Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство”

  

Ръководител катедра – проф. дсн Радослав Славов

тел. (042) 699 300 e-mail rslavov@uni-sz.bg

 
Секции
Ръководители на секции
 
"Овцевъдство и козевъдство"
доц. д-р Димитър Панайотов
тел. (042) 699 346, e-mail dpanayotov@uni-sz.bg
 
"Говедовъдство и биволовъдство"
проф. дн Живка Герговска
тел. (042) 699 351, e-mail gergovskaz@abv.bg
 
"Млекарство"
проф. дсн Гюрга Михайлова
тел. (042) 699 302, e-mail geri_mihailova@yahoo.com
 
Организатор катедра Раймонда Кацарова, ст. 520, тел. (042) 699 350
 
 
Секция "Овцевъдство и козевъдство"
 
Научни направления
 • Вълнознание
 • Хистоструктура на вълната и кожите
 • Имуногенетика; Селекция в овцевъдството и козевъдството
 • Организация на селекционната дейност в овцевъдството и козевъдството
 • Съхраняване и усъвършенстване на породите овце от националния генофонд
 • Създаване на специализирано млечно и месодайно овцевъдство
Преподавани дисциплини
 • Овцевъдство и козевъдство
 • Животновъдство
 • Производствен мениджмънт
 • Въведение в аграрните науки
 • Развъждане и отглеждане на овце
Преподавателски състав
Prof. DSc Ivan Kostadinov Stankov
Tel. (042)670 204, (042)699 202

 

 

 

Област на научни интереси:
Общи проблеми на аграрното производство
Частно животновъдство
Овцевъдство и козевъдство
Качество на продуктите от животински произход
Хранене и технологии на отглеждане на животните
Икономическа ефективност в овцевъдството и козевъдството
 
Field of scientific interests:
General problems of agricultural production
Private animal husbandry 
Sheep and goats breeding
Quality of products of animal origin
Feeding and technologies for animal breeding
Economic efficiency in sheep and goat breeding

Prof. DSc Radoslav Ivanov Slavov
Tel. (042) 670 940, (042) 699 300, (042) 699 345
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Селекция и репродукция на овце и кози
Технологии в овцевъдството и козевъдството
Създаване на специализирано млечно и месодайно овцевъдство
Качество на продуктите от овце и кози
Вълнознание
 
Field of scientific interests:
Selection and Reproduction in Sheep and Goat
Technologyes in Sheepbreeding and Goatbreeding
Creation the Special Milk and Meat Sheepbreeding
Quality of products from Sheep and Goat
Woolscience

Assoc. Prof. PhD Dimitar Panayotov Panayotov
Tel. (042) 699 346, e-mail dpanayotov@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Овцевъдство
Козевъдство
 
Field of scientific interests:
Sheep breeding
Goat breeding

Аssistant prof.PhD Darina Genova Pamukova
Tel. (042) 699 347, e-mail dpamukova@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Овцевъдство
Козевъдство
 
Field of scientific interests:
Sheep breeding
Goat breeding

Организатор упражнения Раймонда Кацарова, ст. 520, тел. (042) 699 350
 
 
 
Секция "Говедовъдство и биволовъдство"
 
Научни направления
 • Селекция в млечното говедовъдство
 • Преценка по екстериор на говедата за мляко
 • Оценка на развъдна стойност на говедата за мляко
 • Приложение на Test day model
 • Технологии на отглеждане на различни категории говеда
Преподавани дисциплини
 • Развъждане и отглеждане на говеда
 • Говедовъдство и биволовъдство
 • Животновъдство
 • Производствен мениджмънт в животновъдството
 • Селекция и репродукция на биволи
 • Селекция в млечното говедовъдство
 • Организация на производството и селекция в месодайното говедовъдство
 
Преподавателски състав
 
Prof. DSc Zhivka Ilieva Gergovska
Tel. (042) 699 351, e-mail gergovskaz@abv.bg
 
 
 
 
  
Област на научни интереси:
Развъждане и селекция в говедовъдството
Tехнологии на отглеждане и производство в говедовъдството

 

Field of scientific:
Breeding and selection in the cattle
Technology of rearing and producing in cattle

 

Assoc. prof. PhD Milena Rumenova Panayotova
Tel. (042) 699 353, e-mail milena@uni-sz.bg
 
Област на научни интереси:
Развъждане и селекция в говедовъдството
 
Field of scientific interests:
Breeding and selection in the cattle

Организатор упражнения Стефан Велев, ст. 422, тел. (042) 699 357

 
 
 
Секция "Млекарство"
 
Научни направления
 • Качество на различни видове мляко и млечни продукти
 • Безопасност на млякото и млечните продукти
 • Технологии за производство на функционални млечни продукти
 • Системи за управление качеството на мляко и млечни продукти

Преподавани дисциплини

 • Мляко и млечни продукти
 • Технологии за преработка на мляко
 • Безопасност на храните
 • Технологии за производство на сирена
 • Технологии за производство на млечнокисели продукти
 • Технологии за производство на масло и млечни консерви
 • Технологии на продукти от вторични млечни суровини
 • Системи за управление качеството и безопасността на млечните продукти
 • Анализ на риска и контрол на критичните точки при преработка на млечни продукти
 • Опаковане и съхранение на млечни продукти
 • Физикохимични методи за анализ
 • Технологии за обработка на твърди отпадъци
Преподавателски състав
Prof. DSc Gyurga Stefanova Mihaylova
Tel. (042) 699 302, e-mail geri_mihailova@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Мляко и млечни продукти
Функционални храни
Мастнокиселинен състав
Здравословни аспекти на млечните продукти
Твърди отпадъци
 
Field of scientific interests:
Мilk and milk products
Functional products
Fatty acid
Healthy aspects of milk products
Solid waste

Assoc. prof. Todor Nikolov Iliev
Tel. (042) 699360, e-mail tiliev@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Фактори, влияещи върху състава и качеството на млякото и млечните продукти
IR и ултразвуково изследване състава на млякото и млечните продукти
Технология на млякото и млечните продукти
Безопасност на млечните продукти
 
Field of scientific interests:
Factors, affecting the milk and dairy products composition and quality
IR and ultrasound investigation of the milk and dairy products composition
Technology of milk and milk products

Assoc. prof. PhD Nikolina Naydenova Zheleva
Tel.(042) 699354, e-mail n_naidenova@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технология на млякото и млечните продукти
Функционални млечни продукти
Мляко
Сирене
Млечнокисели бактерии
Пробиотици
Растителни добавки
Нови млечни продукти
Здравословни аспекти на млечните продукти
 
Field of scientific   interests:
Technology of milk and milk products
Functional milk products
Milk
Cheese
Lactic acid bacteria
Probiotics
Plant additives
New milk products
Health aspects of milk products

Организатор упражнения Пламен Петков, ст.416, тел. (042) 699 361

 

 нагоре