Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт

 

Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт
Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
             
 
Ръководител катедра:
Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
 
Академичен състав на катедрата:
1.     доц. д-р Светлана Методиева Димитрова, дм
2.     гл. ас. Катя Генова Пеева
3.     гл. ас. д-р Боряна Миткова Парашкевова, дм
4.     ас. д-р Галя Димитрова Чамова
5.     ас. Дамян Петров Петров
6.     ас. Галина Илиева Петрова
 
Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
телефон: +359 42 664 408
Ръководител на специалност Управление на здравните грижи
Специалности: Социална медицина и здравен мениджмънт (1988), Обща медицина (2006)
Тема на дисертационен труд: Медико-социални аспекти на аборта по желание, 1999, МФ, ТУ, Стара Загора.
Области на научен интерес
1.    Предизвикателства пред съвременната медицинска етика;
-        Етични аспекти на сексуалното и репродуктивно здраве и права;
-        Етика на аборта;
-        Медико-етични аспекти на семейното планиране;
-        Права на пациента.
2.    Здравно състояние на населението. Здраве на приоритетни групи от населението.
-        Социално-здравни аспекти на семейното планиране; Медико-социални аспекти на аборта по желание.
-        Здраве на жените;
-        Здраве на децата;
-        Здравни проблеми на етническите малцинства в неравностойно положение.
3.    Съвременна епидемиология
-        Съвременни подходи в поведенческата епидемиология;
-        Социална епидемиология.
4.    Въпроси на медицинското образование
5.    Проблеми на здравната политика и здравния мениджмънт
 
 
 
Доц. д-р Светлана Методиева Димитрова, д.м.,
телефон: +359 42 664457
Специалности: Социална медицина и здравен мениджмънт (1992), Обща медицина (2003)
Докторантура: "Информираното съгласие в медицинската практика - етични процедури", 2003, София.
Научни интереси: медицинска етика, обществено здраве и здравеопазване, медицинско образование
 
 
Доц. Катя Генова Пеева, д.м.
телефон: +359 42 664320
Специалности: Математика, 1978 г.; Информатика (ЕИТ и програмиране), 1987 г.; Медицинска информатика и здравен мениджмънт, 2005 г.
 
 
Научни интереси: медицинска информатика, качество на образованието, биостатистика, епидемиология на незаразни болести.
 
главен асистент д-р Боряна Миткова Парашкевова-Симеонова, дм
Телефон: +359 42 664362, +359 898 259 906
Специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт (2008)
 
 
Научни интереси: промоция на здраве, стратегии за промоция на сексуалното и репродуктивно здраве, професионална лекарска етика, здравен мениджмънт – управление на човешките ресурси в здравеопазването.
 
 
 
асистент д-р Галя Димитрова Чамова
телефон: +359 42 664362
Научни интереси: промоция на здраве, медицинска етика, здравен мениджмънт, история на медицината
 
 
асистент Галина Илиева Петрова
телефон: +359 42 664230
Научни интереси: Управление на здравните грижи, медицинска педагогика, здравно-образователни дейности в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права