ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ МАГИСТЪР

 ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ МАГИСТЪР

  Академичен календарен план за учебната 2015/2016 година в Тракийски университет

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 

2015/2016

Начало на учебните занятия 8.15 ч.

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Срок на обучение 2 семестъра
семестър ПЪРВИ
Мениджмънт на социалните и педагогическите организации
семестър ПЪРВИ
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
3-семестриално обучение
семестър ТРЕТИ
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
3-семестриално обучение
семестър ПЪРВИ
Консултиране в социално-образователната сфера
семестър ПЪРВИ
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
4-семестриално обучение
семестър ТРЕТИ
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
4-семестриално обучение
семестър ПЪРВИ

Специална педагогика
с модул Логопедия
семестър ТРЕТИ

Специална педагогика
с модул Логопедия
семестър ПЪРВИ
НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище
семестър ТРЕТИ
НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище
семестър ПЪРВИ
списък на студентите
Специална педагогика
с модул Ресурсен учител
семестър ТРЕТИ

 

 График за провеждане на държавен изпит катедра ПНУП - магистри

 График за провеждане на държавен изпит  - поправителна сесия - катедра ПНУП - магистри

 График за провеждане на държавен изпит катедра ПСН - редовна сесия

 

График на изпитните дати

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Срок на обучение 2 семестъра
Мениджмънт на социалните и педагогическите организации

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Срок на обучение
3 семестъра - първи семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Срок на обучение
3 семестъра - трети семестър

Консултиране в социално-образователната сфера
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Срок на обучение 4 семестъра - първи семестър

Специална педагогика
с модул Логопедия

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Срок на обучение 4 семестъра - трети семестър
Специална педагогика
с модул Ресурсен учител

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище - първи семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище - трети семестър