Информация за студенти

ДЪРЖАВНИЯТ ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА АФ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 11.03.2016 год. ОТ 09.00 ЧАСА.

Обяви за работа

Предоставени от Център за кариерно развитие - Тракийски университет


Академичен календарен план на АФ за учебната 2015/2016 г.

 
Начало на учебната година – 14.09.2015 г.
 
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 
15 седмици
14.09.2015 – 23.12.2015 г.
Зимна ваканция
  2 седмици
28.12.2015 – 08.01.2016 г.
Зимна сесия
  4 седмици
11.01.2016 – 05.02.2016 г. 
Поправителна сесия
  1 седмица
08.02.2016 – 12.02.2016 г.
Летен семестър 
15 седмици
15.02.2016 – 27.05.2016 г.
Лятна сесия 
  4 седмици
30.05.2016 – 24.06.2016 г. 
Поправителна сесия
  1 седмица
27.06.2016 – 01.07.2016  г. 
Ликвидационна сесия 
 2 седмици
01.09.2016 – 11.09.2016 г. 
     
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър
 3 седмици
11.01.2016 – 29.01.2016 г.
Изпитна сесия редовна и поправителна)
01.02.2016 – 27.05.2016 г. 
Летен семестър
 3 седмици
30.05.2016 – 17.06.2016 г.
Изпитни сесии (редовна и поправителна)
12.09.2016 – 09.12.2016 г.
Ликвидационна сесия
 
01.09.2016 – 11.09.2016 г.
ОКС "МАГИСТЪР"
 
Зимен семестър
15 седмици
26.10.2015 – 05.02.2016 г.
Изпитна сесия (редовна и поправителна)
08.02.2016 – 04.03.2016 г.
Летен семестър
15 седмици
07.03.2016 – 17.06.2016 г.
 
Изпитни сесии (редовна и поправителна)
20.06.2016 – 08.07.2016 г.
Ликвидационна сесия
 
01.09.2016 – 11.09.2016 г.
 

 


 

Учебна 2015/2016 година 
 • Държавни изпити 

Поправителна сесия

ОКС “Бакалавър
- Държавен теоретичен изпит – 10.03.2016 год.
- Защита на дипломни работи – 11.03.2016 год.
ОКС “Магистър
- Държавен теоретичен изпит – 17.03.2016 год.
- Защита на дипломни работи – 18.03.2016 год.
 • Перманентни дати – 25.03.2016 и 13.05.2016 год.

Документи и информация за практики и стажове

Разписи зимен семестър учебна 2015-2016 година ОКС "МАГИСТЪР" - двугодишни програми - приравнителни дисциплини

 • Зооинженерство
 • ЕООС
 • Агрономство
  • МП "Биологично земеделие", МП "Консултанска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството", МП "Производство на посевен и посадъчен материал"
  • МП "Агроекология и растителна защита"

 Разписи летен семестър учебна 2015-2016 година ОКС "МАГИСТЪР" - едногодишни програми


Разпределение на студентите от I курс, задочно обучение, ОКС "БАКАЛАВЪР" по групи


Разписи летен семестър учебна 2015-2016 година ОКС "БАКАЛАВЪР" - редовно

обучение


КОНСПЕКТИ

 • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
 • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността ЗООИНЖЕНЕРСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
 • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността АГРОНОМСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
 • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
 • КОНСПЕКТИ за теоретичен държавен изпит по специалностите ЗООИНЖЕНЕРСТВО, АГРОНОМСТВО, ЕООС, АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО и РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

ДАТИ И ГРАФИЦИ


Материали по дисциплина "Производствен мениджмънт в аграрния сектор" за студентите от специалност "Аграрна икономика" на Стопански факултет"

Животновъдство
Растениевъдство

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИ БЛАНКИ

нагоре