Катедра Спорт, физиотерапия, кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра:

доц. Димитър Димитров, дп

 

Академичен състав:

доц. д-р Елена Милкова Илиева, дм

гл. ас. д-р Антоанета Йорданова Гьонкова

гл.ас. д-р Димитринка Христова Петкова

ас. д-р Галина Петрова Мръцкова - Делиева

ст. препод. Мариета Тодорова Синилкова

преп. Сидер Димитров Димитров

 

доц. Димитър Димитров, д.п
тел./факс: 042/259358 ;  
 е-mail: dimitard49@abv.bg
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
·        Двигателен тренинг и лечебна физкултура;
·        Студентски спорт
 
ПУБЛИКАЦИИ НА МОНОГРАФИИ И МОНОГРАФИЧНИ ТРУДОВЕ :
 
1.      ”Вдигането на тежести в България” – очерци по история, алманах, част І , БФВТ, Шибилев – Стара Загора, 2001, с 200.
2.      ”Вдигането на тежести в България” – очерци по история, алманах, част ІІ , БФВТ, Шибилев – Стара Загора , 2001, с 289.
3.      Елитът на българските щанги” или “Кой кой е във вдигането на тежести в България”, “Абагар” - В.Търново, 2006 г, с 261,          ISBN - 10:954-427-681-5   и   ISBN - 13-978-954-427-681-2.
4.      “Bulgarian phenomenon in world weightlifting”, BWF, 2003, Shibilev, page 326 .
 
 
ПУБЛИКАЦИИ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА :
 
1.      “Специфика на силовата тренировка в заниманията със студенти”, Учебно помагало за студенти, Тракийски университет, 2003, с.52.
2.      Двигателен тренинг и лечебна физкултура за лица с психо-физически увреждания”, ръководство за студенти, Тракийски университет, Медицински факултет, 2007, с 77
 
 
 
Ст.пр. Мариета Тодорова Синилкова
 
Научни интереси в областта на шейпинг, пилатес и аеробика.