Катедра "Растениевъдство"

  
Ръководител катедра
Доц. д-р Ценка Желязкова
тел. (042) 699 494, e-mail tsenka@abv.bg
 
Организатор катедра Мерудинка Павлова, ст. 491, тел. (042) 699 389
 
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Проучване върху биологичните, имунологичните и стопански качества на новоселекционирани линии твърда пшеница
 • Проучване влиянието на различни предшественици и азотни норми върху продуктивността  и качеството на продукцията на обикновената пшеница
 • Специфична реакция  и екологична пластичност на нови сортове маслодаен слънчоглед към набор от минерални торове при климатичните условия на Старозагорския регион
 • Проучане влиянието на растежни регулатори върху продуктивността и качеството на продукцията от фуражен грах и фий
 • Проучване плевелните асоциации в посеви от различни селскостопански култури в Старозагорския регион
 • Проучване влиянието на някои агротехнически мероприятия върху качеството на плодовата продукция при ябълката
Преподавани дисциплини
 • Физиология на растенията
 • Агрохимия
 • Почвознание
 • Общо земеделие
 • Фитопатология
 • Растениевъдство І и ІІ част
 • Фуражно производство
 • Лозарство и винарство
 • Зеленчукопроизводство
 • Овощарство І и ІІ част
 • Напояване и  отводняване
 • Селекция и семепроизводство с опитно дело
 • Цветарство
 • Гъбарство
 • Окачествяване и съхраняване на зърно
 • Оценка на земеделски земи
 • Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция
 • Производство на безопасна растителна продукция
 • Почвознание и земеделие
 • Полско зеленчукопроизводство
 • Оранжерийно зеленчукопроизводство
 • Фитопатология
 • Лозарство
 • Овощарство
 • Геология с петрография
 • Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите 
 • Екологично растениевъдство
 • Екологични аспекти в растениевъдството
 • Биологично производство на плодове
 • Биологично производство на зеленчуци
 • Биологично производство на грозде
 • Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция
 
По-значими постижения на преподавателите в научно-изследователската и учебна работа
   Катедрата е приемник на катедра Фуражно производство на Зоотехническия факултет.
   Създадена е и утвърдена под ръководството на академик дтн Кирил Павлов. В катедрата са работили редица видни български учени в областта на земеделието и фуражното производство.
   След създаването на специалност Агрономство преподавателския състав на катедрата нарастна и се разшири, така че обучението на студентите по агрономство по технологичните дисциплини се осъществява от катедрата.
  
Преподавателски състав
 
 

Prof. DSc Dimitar Hristov Pavlov
Tel. (042) 699 494 e-mail dpavlov@uni-sz.bg

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Фуражно производство
Растениевъдство
Общо земеделие
 
Field of scientific interests:
Forage production
Crop production
Agriculture

Assoc. prof. PhD Tsenka Zhekova Zhelyazkova
Tel. (042) 699 494, e-mail tsenka@abv.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Фуражно производство
Растениевъдсво
Земеделие
Бобови растения
 
Field of scientific interests:
Forage-production
Plant growing
Agriculture
Pulse crops

Assos. prof. PhD Galia Dimitrova Panayotova
Tel. (042) 699 445 GSM 0894615073

 

 

 

Област на научни интереси:
Агрохимия
Растениевъдство
 
Field of scientific  interests:
Agrochemistry
Crop production

Assos. prof. PhD Grozi Delchev Delchev
GSM 0894615068 e-mail delchevgrd@dir.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Растениевъдство
Хербология
Семепроизводство на полски култури
 
Field of scientific interests:
Crop production
Herbology
Seed production of field crops

Assos. prof. PhD Mima Hristova Todorova
Tel.(042) 699 499, e-mail mtodorova@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Спектралният анализ в близката инфрачервена област - бърз и алтернативен метод за определяне химичния състав на почвата
Бонитетна оценка на почвите за отглеждане на основни селскостопански култури
Замърсяване на почвата
Мероприятия и средства за възстановяване на почвеното плодородие
 
Field of scientific interests:
Near infrared spectroscopy - rapid and alternative method for determination of soil chemical composition
Soil assessment of cultivation of main agricultural crops
Management of contaminated soils –practical applications

Аssist. prof. Mitko Georgiev Georgiev
Tel. (042) 699 314, e-mail mgeorgiev@uni.sz-bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Земеделие
Сеитбообращения
Хербология
Екологична пластичност на плевелите
Химична борба с плевелите
Хербициди
 
Field of scientific interests:
Agriculture
Crop rotations
Herbology
Ecological plasticity of weeds
Chemical control of weeds
Herbicides

Assist. prof. PhD Mariya Asenova Gerdzhikova
Tel. (042) 699 499, e-mail m_gerdjikova@abv.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Растениевъдство
Тритикале
Предшественици
Житни растения
Бобови растения
 
Field of scientific interests:
Plant production
Triticale
Predecessors
Cereals
Legumes

Assist. prof. Lyubov Kostadinova Plescuta
Tel. 042 699 495, e-mail lubi83@hotmail.com

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Агрохимия
Растениевъдство
 
Field of scientific interests:
Agrocemistry
Crop production

Assos. prof. PhD Antonia Koleva Stoyanova
Tel. (042) 699 495, e-mail tonistoyanova@abv.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Мелиорации и мелиоративни технологии
Биологично земеделие
 
Field of scientific interests:
Melioration and meliorative technologies
Organic farming

Assos. prof. PhD Nikolay Yanchev Valchev
Tel. (042) 699 496 GSM 0889909881

 

 

 

Област на научни интереси:
Технологии за производство на разсад и отглеждане на зеленчуци на открито и в култивационни съоръжения
Биологични средства за защита на зеленчуковите култури от болести и неприятели
Продуктивни възможности на нови интродуцирани сортове зеленчукови култури
 
Field of scientific interests:
Technologies for production of seedlings and growing vegetables outdoors and in greenhouses
Biological resources for protection of vegetable crops from diseases and insects
Productive capacity of new introduced sorts of vegetable crops

  нагоре