Катедра Социални дейности

 Ръководител на Катедра „Социални дейности”

проф. д-р Красимира Бенкова
 
 
Академичен състав
 

     

       проф. д-р Веска Шошева

        veska.shosheva@abv.bg

проф. д-р Красимира Бенкова
проф. д-р Георги Колев
доц. д-р Емилия Масларова
гл.ас Гергана Тодорова-Маркова
гл.ас.д-р Антон Стойков
ас. Милена Илиева
 
Проф. д-р Веска Шошева
+359 42 664 417
 
Области на научен интерес
·        Обща и специална педагогика. Психология. Специална психология.
·        Образование и социализация на деца с психофизически нарушения
·        Aутизъм
·        Детска церебрална парализа.
·        Медиация
 
Преподавателска дейност
Бакалавърска степен
·        Специална педагогика
·        Психопедагогическа и диференциална диагностика
·        Организация и управление на социално-педагогическите институции
·        Педагогика
·        Методика на обучението по практика
·        Медицинска педагогика
·        Супервизия
·        Социален тренинг
 
Магистърска степен
·        Деонтологични аспекти в интерперсонални системи
·        Медиация и групи в неравностойно положение
·        Медиация в училищни институции
 
 
Изследователска работа
Научни проекти към Тракийски университет, гр. Стара Загора на теми:
·        “Проучване на алтернативната възможност за интегриране на хора с увреждания чрез туризъм”
·        “Стимулиране на научни изследвания в държавни висши училища”
·        “Проучване и разработване на медико педагогическа и социално-правна рамка за социално включване на лица в риск”
·        “Проучване на института:Семейна медиация алтернатива за социална защита на деца в риск”
 
Национални проекти:
·        «Джендър бюджетиране»- проект към МТСП
·        «Образование на ромските деца в българските училища» проект на РОФ – Будапеща-научен ръководител;
·        Проект към МТСП „Перспективи – достоен живот за всички”
С финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Международни проекти:
·        “Trade on-line”- член на екипа по изпълнение на проекта, 2005г.;
·        “Мрежа за интеркултурен диалог и образование”: Турция, България.
·        Европейска комисия образование и култура – оценител;
 
Научно ръководство – докторантури
Научен ръководител на двама успешно защитили докторанти и трима в процедура по проблемите на децата със специални образователни потребности.
Ръководител на над 70 специализанти в сферата на специалната педагогика и социалната работа.
Избрани публикаци
монографии

1.      Общопедагогическа и дефектологична деонтология., 2001
2.      Дефектологията в България през Средновековието и възраждането., 2002
3.      Образование и социализация на умествено изостанали ученици., 2008
 
статии:
1.      Метаезикът и разчитането му от лица с умствена изостаналост., 2003
2.      Емоционални стимули и социализация на децата със задръжка в психическото развитие., 2003
3.      Алиенацията- принудителна и търсена., 2007
4.      Социалната интелигентност на клиента
5.      като предпоставка за ефективност на
6.      социалната работа., 2007
7.      Руската дефектологична школа на 20 век и приносът й за специалното образование в България., 2008
 
Езици: френски, руски
 
 
проф. д-р Красимира Бенкова
+359 42 664 459 
 
Области на научен интерес
·        Философия на морала
·        Приложна етика (етика на социалната работа; биоетика)
·        Философия на правото. Човешки права.
 
Преподавателска дейност
Бакалавърска степен
·        Основи на държавата и правото
·        Адм.правна регулация на соц. работа
·         Право и здравно законодателствоПрофесионална етика
·        Философска антропология
·        Супервизия
·        Социален тренинг
 
Магистърска степен
·        Медиация при групи в неравностойно положение
·        Деонтологични аспекти в интерперсонални системи
 
Изследователска работа
Научни проекти към Тракийски университет, гр. Стара Загора на теми:
·        “Проучване на алтернативната възможност за интегриране на хора с увреждания чрез туризъм”
·        “Стимулиране на научни изследвания в държавни висши училища”
·        “Проучване и разработване на медико педагогическа и социалноправна рамка за социално включване на лица в риск”
·        “Проучване на института: „Семейна медиация”алтернатива за социална защита на „Деца в риск””
 
Национални проекти:
·        Проект към МТСП „Перспективи – достоен живот за всички”
·        С финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Избрани публикации
монографии:
1.      Административно право, учебник on-line версия, Център за дистанционно обучение, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2006
2.      Умения за социална работа /в съавт./. Учебно помагало за студенти от специалността „Социални дейности”, Стара Загора, 2008
 
статии:
1.      Specific Aspects In Social Workers training In Home Violence Prevention – The 4th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 8-11 June 2006, Stara Zagora, Bulgaria
2.      Етика на социалната работа, сб. Проблеми на социалната работа. Образование, практика, научни изследвания. ИК „КОТА” - София, 2007
3.      Етика на социалната работа – образователни предизвикателства към пазара на труда, Международна научно-практическа конференция, МВБУ, юни 2008
4.      Бенкова, Кр.,Динчийска,Ст,Тодорова-Маркова, Г. Сборник „Социална работа и медиация”,Стара Загора,2009
5.      Défense éthique et juridique des droits des individus aux troubles auditifs et langagiers / Professeur Associé Krassimira Benkova, St. Georgieva,Phd Brunel University,GB /, Reunion Francophone ORL, Tete et Cou, Otologie, Rhinologie, Pathologie de la Voix – Deglutition, Les 25-27 Mai 2008, Varna, Bulgarie
6.      Социалната работа между морала и закона, Trakia Journal of Sciences, Series Biomedical Sciences, Vol. 6, Number 2, Supplement 4, 2008
7.      Етиката на социалната работа в парадигмата на руската етика на 20 век. Сб. Руската наука, образование и култура в съвременния свят, Стара Загора, 2008
 
Езици: английски, руски
 
доц. д-р Стефка Динчийска
+359 42 664 459 
 
Области на научен интерес:
  • Педагогика,
  • Социална педагогика,
  • Семейна педагогика,
  • Андрагогика,
  • Образование без предразсъдъци;
 
Преподавателска дейност
Бакалавърска степен
·        Педагогика
·        Социална педагогика
·        Андрагогика
·        Педагогика на общуването
·        Образование без предразсъдъци
 
Магистърска степен
·        Феноменология на девиантното поведение;
·        Медиация при етнически спорове и конфликти;
 
Изследователска работа
Научни проекти към Тракийски университет, гр. Стара Загора на теми:
 
Научно ръководство
Научен ръководител на над 80 специализанти,един успешно защитил докторант,в процедура трима,резензент на докторантури и хабилитации.
 
Избрани публикации
монографии:
1.      Израстваме заедно, Стара Загора,2003
2.      Предизвикателства на различността. Стара Загора, 2006
3.      Умения за социална работа /в съавт./. Учебно помагало за студенти от специалността „Социални дейности”, Стара Загора, 2008
 
статии:
1.      Динчийска Ст. Социално-педагогически параметри на отношенията в малката група, Годишник на ПФ,Тр,У. Том 4, Ст.З. 2003
2.      Динчийска, Ст.,Динамика на отношенията между възрастни в групи за обучение., 2007г.
3.      Динчийска, Ст.,Формиране на уважение към различността у студентите от специалност „Социални дейности”. С. 2007г
4.      Динчийска, Ст. Руският модел на взаимоотношение между детската градина (училището и семейството в българската педагогическа практика)., 2008г.
5.      Динчийска, Ст., Интеркултурният релативизъм в обучението на студенти от хуманитарни специалности., 2008г.
6.      Бенкова, Кр.,Динчийска,Ст,Тодорова-Маркова, Г. Сборник „Социална работа и медиация”,Стара Загора,2009
7.      Dinchiyska,St.  The positive multicultural space of the classroom - ”Intercuturality in the educational process” Sttip, 2005
8.      Dinchiiska, St. “La communaute d’ enfants et l’institution prescolaire – fakteurs de ralliement d’enfants aux troubles auditifs et langagiers”, 2008г.
 
Езици: руски,английски
 
гл.ас Гергана Тодорова-Маркова
+359 42 664 417
 
Области на научен интерес
·        Специална педагогика, Психодиагностика,
·        Проблеми на деца със специални образователни потребности,
·        Медиация
 
Преподавателска дейност
Бакалавърска степен
·        Специална педагогика
·        Психопедагогическа и диференциална диагностика
·        Организация и управление на социално-педагогическите институции
·        Педагогика
·        Методика на обучението по практика
·        Медицинска педагогика
·        Институционален стаж по социална работа
 
Изследователска работа
Научни проекти към Тракийски университет, гр. Стара Загора на теми:
·        “Проучване на алтернативната възможност за интегриране на хора с увреждания чрез туризъм”
·        “Стимулиране на научни изследвания в държавни висши училища”
·        “Проучване и разработване на медико педагогическа и социалноправна рамка за социално включване на лица в риск”
·        “Проучване на института: „Семейна медиация”алтернатива за социална защита на „Деца в риск””
 
Национални проекти:
Проект към МТСП „Перспективи – достоен живот за всички”
С финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Избрани публикации
1.      Тодорова, Г.” Особености в организацията и провеждането на корекционната работа при деца със увреден слух”, Стара Загора, 2003
2.      Тодорова, Г. ” Психолого-дидактически аспекти в провеждането на корекционната работа при деца със задръжки в психическото развитие”, Бургас, 2003
3.      Тодорова Г., Система за социално подпомагане и проблемите на децата с психо-физически проблеми, Ш., 2004
4.      Тодорова, Г.,Диференциално диагностични аспекти на медико-педагогическото изследване при ученици със ЗПР и УИ., Бургас, 2004
5.      Miteva R., Markova-Todorova G.“The sexual abuse children as deontological and social problem “, Stara Zagora, 2006.
6.      Тодорова, Г., Идентификация на проблемите при лица с трайни увреждания нуждаещи се от социална помощ, София, 2007
7.      Тодорова, Г., Диагностични проблеми при експертната оценка за определяне на ЗПР., Стара Загора, 2007
8.      Gergana Todorova – Markova, Perturbations dans le discours et l’ouïe et retard dans le développement psychique – Varna, 2008
9.      Тодорова-Маркова, Г. /съавтор/ Сборник- Добри практики, Стара Загора, 2009
10. Бенкова, Кр.,Тодорова-Маркова, Г. Сборник „Социална работа и медиация”,Стара Загора,2009
 
Езици: английски, руски
 
 

      доц. Димитър Димитров, д.п

        Списък с научни трудове

 

cт.пр. Мариета Тодорова Синилкова