Катедра "Генетика, развъждане и репродукция"

Ръководител катедра доц. д-р Стойчо Методиев

тел. (042) 699 337 e-mail metodiev@uni-sz.bg

 

Организатор на катедрата Росица Спасова, ст. 324, тел. (042) 699 335, (042) 699 338, e-mail genetics@uni-sz.bg

 

 Секции

 

Ръководители на секции

"Генетика"

 проф. дсн Светлин Генов Танчев

тел. (042) 699 332 e-mail svtanchev@uni-sz.bg

 

"Развъждане"

доц. д-р Стойчо Методиев

тел. (042) 699 337 e-mail metodiev@uni-sz.bg

 

"Репродукция"

доц. Станимир Георгиев Димитров

 тел. (042) 699 340  e-mail dimitrov@uni-sz.bg

 

Секция "Генетика"

Научно направление: Генетика на организмите

Научна проблематика и интереси
 • Цитогенетика на животните
 • Мутагенни фактори и оценка на тяхното въздействие
 • Радиационна генетика
 • Генетични основи на инбридинга и хибридизацията в животновъдството
 • Молекулярна генетика и ДНК анализи
 • ДНК маркери и използването им в селекцията и развъждането на селскостопанските животни
 • Съхраняване на генетичните ресурси в животновъдството
Научно-изследователска дейност
 • Генетична структура и генофонд на популациите на различни видове животни, на базата на ДНК маркери (SSR, SNP,RFLP)
 • Лъчепротективен и антимутагенен ефект на естествени продукти
 • Мутагенеза и антимутагенеза
 • Генетични и фенотипни ефекти на инбридинга при многоплодни бозайници
Учебна дейност
Секцията извършва обучение на студенти от Аграрен факултет на университета от следните специалности в ОКС „Бакалавър“:
 • Зооинженерство
 • Агрономство
 • Екология и опазване на околната среда
 • Рибовъдство и аквакултура
Преподавани дисциплини:
 • Генетика – за специалности Зооинженерство, Агрономство, Екология и опазване на околната среда и Рибовъдство и Аквакултури в бакалавърска степен
 • Генетика и биотехнологии – избираема дисциплина (модул от дисциплината „Основи на биотехнологиите“
 • Популационна и количествена генетика – в магистърска програма по „Развъждане на селскостопанските животни“
 • Генетични аспекти на селекцията в овцевъдството и козевъдството“ – в магистърска програма по „Овцевъдство и козевъдство“
Секция „Генетика“ обучава и подготвя докторанти по научна специалност „Генетика“
Преподавателски състав:
Проф. дсн СВЕТЛИН ГЕНОВ ТАНЧЕВ
Prof. DSc Svetlin Genov Tanchev
Тел. (042) 699 332, e-mail svtanchev@uni-sz.bg

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Цитогенетика и хромозомни анализи при животните
Инбридинг и инбредна депресия
Отдалечена хибридизация
Съхраняване на генетичните ресурси в животновъдството
 
Field of scientific interests:
Cytogenetics and chromosome analyses in animals
Inbreeding and inbreeding depression
Remote hybridization
Conservation of the livestock genetic resources

Prof. PhD Svetlana Yordanova Georgieva
Tel. (042) 699 334, e-mail sgeorg@uni-sz.bg

 

 

 

Област на научни интереси:
Цитогенетика и молекулярна генетика
Екологична генетика
Мутагенеза и антимутагенеза
 
Field of scientific interests:
Cytogenetics, molecular genetics
Ecological genetics
Mutagenesis and antimutagenesis

Chief assistant prof. PhD Deyana Gencheva Hristova
Tel. (042) 699 362, e-mail dhristova@uni-sz.bg

 

 

 

Област на научни интереси:
Молекулярна генетика
ДНК - анализ /PCR - RFLP, SNP, Микросателитна ДНК/
Генетична структура и генетично разнообразие в популациите
Генетични ресурси в животновъдството
 
Field of scientific interests:
Моlecular genetics
DNA – analysis /PCR-RFLP, SNP, Microsatellites/
Genetic structure and genetic diversity in the populations
Genetic resources in animal breeding

 Организатор: зооинж. Николай Николов, стая 324, тел. (042) 699 338

нагоре

 

Секция "Развъждане"

Научно направление: Развъждане на животните

Научна проблематика и интереси
 • Генетично усъвършенстване на репродуктивни признаци и качество на месото
 • Теория и анализ на селекционни експерименти
 • Развъдни програми
 • Приложение на селекция по генетични маркери и геномна селекция в развъдните програми
По-значими постижения на преподавателите в секцията в научноизследователската и учебна работа
2007 год. - на доц. д-р Стойчо Методиев е присъдена награда за високи научни постижения на името на акад. Стефан Куманов.
Учебна дейност
Секцията извършва обучение на студенти от Аграрен факултет на университета в областта на развъждането на животните по специалностите
 • Зооинженерство - бакалавър, магистър, доктор
 • Агрономство – бакалавър
 • Рибовъдство и аквакултура - бакалавър
 • Провеждат се и индивидуални и групови специализации в областта на развъждането на животните.
Преподавани дисциплини
 • Развъждане на сeлскостопанските животни
 • Развъждане в аквакултурата
 • Общо животновъдство
 • Генетични основи на развъждането с приложение на репродуктивните технологии
 • Развъждане на конете
Преподавателски състав
Assoc. Prof. PhD Stoycho N. Metodiev
Tel. (042) 699 337 e-mail metodiev@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Развъждане на селскостопанските животни
Генетични основи на репродукцията при с.с. животни, генетично усъвършенстване размера на прасилото при свинете
Генно картиране, генетични маркери и селекция по генетични маркери в развъдните програми в свиневъдството
 
Field of scientific interests:
Animal breeding
Genetics ofreproduction in farm animals, genetic improvement litter size in pigs
Gene mapping, gene markers, marker assisted selection applied to pig breeding programs

 Организатор: зооинж. Николай Николов, ст. 324, тел. (042) 699 338

 нагоре

 

Секция "Репродукция"

Научно направление : Репродуктивна биология и биотехнология

Научна проблематика и интереси
 • Биотехника на размножаването и репродуктивна ендокринология
 • Асистирани репродуктивни технологии
 • Технология и организация на изкуственото осеменяване при животните
По-значими постижения
 • Установяване влиянието на различните технологии на отглеждане върху размножителните функции при крави, овце, свине и птици.
 • Разработени са нови методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност от селскостопански разплодници.
 • Разработени са асистирани репродуктивни технологии. на размножаване в говедовъдството, свиневъдството, овцевъдството, включително лапароскопско осеменяване при дребни преживни и ембриотрансфер.
 • Научно изясняване на проблема за имунологията на размножаването.
Преподавани дисциплини
 • Репродукция
 • Репродуктивни технологии в аквакултурата
 • Консултантска дейност в селското стопанство
 • Системи за прилагане на репродуктивните биотехнологии в животновъдството
 • Лабораторно-клинични анализи на гамети
 • Ветеринарен контрол на репродуктивния процес при продуктивните животни
 • Организация на репродуктивния процес при кучета и котки
 • Методика на експеримента с основни принципи при разработване на магистърска теза
Магистърска програма
Репродуктивни биотехнологии в животновъдството
 
Преподавателски състав
Assoc. prof. PhD Stanimir Georgiev Dimitrov
Tel. (042) 699 343, e-mail dimitrov@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Билогия на размножаването и изкуствено осеменяване на свине и селскостопански птици
 
Field of scientific interests:
Biology of reproduction and artificial insemination of sows and poultry

Assoc. prof. PhD George Bonev Georgiev
Tel. (042) 699 342, e-mail gbonev@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Репродуктивна ендокринология
Ембриотрансфер
Асистирани репродуктивни технологии
 
Field of scientific interests:
Endocrinology of reproduction
Embryo Transfer
Aassistant reproduction

Организатор: зооинж. Борис Бадаров, ст. 303, тел. (042) 699 343, e-mail reproduction@uni-sz.bg

 нагоре