Катедри

 
Структурата на Медицински факултет към Тракийски университет се състои от основни, обслужващи и спомагателни звена. Основни звена са Катедрите със секции.
 
Катедра Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика
Рък. Катедра – проф. С. Станилова, дбн - тел: +359 42 600 675
Секция Молекулярна и Клетъчна биология
Секция Имунология
Секция
Медицинска генетика
 
Катедра Медицинска физика, биофизика рентгенология и радиология
Рък. Катедра – проф. Ив. Танев, дбн - тел.: +359 42 664 402;
Секция Медицинска физика
Секция Биофизика
Секция
Образна диагностика
 
Катедра Медицинска химия и биохимия
Рък. Катедра – проф. Веселина Гаджева, дхн - тел.: +359 42 664 403
Секция Медицинска химия
Секция Биохимия и патобиохимия
 
Катедра Анатомия
Рък. Катедра – доц. д-р Д. Сиврев, д.м.
Секция Цитология, обща хистология и ембриология
Секция
Микро и макроскопска анатомия
 
Катедра Физиология, патофизиология и фармакология
Рък. Катедра – доц. д-р Анна Толекова, д.м.
Секция Физиология
Секция Патофизиология
Секция Фармакология
 
Катедра Пропедевтика на вътрешните болести
Рък. Катедра - проф. д-р Ж. Геренова, дм
 
Катедра І Катедра Вътрешни болести
Рък. Катедра - доц. д-р Г. Пракова, дм
 
Катедра ІІ Катедра Вътрешни болести
Рък. Катедра - доц. д-р М. Пенев, дм
 
Катедра Хирургия, неврохирургия и урология
Рък. Катедра – проф. д-р П. Вълканов, дм
тел.+359 42 600 824; +359 42 600 855
Секция Хирургически болести
Секция Урология
Секция Неврохирургия
 
Катедра Акушерство и гинекология
Рък. Катедра - доц. д-р М. Тодорова, дм
 
Катедра Специална хирургия, ортопедия и травматология
Рък. Катедра – доц. д-р Е. Обретенов, дм - тел: +359 42 520 045
+359 42 664 394
Секция Съдова хирургия и Ангиология
Секция Гръдна хирургия
Секция Ортопедия и травматология
 
Катедра Офталмология и обща медицина
Рък. Катедра - доц. д-р Г. Пракова, дм
Секция Обща медицина
Секция Очни болести
 
Катедра Детска хирургия, анестезиология и спешна медицина
Рък. Катедра – доц. д-р Кр. Калинова, дм 
Секция Детска хирургия
Секция
Анестезиология и спешна медицина 
 
Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт
Рък. Катедра - доц. д-р Ю. Маринова, дм, тел: + 359 42 664 408
Секция Социална медицина и медицинска етика
Секция Здравен мениджмънт
 
Катедра Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
Рък. Катедра – проф. д-р М. Гълъбова, дм, - тел: +359 42 640 096
Секция Обща и клинична патология
Секция Съдебна медицина и деонтология
 
Катедра Неврология, психиатрия и МБС
Рък. Катедра – проф. д-р Ив. Манчев, дмн - тел: +359 42 600 735
+359 42 600 848
Секциия Неврология
Секция Психиатрия 
Секция МБС
 
Катедра Оториноларингология, и дерматовенерология
Рък. Катедра – доц. д-р Валентин Стоянов, дм - тел: +359 42 2819 356; +359 42 2819 358
Секциия Оториноларингология
Секция Дерматология и венерология
 
Катедра Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология
Рък. Катедра – доц. д-р Ирена Младенова, дм
Секция Eпидемиология и медицинска паразитология
Секция Инфекциозни болести
Секция Хигиена и медицинска екология
Секция Професионални заболявания
 
Катедра Mикробиология
Рък. Катедра – доц. д-р Гр. Лазарова, дм тел.: + 359 42 664 410
Секция Микробиология и вирусология
Секция
Клинична микробиология
 
 

Катедра Детски болести
Рък. Катедра – проф. д-р П. Чакърова, дм - тел: +359 42 840 600
+359 42 2819 296 (273, 388)
 
Катедра Социални дейности
Рък. Катедра – проф. Кр. Бенкова, дф, тел: + 359 42 664 417
 
Катедра Здравни грижи
Рък. Катедра – проф. д-р М. Гълъбова, дм, - тел: +359 42 640 096
 
Катедра Медицинска психология и чужди езици
Рък.Катедра - доц. Мирослава Петкова, дпс
 
Катедра Спорт, физиотерапия, кинезитерапия и рехабилитация
Рък. Катедра - Доц. Д. Димитров, дп