Катедра "Животновъдство - непреживни и други животни"

  
Ръководител катедра проф. дн Атанас Генчев
тел. (042) 699 383, e-mail agenchev@abv.bg
 
Секции
 
Ръководители на секции

 

 
"Птицевъдство"
доц. д-р Димитрина Алексиева
тел. (042) 699 382, e-mail d-alex@uni-sz.bg
 
"Коневъдство"
проф. д-р Георги Бързев
тел. (042) 699 373
 
"Бубарство"
доц. д-р Михаил Панайотов
тел. (042) 699 370
 
"Зайцевъдство и дивечовъдство"
гл. ас. д-р Евгений Райчев
тел. 0886 824 714, e-mail eraichev@uni-sz.bg

 

 
"Пчеларство"
проф. дсн Иванка Желязкова
тел. (042) 699 367, e-mail izhel@uni-sz.bg

 

 
"Свиневъдство"
проф. д-р Валентин Кацаров
тел. (042) 699 388, e-mail vkatsarov@uni-sz.bg
 
Организатор катедра Цветана Тонева, ст. 523, тел. (042) 699 384
 
 
Секция “Птицевъдство”
 
Научно направление – Птицевъдство
 
Научна проблематика
 • Анатомия на селскостопанските видове птици
 • Биология на селскостопанските видове птици
 • Физиология на селскостопанските видове птици
 • Технологии при отглеждане на птици от различни видове и продуктивни направления
 • Окачествяване на продукция от птицевъдството
 
Преподавани дисциплини
 • Птицевъдство
 • Производство на безопасни и качествени продукти от птицевъдството 
 • Водоплаващи птици
 • Пуйковъдство  
 • Производствен менижмънт в животновъдството 
 • Развъждане и отглеждане на птици 
 
Преподавателски състав

 

Prof. DSc Atanas Genchev Genchev
Tel. (042) 699 383, e-mail agenchev@abv.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Технология на инкубация на селскостопански птици
Качество на птицевъдна продукция – яйца и месо
Технология на производство на продукция от Японски пъдпъдъци
 
Field of scientific   interests:
Incubation technology of poultry
Quality of poultry products - meat and eggs
Production technology of products of Japanese quail

Доц. д-р ДИМИТРИНА АЛЕКСИЕВА ДРБОХЛАВОВА
Assoc. prof. PhD Dimitrina Alexieva Drbohlavova
Tel. (042) 699 381, e-mail d_alex@af.uni-sz.bg
 
Област на научни интереси:
Хранене на селскостопанските птици
Качество на птицевъдната продукция
Съвременни технологии в птицевъдството
 
Field of scientific interests:
Feeding poultry
The quality of poultry products
Advanced technologies in poultry farming

Организатор упражнения Цветана Тонева, ст. 503 ,523, тел. (042) 699 384
 
 
Секция "Коневъдство"
Научна проблематика
 
Преподавани дисциплини
 • Коневъдство
Преподавателски състав
проф. д-р Георги Бързев, ст. 637, тел. (042) 699 373
 
Организатор упражнения  Тодорка Славова, ст. 606, тел. (042) 699 374
 
 

 Секция "Бубарство"

 

Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Развъждане и селекция на копринената пеперуда, включително създаване на нови линии, породи и хибриди. Използване на ултравиолетовата флуоресценция в селекционния процес.
 • Стимулиране продуктивността на B. mori чрез въздействие с физични фактори (гама, лазерни и инфрачервени лъчи).
 • Хранене на копринените буби включително използване на изкуствена храна и нетрадиционни източници (M. nigra).
 • Влияние на екологичните условия през отделните стадии от отглеждането им.

Преподавани дисциплини

 • Бубарство
 • Екология на стопанско полезните насекоми
 • Технологии в бубарството
 • Мениджмънт в бубарство
 • Качество и стандарти на продукти от бубарство
 • Селекция на копринената пеперуда
Преподавателски състав
Assoc. prof. PhDMihail Vasilev Panayotov
Tel. (042) 699 370, e-mail panayotov@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Селекция на черничевата копринена пеперуда
Използване на физични фактори за стимулиране продуктивността на черничевата   копринена пеперуда
Хранене и отглеждане на копринени буби вкл. с нетрадиционни хранителни източници
 
Field of scientific interests:
Selection of the silkworm Bombyx mori L.
Application of physical factors for stimulation productivity of the silkworm Bombyx mori L.
Silkworm Bombyx mori L. feeding and rearing including with nontraditional food sources

Асистент РАДОСТИНА ПЕНЕВА ГЪНЧЕВА
Assistant prof. Radostina Peneva Guncheva
Тел. (042) 699-369 e-mail  contact@kenturmedia.com

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Хранене, отглеждане и селекция на черничевата копринена пеперуда
Хранене на копринени буби с нетрадиционни хранителни източници.
Използване на изкуствена храна.
 
Field of scientific interests:
Feeding, rearing and selection of the silkworm Bombyx mori L.
Silkworm Bombyx mori L. feeding with nontraditional food sources.
The use of artificial food.

 Организатор упражнения Донка Канева, ст. 640, тел. (042) 699 369

   нагоре

 

Секция “Зайцевъдство и дивечовъдство”
 
Научна проблематика
 • Зайцевъдство
 • Хранене
 • Технологии
 • Биология на размножаването на зайци и дивеч
 • Дивечовъдство
 • Биология и екология на дивеча
 • Биология и екология на пернатия дивеч, отглеждан волиерно – хранене, яйценосливост, инкубация – люпимост, преживяемост на приплодите и т.н.
 
По-значими постижения на преподавателите, работили в секцията
 • Защитена една дисертация по зайцевъдство
 • Защитени две дисертации по дивечовъдство
 • Написани 12 учебни помагала и книги – една в съавторство, другите самостоятелно
 • Излезли от печат над 90 научни публикации и над 140 научно-популярни
Преподавани дисциплини
 • Зайцевъдство и дивечовъдство
 • Екология и биология на дивеча
 • Дивечовъдство
 • Зайцевъдство
 • Лабораторни животни
 • Кинология
 • Хранене на лабораторни и луксозни животни
 • Мениджмънт в зайцевъството и дивечовъството
 • Качество и стандарти на продукти от зайцевъството и дивечовъството
 • Лабораторни и луксозни животни
 • Производство на безопасни и качествени хранителни продукти от зайци и дивеч
 • Ловен туризъм

Преподавателски състав

Ass. Prof. PhD Evgeniy Georgiev Raichev
e-mail eraichev@uni-sz.bg

 

 

 

Област на научни интереси:
Екология на хищните бозайници- лисица, чакал, дива котка, бялка, язовец
Морфологични особености на изброените видове (краниометрия), свързани с възрастовите промени и половите различия
Следознание
Полеви наблюдения върху поведението на дивите бозайници
Дермопластика и оценка на ловни трофеи
 
Field of scientific   interests:
Ecology on of predatory mammals- red fox, golden jackal, wild cat, stone marten, badger
Morphological features of the same species
Animal tracking
Field survey of wild mammals

Taxidermy and evaluation of game trophy


Ass. Prof. Stanislava Peycheva Peeva
e-mail st.peeva@abv.bg

 

 

 

 

Област на интереси:
Изследване на конфликта между човека и дивите животни
Проучване хранителното поведение и биологията на бялката ( Martes foina )
Развъждане на животни с ценни кожи- норки и лисици
 
Field of scientific   interests:
Human- wild life conflict
Studying on feeding habits and biology of stone marten (Martes foina)
Breeding of fur animals- minks and foxes

Организатор упражнения Галя Тенева, ст. 565, тел. (042) 699 365 

 
 
 
Секция “Пчеларство”
 
Научна проблематика
 • Анатомия, биология, физиология и морфологични особености на медоносната пчела
 • Технологии на отглеждане, размножаване и продуктивност на пчелните семейства
 • Селекция, размножаване, отглеждане и съхранение на пчелни майки
 • Икономика, организация, мениджмънт на пчеларството
 • Опазване на пчелите от някои неприятели
 • Прилагане на стимулиращи вещества и заместители на прашеца при подхранване на пчелните семейства
 • Пчелите и пчелните продукти, като индикатори за замърсяване на околната среда
Преподавани дисциплини
 • Пчеларство 
 • Агротуризъм
 • Производство на безопасни и качествени продукти от пчеларството
 • Екология на стопанско полезните насекоми
 • Екотуризъм
 • Пчеларство
 • Пчеларство
 
Преподавателски състав: 

Prof. DSc Ivanka Zheleva Zhelyazkova
Tel. (042) 699 367, e-mail izhel@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Биология на медоносните пчели и технологии на отглеждане на пчелните семейства.
Използване на стимулиращи вещества и заместители на цветния прашец при подхранване на пчелните семейства и влиянието им върху биологичните признаци на медоносните пчели.
Използване на заместители на въглехидратната храна на пчелите и влиянието им върху  качествата на получения пчелен мед.
Използване на етерични масла в пчеларството.
Възможности за използване на медоносните пчели и пчелните продукти като индикатори за замърсяване на околната среда.
 
Field of scientific interests:
Bee biology and beekeeping technology.
Using stimulating substances and pollen substitutes in supplemental feeding of bee colonies and influence on the biological parameters of bees.
Application of carbohydrate substitutes in supplemental feeding of bee colonies and influence on qualities of honey.
Using ethereal oils in apiculture.
Honeybees and bee products as bioindicators of environmental pollution.

 
Организатор упражнения Донка Канева, ст. 640, тел. (042) 699 369
 
 
 
Секция "Свиневъдство"
 
Научна проблематика
 • Угоителни способности и кланични качества на свинете
 • Мениджмънт на свиневъдните ферми
 • Икономически анализи в свиневъдството
 • Маркетинг и пазари за свиневъдна продукция
 • Алтернативни пазари и използване на маркетинговите кооперативи за повишаване на пазарните цени на свинското месо и местните продукти
 • Използване на пазарната информация за намаляване на ценовия риск в свиневъдството
 • Технологии на отглеждане на свине за разплод и месо
 • Оптимизиране на микроклиматични фактори и технологични параметри
 • Екологизация на производствените процеси
 • Хранене на свине
 • Възможности за подобряване на диетичността и качеството на свинското месо.
Преподавани дисциплини
 • Свиневъдство
 • Развъждане и отглеждане на свине

Преподавателски състав

Проф. д-р ВАЛЕНТИН ЯКОВ КАЦАРОВ
Prof. PhD Valentin Yakov Katsarov
Tel. (042) 699 388 e-mail vkatsarov@uni-sz.bg
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Репродуктивни, угоителни и кланични качества на свине
Екологосъобразно производство на свинско месо
Мениджмънт на свиневъдната ферма
Формиране на допълнителни приходи в свинефермите
Икономически анализ на фермата
 
Field of scientific interests:
Management of pig farms
Economic analysis of pig farms
An evaluation of alternative markets or the use of cooperative marketing firms to   improve market prices for pig and pig products
The use of market information to reduce price risks

Assoc. prof. PhD Valentin Doichev Doichev
Tel.: (042) 699 386, e-mail: v.doichev@gmail.com
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Качество и диетичност на свинското месо
Промишлени технологии в свиневъдството
Продуктивно дълголетие на свинете
 
Field of scientific interests:
Quality and dietetics of pork
Pig production technologies
Sows’ productive longevity

Организатор упражнения Стоянка Балабанова, ст. 512, тел. (042) 699 387