Катедра "Морфология, физиология и хранене на животните"

 

  
Ръководител катедра проф. дсн Атанас Илчев
тел. (042) 699 474, мобилен тел. 0888911226
 
Секции
 
Ръководители на секции
 
"Морфология на животните"
доц. дсн Мирослав Стефанов
тел. (042) 699 469 e-mail stefanat@uni-sz.bg
 
"Физиология на животните"
проф. д-р Иван Върляков
тел. (042) 699 460, e-mail ivanvar@uni-sz.bg
 
"Хранене на животните"
 Доц. д-р Виолета Георгиева
тел. (042) 699 475, e-mail georgieva_vili@yahoo.com
 
"Месо и месни продукти"
доц. д-р Стефан Рибарски
тел. (042) 699 471 e-mail ribarski@uni-sz.bg
 
 Организатор катедра Филинка Минева, ст. 660, тел. (042) 699 465
 
 
Секция "Морфология на животните"

 

Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Храносмилателна система при селскостопанските животни
 • Развитие и диференциация на напречно-набраздената скелетна мускулна тъкан
 • Породни и възрастови различия в строежа на млечната жлеза
 • Макро и микроструктура на храносмилателната система на птици
 • Кръвоснабдяване на органите
 • Остеология
Преподавани дисциплини
 • Морфология на селскостопанските животни
Преподавателски състав
Доц. дсн МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
Assoc. prof. DSc Miroslav Georgiev Stefanov
Tel. (042) 699 469, e-mail stefanat@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Кръвоносна система
Простата
Остеология

Assoc. prof. PhD Radoslav Mihailov Mihailov
Tel.(042) 699 470, e-mail rado_doc@abv.bg
 
Област на научни интереси:
Храносмилателна система птици
Краниометрия диви и домашни бозайници

Организатор упражнения ст. експерт Валентин Нецов Вичев ,ст. 266, тел. (042) 699 472
 

 нагоре

 

Секция "Физиолофия на животните"

 
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Изследване на процесите в храносмилателния тракт на преживните животни във връзка с възрастта, дажбите, дефаунизацията, използването на ензимни препарати и биологично активни вещества
 • Проучване на възможностите за увеличаване на микробиалния синтез в предстомашията на преживните животни
 • Основни форми на поведение на животните при различни условия на отглеждане
Преподавани дисциплини
 • Физиология на животните
 • Екологична физиология на животните
 • Основи на животновъдството
 • Биологични основи на животновъдството
 • Етология на животните
Преподавателски състав

 

Prof. PhD Ivan Stoyanov Varlyakov
Tel. (042) 699 460, e-mail ivanvar@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Поведение на животните
Хуманно отношение към животните
Етологична оценка на условията за отглеждане на с.с. животни
Публично-частно партньорство
Регионално развитие
Местно самоуправление
 
Field of scientific interests:
Animal Behaviour
Animal Welfare
PPP
Regional Development
Local Government

Проф. д-р ВЕСЕЛИН ДИМЧЕВ РАДЕВ
Prof. PhD Veselin Dimchev Radev
Tel. (042) 699 466, mobile +359 887386747

 

Област на научни интереси:
Физиология на животните
Физиология на храносмилането при преживните животни
Поведение на животните
 
Field of scientific interests:
Animal physiology
Physiology of ruminant digestion
Etology

Assist. prof. Todor Jeliazkov Slavov
Tel. (042) 699 462, e-mail todor_slavov@abv.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Физиология на животните
Физиология на храносмилането при преживните животни
Поведение на животните
 
Field of scientific interests:
Animal physiology
Physiology of ruminant digestion
Etology

Организатор ст. експерт зооинженер Филинка Ванева Попова, ст. 660, тел. (042) 699 465
 

 нагоре

 

Секция "Хранене на животните"

 
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Хранене на птици
 • Хранене на свине
 • Хранене на овце
 • Използване на хранителни добавки при хранене на свине и птици
 • Хранителни стратегии за повишаване на ретенцията и намаляване на екскрецията на азот и минерални вещества в свиневъдството
 • Съдържание на макро и микроелементи в комбинираните фуражи за свине и птици
 • Съдържание на карбамид в млякото на овце като показател за протеиновото хранене
 • Разработване на системи за управление на качеството и безопасност та при производство на комбинирани фуражи – ДПП и НАССР
Преподавани дисциплини
 • Основи на храненето
 • Приложно хранене
 • Основи на храненето
 • Общо животновъдство
 • Фуражи и хранене
 • Хранене на различни категории говеда и биволи
 • Хранене на овце и кози
 • Контрол и анализ на фуражите
 • Технология на комбинираните фуражи
 • Системи за управление на качеството и безопасността при производството на комбинирани фуражи
 • Използване на компютърни програми при балансиране на дажбите и рецептите за комбинирани фуражи във фуражните предприятия
 • Производство на безопасни и качествени комбинирани фуражи
Преподавателски състав
Проф. дсн АТАНАС АДАНЕВ ИЛЧЕВ
Prof. DSc Atanas Adanev Ilchev
Tel. (042) 699 474, GSM 0888990339

 

 

 

Област на научни интереси:
Хранене на преживни животни
Хранене на свине
Оценка на енергийната и протеиновата хранителност на фуражите
Технология на комбинираните фуражи
Хранителни стратегии за повишаване на ретенцията и намаляване на екскрецията на азот и минерални вещества в свиневъдството
 
Field of scientific interests:
Ruminant Nutrition
Swine Nutrition
Evaluation of energy and protein feeding value of feeds.
Technologies of compound feeds production
Nutritional strategies for improvement retention and reduce excretion of nitrogen and minerals in pig farming

Assoc. prof. PhD Violeta Kucheva Georgieva
Tel. (042) 699 475, e-mail georgieva_vili@yahoo.com
 
Област на научни интереси:
Хранене на селскостопанските животни
Хранене на птици
Енергийна и протеинова хранителност на фуражите за птици
Методи за определяне на по-точни показатели за оценка на енергийната хранителност на фуражите за птици по съдържание на истинска обменна енергия
Аминокиселинна хранителност на основни и нетрадиционни фуражи за птици по съдържание на истински смилаеми аминокиселини
Технология на комбинираните фуражи
Хранене на хидробионтите и технология на фуражите
Репродукция на овце
 
Field of scientific interests:
Animal Nutrition
Poultry Nutrition
Energy and protein nutrition of poultry feed
Methods for determining more precise indicators to assess energy value of poultry feed in content of true metabolizable energy
Amino acid nutrition of essential and non-traditional poultry feed in content of true
Digestible amino acids
Feeds and feed additives
Technologies of compound feeds production
Fish Nutrition and Feed Technology
Reproduction of sheep

Assoc. prof. PhD Sashka Ivanova Chobanova
Tel. (042) 699 476, e-mail sira@abv.bg
 
Област на научни интереси:
Хранене на селскостопанските животни
Хранене на птици
Енергийна и протеинова хранителност на фуражите за птици
Методи за определяне на по-точни показатели за оценка на енергийната хранителност на фуражите за птици по съдържание на истинска обменна енергия
Аминокиселинна хранителност на основни и нетрадиционни фуражи за птици по съдържание на истински смилаеми аминокиселини
Технология на комбинираните фуражи
Хранене на хидробионтите и технология на фуражите
Замърсяване с тежки метали на фуражи и фуражни суровини
 
Field of scientific interests:
Animal Nutrition
Poultry Nutrition
Energy and protein nutrition of poultry feed
Methods for determining more precise indicators to assess energy value of poultry feed in content of true metabolizable energy
Amino acid nutrition of essential and non-traditional poultry feed in content of true
Digestible amino acids
Feeds and feed additives
Technologies of compound feeds production
Fish Nutrition and Feed Technology
The level of heavy metal contamination in feed ingredients and compound feeds for pigs and poultry

Assoc. prof. PhD Gancho Ganchev Ganchev
Tel. (042) 699 481, (042) 699 477, e-mail glen62@abv.bg

 

 

 

 

Научни интереси:

Хранене на преживни животни - угояване на говеда
Хранене на непреживни животни – пилета бройлери, свине
Безопасност на фуражи – ДПП и НАССР в предприятията от сектора на фуражите
 
Field of scientific interests:
Ruminant nutrition – fattening bulls
Nonruminant nutrition – broiler
Feed safety – GMP and НАССР in the animal feed industry

Организатор ст. експ. инж. химик Йорданка Ганчева Папазова, ст.215 тел. (042) 699 478

 

 нагоре

 

Секция "Месо и месни продукти"

 
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Развитие и диференциация на напречно-набраздената скелетна мускулна тъкан
 • Видови и породни особености на скелетната мускулатура при животните
 • Влияние на предкланичните и кланичните фактори върху качеството на месото
 • Влияние на срока на съхранение върху физико-химичните свойства и органолептичните качества на месо и месни продукти
 • Физико-химични свойства и органолептични показатели на Бледо, Mеко и Воднисто месо (БЕМ-месо)
 • Разработване на системи за управление на качеството и безопасността при производство на месо и месни продукти – ДПП и НАССР
Преподавани дисциплини
 • Месо и месни продукти
 • Преработка и съхранение на хидробионти
 • Технология на хранителните продукти
 • Технологии за преработка на месо
 • Технология на месодобива
 • Технология на месни продукти
 • Технология на риба и рибни продукти
 • Добри хигиенни и производствени практики (ДХП и ДПП) при производството на месо и месни продукти
 • Добри хигиенни и производствени практики (ДХП и ДПП) при производството на риба и рибни продукти
 • Анализ на риска и контрол на критичните точки при производството на месо и месни продукти
 • Проследяемост при производството на храни
Преподавателски състав
Име, фамилия
e-mail
стая No.
телефон
доц. д-р Стефан Рибарски
613
(042) 699 471
 
Assist. prof. Ivan Georgiev Penchev
Tel. (042) 699 473, e-mail penchev1988@abv.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Качество и безопасност на месо и месни продукти
Качество и безопасност на риба и рибни продукти
 
Field of scientific interests:
Quality and safety of meat and meat products
Quality and safety of fish and fish products

 
Организатор упражнения ст. експерт зооинженер Диана Филипова Илиева, ст. 611, тел. (042) 699 473

 

 нагоре