Катедра "Аграрно инженерство"

  

   Катедра "Аграрно инженерство" е създадена в гр. София като самостоятелна катедра при Зоотехническия факултет на базата на съществуващата дотогава обща катедра "Механизация на селското стопанство" при Агрономическия факултет. Основател и пръв ръководител на катедрата е доц инж. Никола Г. Станишев. Пребазирането на катедрата в Стара Загора се извършва през 1975 г. След тази година катедрата израства и се развива както в кадрово отношение, така и по отношение на базата. 

 

 Ръководител катедра доц. д-р Неделчо Делчев

тел. (042) 699 391, GSM 0889 527 120

e-mail ndelchev@abv.bg

 

 Организатор катедра ст. експ. Нанка Никифорова, офис 21, тел. (042) 699 398 

 

Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Механизация и автоматизация на процесите в животновъдството
 • Изследване и диагностика на доилната техника, в т.ч. доилни роботи
 • Аграрни сгради и ферми, технологии, строителство, екология, териториално устройство, възобновяеми енергийни източници
 • Механизация в земеделието
 • Експлоатация на машинно-тракторния парк
 • Селскостопански сгради
 • Механизация и автоматизация на процесите в млечното животновъдство
 • Отопление, вентилация и климатизация в животновъдството
 • Икономия на енергия в селското стопанство
 • Възобновяеми енергийни източници (биомаса, биогаз)
 • Технологии и сгради в животновъдството
 • Проектиране и строителство на аграрни сгради и ферми
 • Екологично строителство и териториално устройство
 • Механизация на растениевъдството
Актуални научни разработки:
              доц. д-р инж. Банко Банев
 • Автоматизирани доилни апарати
 • Стимулационни пулсатори с 6 работни фази
 • Системни подходи за увеличаване хигиената на млекодобива и борба с маститите
 • Съвременни системи за машинно доене
 • Роботи за доене
             доц. д-р инж. Ваня Димова
 • Животновъдни сгради от различен размер и тип при новите социално-икономически условия
 • Фамилни животновъдни ферми
 • Състояние и тенденции в развитието на фермерството в България
             доц. д-р инж. Неделчо Делчев, гл. ас. инж. Красимир Трендафилов
 • Механизация на процесите в земеделието
 • Машини и технологии за доене на овце
             доц. д-р инж. Рашко Георгиев
 • Отопление, вентилация и климатизация на животновъдни сгради, икономия на енергия
 • Използване на възобновяеми енергийни източници
 • Използване на топлината от издоеното мляко
             доц. инж. Веселин Влашев
 • Диагностика на долни чорапчета при машинно доене
 • Механизация на процесите в зайцевъдството
             доц. д-р Кънчо Пейчев
 • Разработка и оценка на вибростимулационни системи в млечното говедовъдство и овцевъдство
 • Енергоспестяващи модули в земеделието
 • Разработване на рекуперативни инсталации за оползотворяване на топлинна енергия на хладилни машини в областта на млечното говедовъдство, месодобива и месопреработката
 • Разработване на рекуперативни модули за утилизация на топлинната енергия на изходи или вентилационен въздух от животновъдни, производствени и обществени сгради и помещения
 • Изследване в областта на производството на биогаз от земеделски и животновъдни суровини. Разработване на варианти за получаване на различни видове енергия от биогаз
   Катедрата разполага с квалифицирани преподаватели специалисти, което й позволява да проучва, разработва и проектира комплексни обекти за животновъдството.
   Благодарение на широката информация, с която разполага катедрата и на собствените научни разработки, колективът на катедра "Аграрно инженерство" е в състояние да съставя и обосновава конкретни бизнес-програми в областта на животновъдството. Важни характеристики на предлаганите от катедрата проекти и програми е тяхната обвързаност с новите реални постижения в конкретната област, висока функционалност, ниска енергоемкост и приемлива цена. В някои случаи колективът поема и изграждането и внедряването на определени свои нови разработки.
   Нашите предложения и проекти са в състояние да изведат предприемачите в областта на животновъдството към положителен резултат.
 
Преподавани дисциплини
 • Производствен мениджмънт в растениевъдството
 • Технология на машиностроенето
 • Техническо чертане
 • Основи на механизацията в земеделието
 • Машинни елементи
 • Електротехника и електрозадвижване
 • Механика и съпротивление
 • Хидравлика и хидрозадвижване
 • Механизация и автоматизация на животновъдството
 • Електроника
 • Механизация в растениевъдството
 • Трактори и автомобили
 • Екологични аспекти на механизацията в земеделието
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Топлотехника
 • Механизация на земеделието
 • Екологично строителство и териториално устройство
 • Аграрни сгради и проектиране на аграрни обекти
 • Експлоатация на машинно-тракторния парк
 • Технология на пречистване на флуиди
 • Животновъдни сгради
 • Надеждност и ремонт на с.с. техника
 • Автоматизация на аграрното производство

Преподавателски състав

Assoc. prof. eng. PhD Nedelcho Sabev Delchev
Tel (042) 699 391, GSM 889 527 120
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Механизация в земеделието
Механизация в животновъдството
Експлоатация на машинно-тракторния парк
Селскостопански сгради
 
Field of scientific interests:
Farm machinery
Mechanization in Animal Husbandry
Use and Maintenance of Agricultural Machines
Farm buildings

Assoc. prof. eng. PhD Veselin Nikolov Vlashev
Tel. (042) 699 393, GSM 889 423 489
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Механизация и автоматизация на процесите в млечното животновъдство
 
Field of scientific interests:
Mechanization and automation in dairy farming

Assoc. prof. eng. PhD Rashko Ivanov Georgiev
Tel (042) 699 395, GSM 898 589 991
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Отопление, вентилация и климатизация в животновъдството
Икономия на енергия в селското стопанство
 
Field of scientific interests:
Heating, ventilation and air conditioning in animal husbandry
Energy saving in agriculture

Assoc. prof. PhD Kancho Vasilev Peichev
Tel. (042) 699 394, GSM 878 356 328
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Механизация и автоматизация на процесите в млечното животновъдство
Отопление, вентилация, климатизация в животновъдството
Възобновяеми енергийни източници (биомаса, биогаз)
 
Field of scientific interests:
Mechanization and automation in dairy farming
Heating, ventilation, air condition in animal husbandry
Renewable energy sources (biomass, biogas)

Assoc. prof. eng. PhD Vanya Petrova Dimova,
Tel. (042) 699 397, GSM 887 890 077
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технологии и сгради в животновъдството
Проектиране и строителство на аграрни сгради и ферми
Екологично строителство и териториално устройство
 
Field of scientific interests:
Technologies and Buildings in the Livestock breeding
Design and Construction of Agrarian Buildings and Farms
Ecologically friendly construction and Territorial development

Ас. инж. ГАЛИН ИЛИЕВ ТИХАНОВ
Assist. prof. eng. Galin Iliev Tihanov
Tel (042) 699 390, GSM 0885 584 370
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Механизация в земеделието
Механизация в животновъдството
Експлоатация на машинно-тракторния парк
 
Field of scientific interests:
Farm machinery
Mechanization in Animal Husbandry
Use and Maintenance of Agricultural Machines

Assist. prof. eng. Yordan Stoyanov Stoyanov
Tel (042) 699 390 GSM 0883 588 282
 
 
 
Област на научни интереси:
Механизация в земеделието
Експлоатация на машинно-тракторния парк
 
Field of scientific interests:
Farm machinery
Use and Maintenance of Agricultural Machines

нагоре