Катедра Здравни грижи

 

Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,
 
Академичен състав:
 
Ръководител катедра: проф. д-р М. Гълъбова, дм, - тел: +359 42 640 096
 
доц. д-р Валери Цеков Николов, дм
доц. д-р Ирена Манолова Манолова, дм
доц. д-р Петя Пенчева Минева, дм
доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм
доц. д-р Господин Стефанов Димов, дм
доц. д-р Димитър Петков Петков, дм
доц. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм
гл.ас. д-р Мариана Пенкова Радичева
гл.ас. д-р Иван Тодоров Тодоров
гл.ас. д-р Иван Господинов Рачков
гл. ас. Кремена Кънчева Митева, дм
гл. ас. Албена Николаева Андонова, дм
ас. Силвия Георгиева Кючукова
ас. Здравка Динева Атанасова
ас. Надежда Господинова Иванова
ас. д-р Петър Атанасов Атанасов
преп. Пенка Желева Иванова
преп. Мима Стефанова Николова
 
 
*  *     доц.д-р Христина Танчева Милчева
Директор на Медицински колеж – Стара Загора
е – mail: hr_milcheva@uni-sz.bg
 
Научна степен: ДОКТОР по педагогика
Образование: висше
магистър по „ Обществено здраве и здравен мениджмънт”
магистър по “Биология”
бакалавър по “Здравни грижи” - акушерка
Професионална квалификация: ,,акушерка„ ; ,,биолог, педагог”; “ мениджър по обществено здраве”
Длъжност : преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
Преподавателска дейност : лекции, учебно-практически занятия на студентите от специалност ,,акушерка”.
Педагогически стаж : 15 години
Научни интереси : научни проекти в областта на качество на обучението по ,,Здравни грижи” , медицинска педагогика, медицинска етика, здравен мениджмънт.
Публикации над 50 в областта на здравните грижи и медицинската педагогика
Водещ автор в учебно ръководство по Сестрински и акушерски грижи, теоретични и практически основи, за обучение на студенти от специалност ,,акушерка”, както и на Ръководство за провеждане на клиничното обучение при акушерките
Съавтор на учебно помагало по “Домашни грижи” за болногледачи и гериатрични специалисти
Съавтор на първия у нас учебник за медицински сестри и акушерки – “Принципи и методика на обучението”
Членство в обществени организации
·        член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ)
·        член на Съюза на учените - клон Стара Загора
 
 
  Кремена Кънчева Митева, дм 
преподавател по "Практически основи на сестринските и акушерски грижи" 
педагогически стаж: 12 години
образователно- квалификационна степен магистър по "Управление на здравните грижи";
научни интереси: здравни грижи, управление на здравните грижи, медицинска педагогика, акушерство, гинекология;
научни публикации: съавтор на " Сестрински и акушерски грижи" /лекционен курс за медицински сестри и акушерки/, Практически основи на сестринските и акушерските грижи / ръководство за обучение на акушерки/;
 
 
*    Надежда Господинова Иванова
Е – mail : n.ivanova.uni.sz@abv.bg
Образование : магистър по „Управление на здравните грижи”
Професионална квалификация: ,,акушерка„ ; ,,мениджър на здрвните грижи”.
Длъжност : преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет
Преподавателска дейност : учебно-практически занятия, клинична практика на студунтите от специалност ,,акушерка”.
Педагогически стаж : 4 години
Научни интереси : качество на обучението по ,,Здравни грижи” , медицинска педагогика, медицинска етика.
Публикации : съавтор на две ръководства за обучение на студенти от специалност ,,акушерка”
Членство в обществени организации
·        член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ)
 
*    Пенка Желева Иванова
Е – mail: pepa_ivanova@abv.bg
        GSM: +359887143320
Образование: магистър по „Управление на здравните грижи”
Професионална квалификация: ”мед. сестра”; ,”мениджър на здравните грижи”.
Длъжност: преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет
Преподавателска дейност: учебно-практически занятия по ”Практически основи на сестринските грижи”, клинична практика на студентите от специалност , ”мед. сестра”.
Педагогически стаж:  години
Научни интереси: мениджмънт и етика на здравните грижи, психология на управлението.
Публикации:
Членство в обществени организации: член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ); член на БЧК.
*    дф Албена Николаева Андонова
Е – mail:andonova_a@dir.bg
GSM: +359898746667
Образование: магистър по „Управление на здравните грижи”
Професионална квалификация: ”мед. сестра”; ,”мениджър на здравните грижи”.
Длъжност: преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет
Преподавателска дейност: учебно-практически занятия , клинична практика на студунтите от спуциалност , ”мед. сестра”.
Педагогически стаж:  години
Научни интереси: мотивация за обучение; здравни грижи; социална
адаптация на лица в неравностойно положение.
Публикации: в българско списание – 1бр.
Членство в обществени организации: член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ);
*    Мима Стефанова Николова
Образование: магистър по ”Здравен мениджмънт”; магистър по „Управление на здравните грижи”
Професионална квалификация: ”мед. сестра” ; ,”мениджър на здравните грижи”.
Длъжност: преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет
Преподавателска дейност: учебно-практически занятия, клинична практика на студентите от специалност , ”мед. сестра”.
Педагогически стаж:  години
Научни интереси: Управление на здравни грижи
Публикации: 3 бр.
Членство в обществени организации: член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ)
GSM: +359898314950
*    Силвия Георгиева Кючукова
Е – mail:silvia_66@abv.bg
GSM: 359898636514
Образование: магистър по „Управление на здравните грижи”
Професионална квалификация: ”мед. сестра”; ,”мениджър на здравните грижи”.
Длъжност: преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет
Преподавателска дейност: учебно-практически занятия по ”Практически основи на сестринските грижи”, клинична практика на студентите от специалност , ”мед. сестра”.
Педагогически стаж:  години
Научни интереси: качество на обучението по ,,Здравни грижи”
    Публикации: учебници в съавторство – 1 бр.; статии – 3 бр.
Членство в обществени организации: член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ)
*    Здравка Динева Атанасова
Образование : магистър по „Управление на здравните грижи”
Професионална квалификация: ,,акушерка„ ; ,,мениджър на здравните грижи”.
Длъжност : преподавател в катедра ,,Здравни грижи”, Медицински факултет, Тракийски университет
Преподавателска дейност : учебно-практически занятия, клинична практика на студентите от спуциалност ,,акушерка”.
Педагогически стаж : 11 години
Научни интереси : качество на обучението по ,,Здравни грижи” , медицинска педагогика, медицинска етика.
Публикации : съавтор на две ръководства за обучение на студенти от специалност ,,акушерка”
Членство в обществени организации – член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи  (БАПЗГ)