Катедра Анатомия

Адрес:
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,
тел.: +359+42 664 413
тел.: +359+42 664 264

 

 
Академичен състав:
  • 2 доценти
  • 4 гл. асистенти
  • 2 асистенти
  • 3 доктори по медицина
Ръководител катедра:
доцент д-р Д. Сиврев, д.м.
тел.: +359+42 664 413
тел.: +359+42 664 264
e-mail: dsivrev@yahoo.com
 
Учебни дисциплини
  • Анатомия и хистология
  • Цитология, обща хистология и ембриология
 
Научна дейност
през периода 2003-2008 година
В катедрата по анатомия през отчетния период (2003-2008) са публикувани общо 100 статии в наши и чуждестранни научни издания и са взети 97 участия в научни форуми.
От тях:
-         20 в чуждестранни списания с импакт-фактор
-         1 - в чуждестранно списание без импакт-фактор
-         56 - в национални списания
-         6 - в сборници в чужбина
-         17 - в национални сборници
Цитирания - у нас – 3
в чужбина - 149
Рецензии
12 рецензии на научни статии и проекти
През отчетния период в катедрата по Анатомия са публикувани 9 ръководства, монографии, учебници, учебни помагала