Катедра "Биология и аквакултура"

Ръководител катедра проф. д-р Йордан Стайков  

тел. (042) 699 377 e-mail tulao26@uni-sz.bg

 

Секции

 

Ръководители на секции

 

"Аквакултура"

гл. ас. д-р Ивайло Сираков тел. (042) 699 376

   

 "Ботаника"

доц. д-р Нели Грозева тел. (042) 699 317

 

"Зоология и екология"

доц. д-р Диана Ганева тел. (042) 699 324

 

Организатор катедра Валентина Щилянова, ст. 618, тел. (042) 699 378

  

Секция "Аквакултура"

 

В секцията се работи по следните научни направления

 • Разработването на интензивни технологии за отглеждане на хидробионти
 • Анализ на финансовия мениджмънт на рибовъдните ферми
 • Екологичната оценка на аквафермите
 • Пазарна информация и редуциране на ценовия риск при аквапроизводството
 • Икономически анализи на рибовъдните ферми
 • Екологична оценка на рибовъдните ферми
 • Органична аквакултура

Преподавани дисциплини

 • Аквакултура
 • Аквакултура – въведение и принципи
 • Аквакултура и мениджмънт на рекреачната дейност
 • Безопасност в аквапроизводството
 • Екология на хидробионтите и аквакултура
 • Екологизация на аквапроизводството
 • Маркетинг в аквакултурата
 • Основи на рибовъдството
 • Промишлен риболов
 • Преработка на хидробионти
 • Производствени технологии за сладководни видове риби
 • Производствени технологии за култивиране на ракообразни и мекотели
 • Производствени технологии за морски видове риби
 • Рибовъдство
 • Технологии в сладководната аквакултура
 • Технологии в морската аквакултура

Преподавателски състав

Prof. Phd Yordan Stefanov Staykov
Tel.(042) 699 377 e-mail tulao26@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Интензивни технологии за отглеждане на хидробионти
Размножаване на хидробионти
Финансов мениджмънт на аквафермите
Икономически анализи на аквафермите
Екологична оценка на аквафермите
Пазарна информация и редуциране на ценовия риск в аквакултурата
 
Field of scientific interests:
Intensive technologies for growing of fish
Management of agricultural farms
Economic analysis of agricultural farms
An evaluation of alternative markets or the use of cooperative marketing firms to improve market prices
The use of market information to reduce price risks

Гл. ас. д-р ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ СИРАКОВ
Assistant prof. PhD Ivaylo Nikolaev Sirakov
Tel. (042) 699 376, e-mail ivailo_sir@mail.bg

 

 

 

Област на научни интереси:
Сладководна аквакултура
Устойчива аквакултура
Интегрирани технологии в аквакултурата
 
Field of scientific interests:
Freshwater aquaculture
Sustainable aquaculture systems
Integrated aquaculture systems

Assistant prof. Georgi Ivanov Jelyazkov
Tel. (042) 699 480, e-mail georgi_ij@abv.bg

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Качество на месото
Месни продукти
Безопасност на месото и месните продукти
Бледо, меко, воднисто месо, стрес
 
Field of scientific interests:
Quality meat
Meat products
Safety meat and meat products
Pale exudative meat, stress

Организатор упражнения Валентина Щилянова, ст. 618, тел. (042) 699 378

 нагоре

 

Секция "Ботаника"

 

В секцията се работи по следните научни направления

 • Ботаника
 • Висши растения
 • Флора
 • Хорология
 • Таксономия
 • Опазване на биоразнообразието
 • Редки и застрашени растения
 • Chenopodiaceae

Преподавани дисциплини

 • Ботаника

 • Биологично разнообразие и неговото опазване

Преподавателски състав

Assoc. prof. PhD Neli Hristova Grozeva
Tel. (042) 699 317, e-mail: grozeva@uni-sz.bg

 

 

 

 

 
Област на научни интереси:
Ботаника
Висши растения
Флора на България
Опазване на биоразнообразието, редки и застрашени растения
Chenopodiaceae
 
Field of scientific interests:
Botany
Higher plants
Flora of Bulgaria
Biodiversity conservation, rare and threatened plants.

Assistant prof. PhD Silvia Stefanova Radanova
Tel. (042) 699 319, e-mail syl_rad@yahoo.com

 

 

 

Област на научни интереси:
Висша флора и растителност
Екомониторинг
Синантропия и инвазивна екология
 
Scientific interests:
Higher flora and vegetation
Eco-monitoring
Synanthropy and invasive ecology

Assistant prof. PhD Katya Naneva Velichkova
Tel. (042) 699 318, е-mail genova@abv.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Алгология
Клонални култури
Морфология
Таксономия
Изменчивост
Водна ботаника
 
Field of scientific interests:
Algae
Clone cultures
Morphology
Taxonomy
Variability
Aquatic botany

 Организатор упражнения Иван Господинов, ст. 599-3, тел. (042) 699 319,323

 нагоре

 

Секция „Зоология и екология”   

В секцията се работи по следните научни направления

 • Хелминтология
 • Ентомология
 • Екология

Преподавани дисциплини

 • Зоология
 • Екология
 • Екология и опазване на околната среда
 • Екология на земеделското производство
 • Защита и опазване на околната среда
 • Ентомология
 • Биологично разнообразие и неговото опазване
 • Защитени територии
 • Паркове и резервати

Преподавателски състав

Assoc. prof. PhD Zlatka Mikhailova Dimitrova
Тел. (042) 966 321, e-mail zmd@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Морфология
Таксономия и фауна на хелминти (Acanthocephala)
 
Field of scientific interests:
Morphology
Taxonomy and fauna of helminths (Acanthocephala).

Assoc. prof. PhD Diana Yovcheva Ganeva
Tel. (042) 966 324, e-mail: d_ganeva2000@yahoo.com

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Екология
Ентомология: Фауна и екология на Tabanidae (Diptera)
 
Field of scientific interests:
Ecology
Entomology: Fauna and ecology of tabanids (Tabanidae, Diptera)

Assoc. prof. PhD Dian Mikhaylov Georgiev
Tel. (042) 699 322, е-mail mihaylov@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Екология (опазване на биологичното разнообразие и управление на защитени територии)
Паразитология (екология и жизнени цикли на сем. Protostrongylidae)
Малакология
Херпетология
 
Field of scientific interests:
Ecology (biodiversity protection and protected area management)
Parasitology (ecology and life cycle of Protostrongylidae family)
Malacology
Herpetology

Assistant professor PhD Margarita Hristova Marinova
Tel. (042) 699 325, e-mail mmarinova_@abv.bg>

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Биоразнообразие
Морфология
Таксономия
Екология
Цестоди
Птици
 
Field of scientific interests:
Biodiversity
Morphology
Taxonomy
Ecology
Cestodes
Birds

 нагоре