Катедра Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология

 Структура:

           

 

Академичен състав:
 
Ръководител катедра: Проф. Ив. Танев, дб

ivanov_it@hotmail.com

Области на научни интереси
еритроцитна мембрана, диелектроскопия, мембранопатия, анемия, термична некроза, киселинна хемолиза, термичен анализ, термична резистентност на бактерии и еритроцити.
 
 
доц. д-р Мирослав Иванов Карабалиев
 • тел: 042 664217, 
  факс: 042 600705
  e-mail: mi_karabaliev@abv.bg
  Области на научни интереси:
  ·        Биологични и моделни мембранни системи
  ·        Биосензори на основата на тънки липидни филми
  ·        Лекарствено-мембранни взаимодействия
  ·        Биоелектрохимия
  ·        Бионанотехнологии
   
 
Доц. Радостина Николова Георгиева, дб
                      
                      Доц. Атанас Тодоров Атанасов, дф
 
                      ас. Бояна Кънчева Първанова
                      ас. Биляна Бенева Тачева
 
 
 • гл.ас. д-р НИНА К. ГЕОРГИЕВА.
  Административен асистент и отговорник за учебната работа.Г
  Главен асистент по Нуклеарна медицина и Лъчелечение ( Медицинска радиология).
  Области на научни интереси:
  Нуклеарна медицина на белия дроб. Съавтор
  Ръководител на Кръжока по Нуклеарна медицина.
   
 • гл.ас. д-р ЮЛИАНА Г. ТОНЕВА - ИВАНОВА.
  Главен асистент по Образна диагностика ( Рентгенология ).
  Има 37 научни публикации,съавтор е в два учебника.
  Области на научни интереси:
  Компютърна томография.
 
 • ас. д-р ЛЪЧЕЗАР МАНЧЕВ, дм
       e-mail lachezar_manchev@yahoo.it

 

 

                                        Учебна дейност

     Академичният състав на катедрата води следните дисциплини:

     Задължителни дисциплини за специалност "Медицина"

 • Медицинска физика
 • Биофизика
 • Рентгенология и радиология
 • Образна диагностика

 

     Избираеми дисциплини за специалност "Медицина"

 • Нови технологии в медицината

 

     Задължителни дисциплини за специалност "Акушерка":

 • Медицинска апаратура в акушерогинекологичната практика

 

     Задължителни дисциплини за специалност "Медицинска сестра":

 • Медицинска апаратура в сестринската практика

 

     Избираеми дисциплини за специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия":

 • Мозъчносъдова болест – съвременни методи за образна диагностика