Катедра “Приложна екология и зоохигиена”

Ръководител катедра

проф. дсн Георги Стефанов Петков

тел. (042) 699 488, e-mail gpetkov@uni-sz.bg

 
Секции
 
Ръководители на секции
 
"Приложна екология"
доц. дн Гергана Стоянова Костадинова
тел. (042) 699 487, e-mail gkostadinova@uni-sz.bg
 
"Зоохигиена"
проф. д-р Чонка Митева
тел. (042) 699 489, e-mail kondareva@yahoo.com
 
  "Здравеопазване на животните"
проф. д-р Юрий Емилов Митев
тел. (042) 699 489, e-mail juriimitev@yahoo.com

 

 Организатор катедра Надежда Генова Василева, тел. (042) 699 492
  
Секция "Приложна екология"
 
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Проучване въздействието на антропогенни екосистеми в животновъдството (ферми за различни видове и категории животни) върху околната среда – въздух, води, почви

 • Проучване и екологична оценка на въздух, природни води (повърхностни и подземни) и отпадъчни води, и почви

 • Eкологични оценки (ОВОС, ЕО) на планове, програми, инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии в аграрния сектор

 • Екологизация на технологиите в аграрния сектор

 • Проучване, мониторинг и екологични оценки на въздух, води и почви в природни и антропогенни екосистеми

По-значими постижения на преподавателите в научно-изследователската и учебна работа

 • Разработена е методология за извършване на комплексни екологични изследвания в животновъдни обекти

 • Създадени са регресионни уравнения за определяне степента на замърсяване на въздуха около животновъдни ферми

 • Разработени са индикатори (по баланс на азота, загубата на хранителни вещества в тора по време на съхранение и др.) за комплексна екологична оценка на животновъдни ферми

 • Разработена е система за екологосъобразно третиране и оползотворяване на тора 

Преподавани дисциплини

 

 • Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите

 • Управление и опазване на водите

 • Екологичен мониторинг

 • Екологично законодателство и норми

 • Системи за управление на околната среда

 • Защита при бедствия и първа долекарска помощ

 • Управление на екологичния риск

 • Защита при производствени аварии и катастрофи

 • Безопасност на труда и околната среда

 • Законодателство и институции в биологичното земеделие

 • Биологично производство на животински продукти

 
Преподавателски състав
 
Prof. DSc Georgi Stefanov Petkov
Tel. (042) 699 488, e-mail gpetkov@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Зоохигиена, благополучие и продуктивност при отглеждане на селскостопански животни

Екологизация на технологиите в животновъдството, създаване на органично животновъдство

Устойчиво развитие на агроекоистемите

Проучване, мониторинг и екологични оценки на въздух, води и почви в природни и антропогенни екосистеми

Field of scientific interests:

Animal hygiene, welfare and productivity in livestock production systems

Ecologization of the technology in animal husbandry, development of organic farming

Sustainable development of agroecosystems

Study, monitoring and ecological assessment of air, water and soil in nature and antropogenic ecosystems


Доц. дн ГЕРГАНА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

Assoc. prof. DSc Gergana Stoyanova Kostadinova
Tel. (042) 699 487, e-mail gkostadinova@uni-sz.bg

 

 

 

 

Област на научни интереси:

Замърсяване и опазване на околната среда от животновъдни обекти

Екологизация на технологиите в животновъдството

Проучване, мониторинг и екологични оценки на въздух, води и почви в природни и антропогенни екосистеми

 
Field of scientific interests:
Pollution and Environmental Protection from Livestock Production Systems
Ecologization of the technology in animal husbandry, development of organic farming
Monitoring and ecological assessment of air, water and soil

Assistant professor Diyana Marinova Dermendzhieva
Tel. (042) 699 484, e-mail d.dermendjieva@abv.bg

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Мониторинг и екологична оценка на въздух,води и почви
 
Field of scientific interests:
Monitoring and ecological assessment of air, water and soil

 
 
 
Секция “Зоохигиена”
 
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Зоохигиенни изисквания към производствените системи в животновъдството
 • Хуманно отношение и защита на животните
 • Управление на дейността при природни бедствия в аграрния сектор
 • Безопасност и хигиена на труда в предприятията от аграрния сектор
 • Събиране, съхранение и оползотворяване на торовата маса от животновъдните ферми

По-значими постижения на преподавателите в научно-изследователската и учебна работа

 • Добри хигиенни практики в животновъдната ферма
 • Животни по време на бедствие – кризисен мениджмънт, действия при бедствия и аварии
Преподавани дисциплини

 

 • Зоохигиена
 • Хигиена на труда и техника на безопасност
 • История на животновъдството
 • Зоохигиена и здравеопазване
 • Управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Хигиена на труда и техника на безопасност 
 • Управление на дейността в аграрния сектор при природни бедствия
 • Рекламна дейност в аграрния сектор
Преподавателски състав
проф. д-р ЧОНКА МИНЧЕВА МИТЕВА
Assoc. prof. PhD Tchonka Mintcheva Miteva
Tel. (042) 699 489, e-mail kondareva@yahoo.com

 

 

 

 
Област на научни интереси:
Зоохигиена, благополучие и хуманно отношение към животните
Хигиена на труда и техника на безопасност в аграрния сектор
 
Fields of scientific interests:
Animal hygiene and welfare of animals in the farms
Labour hygiene and safety of work in agriculture

 
Assistant professor Dimo Prodanov Dimov
Tel. (042) 699 486, e- mail: dimo_1988@abv.bg 
 

 

 

 

 

Област на научни интереси:

Зоохигиена, благополучие и хуманно отношение към животните

Хигиенни аспекти при отглеждане на крави за мляко

Индекси на комфорт

 

Scientific interests:

Animal hygiene and welfare of animals in the farms

Hygienic aspects of dairy cows breeding

Cow comfort indices.


Организатор упражнения Надежда Василева, ст. 566, тел. (042) 699 492
 
 
 
Секция “Здравеопазване на животните”
 
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Проучвания върху ролята на селена за предотвратяване на неспецифичната депресия в продуктивните и репродуктивни качества на различни видове животни
 • Проучвания върху биогеохимичната екология на селен и флуор
 • Биогеохимично картиране на микроелементите селен и флуор в България
По-значими постижения на преподаватели в секцията в научно-изследователската и учебна работа
 • Разработени са индикативни методи за преценка и прогноза на хипоселенозата и флуорозата при различни видове животни
 • Разработена е стратегия за контрол и ограничаване на антропогенното замърсяване на компонентите на биогеоценозите с флуориди
 • Проучвания върху влиянието на някои зоохигиенни фактори за появата на куцотата при крави за мляко
Преподавани дисциплини

 

 • Здравеопазване на животните
 • Основи на патологията в екосистемите
 • Екологична токсикология 
 • Зоохигиена, здравеопазване и екологични аспекти при отглеждане на говеда и биволи
 • Здравеопазване на овце и кози
 • Болести по животните от тропика и субтропика
 • Системи за епизоотологичен и епидемиологичен контрол и превенция на агротероризма
 • Профилактика и болести по хидробионтите
 • Водна токсикология
Преподавателски състав
проф. д-р ЮРИЙ ЕМИЛОВ МИТЕВ
Assoc. prof. PhD Jurii Emilov Mitev
Tel. (042) 699 489, e-mail juriimitev@yahoo.com
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Здравеопазване на животните, екологични аспекти при отглеждане на животните
Системи за епизоотологичен и епидемиологичен контрол и превенция на агротероризма
Благополучие и хуманно отношение към животните в млечните говедовъдни ферми
 
Fields of scientific interests:
Animal health and ecological aspects of animal rearing
Systems for epidemiological and epizootological control and agriterrorism prevention
Animal welfare of dairy farms

Assistant professor PhD Toncho Gospodinov Penev
Tel. (042) 699 483, e-mail penevtoncho@yahoo.com

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Влияние на зоохигиенните параметри в кравеферми като фактор за развитие на куцотата сред млечните крави
Профилактика на копитните заболявания, дезинфекция и грижи за копитата на кравите.
 
Scientificinterests:
Influence of zoohygiene conditions in dairy cow’s farm as a factor for the development of lameness in dairy cows
Prevention of claw diseases, disinfection and hoof care.