамките на Тракийския университет. Декан доц. д-р Красимира Мутафчиева откри новата структура на Факултета, обзирайки стратегическите рационални основания и смисловите посоки на търсената образователно-научна реализация на академичната общност и на нейната исконна потребност от самоактуализация, самовъзпроизвеждане и развитие, както и грижата – професионално и емоционално подкрепяща нашите талантливите млади колеги – докторанти, постдокторанти, магистранти, млади учени, подпомагайки и ориентирайки изследователската им дейност към върхови съвременни постижения. Поздравления към докторантите и съпричастност към тази нова стъпка в  академичната битност на факултетската общност изрази Зам.-ректор доц. д-р Анна Толекова, споделяйки с аудиторията своята мечта в началото на мандата си – в Тракийския университет да има докторантско училище. И ако все още няма такава структура – Университетско докторантско училище, то в Педагогическия факултет това е реализирана идея, реализирна идея във Факултета, който вече традиционно има опит в обучението на асистентския състав на останалите факултети на Университета, що се отнася до техния професионализъм в педагогическите аспекти на работата им със студентите.
               Ст. експерт Бранимира Нонова  изнесе първата от цикъл лекции, на тема: „Възможности за използване на електронни ресурси за научна информация в дисертационно изследване. Библиографски стандарт”.

 

Учебен план докторантско училище