Квалификационна дейност

Педагогическият факултет организира и провежда обучение в очно-задочна форма за допълнителна професионална подготовка, дългосрочни следдипломни квалификации; специализирани курсове, краткосрочни тематични курсове и индивидуални консултации:

1. Специализации за допълнителна и/или нова професионална квалификация.

/продължителност – 12 месеца, хорариум – 220 – 600 часа/

2. Следдипломни специализации в определена научна област и професионално-педагогическа специализация.

/продължителност – 12 месеца, хорариум – 205 – 230 часа/

3.Специализирани курсове за допълнителна професионална подготовка
            /продължителност - 1-3 месеца, хорариум - 30 – 220 часа/

4. Краткосрочни тематични курсове и индивидуални консултации.

/продължителност – 1 – 3 дни; хорариум – 8 – 24 часа/

След успешно завършване на съответната форма за квалификация участниците получават утвърдени от МОН документи:

 • свидетелство
 • удостоверение
 • сертификат

Нови специализации  

Екологическо възпитание и образование в предучилищна и начална училищна възраст              Анотация                             Учебен план
 
Съвременна музикална култура и информационни компютърни технологии (ИКТ)                               Анотация                             Учебен план

                                                        Заявление

Нови краткосрочни квалификационни курсове

1.Конфликти, агресия и тормоз в училище.

2.Оценката на ученическите постижения като мотивиращ фактор в учебно-възпитателния процес.

3.Педагогическото общуване като фактор за осъществяване на педагогическо взаимодействие и оптимизиране на процеса на обучение.

4.Самооценяването като фактор за повишаване познавателната активност на учениците.

 

Предложените форми за квалификация могат да се провеждат в Педагогическия факултет, по общини и училища.

Предлагаме възможност за обсъждане и провеждане на квалификационни дейности по ваше предложение, които не са включени в офертата.

За контакти:

Секретар: Стоянка Гълъбова

Тел: 042/613 766, Факс: 042/630610, 

1. Следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация:

1.1. Едногодишна специализация за допълнителна професионална квалификация по английски език:

·условие за кандидатстване: висше педагогическо образование

·срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца

·такса за обучение на един специализант: 900 лв. /внася се на четири вноски/

                                          Заявление

·Учебен план на СДК за придобиване на професионална квалификация  “Учител по английски език”

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Обем на учебния план

/в часове/

Проверка на знанията

Общо

Л

Упр.

1

2

3

4

5

Английски език

360

-

360

изпит

Английски език и култура

50

7

43

изпит

Методика на обучението по английски език

30

10

20

изпит

ИКТ и Интернет в училище

20

-

20

Защита на курс. работа

Текст и комуникация в учебния процес

10

8

2

Защита на курс. работа

Методика на активното обучение – интерактивни методи и техники

20

12

8

Защита на курс. работа

Теория и методика на дидактическите тестове

10

8

2

изпит

Технология на педагогическите изследвания

10

8

2

изпит

Образователни проекти

10

8

2

Защита на курс. работа

Педагогически мениджмънт

10

8

2

Защита на курс. работа

Всичко:

530

69

461

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Учебният план се допълва с часове за провеждане на изпитите, защитата на курсови работи и на дипломния проект.

            За подготовка на дипломен  проект на всеки участник се предвиждат по 15 часа консултации.

            Специализацията завършва със защита на дипломна работа на английски език.

 

1.2. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация “Учител” /педагогическа правоспособност/  

  Условие за кандидатстване: висше образование и студенти от ТрУ.

·       Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца

·        Такса за обучение на един специализант - 850лв.;

Таксата за обучение на един студент на Тракийски университет - 637.50лв. /внася се на четири вноски/

                                            Заявление

·   Учебен план на СДК за придобиване на професионална квалификация  “Учител”  (педагогическа правоспособност)

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Обем на учебния план

/в часове/

Проверка на знанията

Л

Упр.

Общо

1

2

3

4

5

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

 

 

 

Теория на възпитанието

20

10

30

изпит

Дидактика

20

10

30

изпит

Психология – обща, възрастова и педагогическа

30

15

45

изпит

Методика на обучението по природонаучни дисциплини

20

10

30

изпит

Методика на обучението по хуманитарни дисциплини

20

10

30

изпит

Аудио-визуални и информационни технологии

5

10

15

изпит

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ  ДИСЦИПЛИНИ

 

 

 

 

Организация и управление.

10

5

15

изпит

Етика: Образователен етос.

10

5

15

изпит

Методи на изследователската дейност.

10

5

15

курсов проект

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

 

 

 

 

Хоспитиране.

 

15

15

 

Текуща педагогическа практика.

 

10

10

изпит

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

 

 

 

ОБЩО:

125

95

220

 

 

            Забележка: От посочените избираеми дисциплини всеки специализант ще изучава само по една /по избор/.

            Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.

 

1.3. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация “Ресурсен учител”

 

·                     условие за кандидатстване: висше педагогическо образование.

·                     Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца

·                     Такса за обучение на един специализант - 600 лв. /внася се на 3 вноски/

·                     Учебен план на СДК за придобиване на професионална квалификация   “Ресурсен учител

 

НАИМЕНОВАНИE НА УЧЕБНИТЕ

ДИСЦИПЛИНИ

Обем на учебния план

/в часове/

Проверка

на

знанията

Общо

Л

Упр.

Тренинги

1

2

3

4

5

6

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

 

 

 

 

Специална психология и психодиагностика

55

30

15

10

изпит

Специална педагогика

30

20

10

-

изпит

Интеграция и социална адаптация при ДСПП

45

30

15

-

изпит

Интегрално образование

30

20

10

-

изпит

Работа в екип

40

10

-

30

курсов проект

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ  ДИСЦИПЛИНИ

 

 

 

 

 

Жестов език и дактилна реч.

25

5

20

-

изпит

Брайлово писмо.

25

5

20

-

изпит

Етнопедагогика.

25

5

20

-

изпит

Всичко:

225

115

70

40

 

           

            Забележка: От посочените избираеми дисциплини всеки специализант ще изучава само по една /по избор/.                                                          

            Учебният план се допълва с часове за провеждане на изпитите, защитата на курсови работи и на дипломния проект.

            За подготовка на дипломен  проект на всеки участник се предвиждат по 15 часа консултации.

 

1.4. Едногодишна специализация за придобиване на професионална квалификация  „Начален учител”

                                               Заявление


2. Професионално-педагогическа специализация.

 

2.1. Едногодишна професионално-педагогическа специализация на тема: “Тенденции и иновации в педагогическата практика”

Предназначена е за педагогически кадри с присъдена ІV професионално-квалификационна степен.

Успешно завършилите специализацията получават свидетелство, което им дава право да кандидатстват за придобиване на ІІІ ПКС.

 

·                     условие за кандидатстване: висше педагогическо образование с присъдена ІV ПКС

·                     Срок на обучение: 3 семестъра, 12 месеца

·                     Такса за обучение на един специализант - 600 лв. /внася се на 3 вноски/

·                     Учебен план на професионално-педагогическа специализация  за СДК на тема:

“Тенденции и иновации в педагогическа практика”.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Обем на учебния план

/в часове/

Проверка на знанията

Общо

Л

Упр.

1

2

3

4

5

Педагого-психологическа и методическа подготовка.

 

 

 

 

1. Философия на образованието.

20

16

4

изпит

2. Педагогически мениджмънт.

20

20

-

изпит

3. Психологическо консултиране в системата на образованието.

25

15

10

изпит

4. Формиране и развитие на уменията и интелекта в педагогическата дейност.

20

15

5

изпит

5. Иновационни подходи, техники и технологии в педагогическата практика.

20

15

5

изпит

6. Интерактивни техники в обучението.

20

15

5

изпит

7.  Методика на педагогическите изследвания.

40

20

20

изпит

8.Информационни технологии – приложимост в образователния процес и в научната дейност.

20

5

15

изпит

9. Мениджмънт на проектната дейност и усвояване на фондове.

20

15

5

изпит

Всичко:

205

136

69

 

 

Забележка:

* Учебният план се допълва с часове за провеждане на изпитите, защитата на курсови работи и на дипломен проект.

* За подготовка на дипломен проект на всеки участник се предвиждат  15 часа консултации.

           

3. Специализирани курсове за допълнителна професионална подготовка

 

 •                    Английски език – от първо до четвърто ниво
 •                    Начални компютърни умения
 •                    Френски език - начинаещи и напреднали
 •                    Специализиран курс за помощник възпитател в детска градина
 •                    Специализирано обучение за администратори, обслужващи хора с увреждания

Специализираните курсове се организират най-малко с 15 участника по заявки от  държавни и частни институции, от отделни лица

Таксите се договарят със заявителя. След успешно  приключване на специализираното обучение се издава удостоверение.

3.1. Учебен план за провеждане на обучение по практически английски език - I ниво

 

Структурна единица:

Педагогически факултет, ЦПО

Курс:

Практически английски език

Ниво:

първо

Водещи дисциплината:

Ст. ас. А. Арнаудова, ст. ас. Зл. Желязкова

Хорариум:

120 часа

 

Учебното съдържание включва тематичен, лексикален, граматичен и социо-културен компонент. Първо ниво („Elementary”) предвижда развитие на основните езиковите умения - слушане, говорене, четене и писане, съответстващо на ниво A1 от Общата европейска езикова рамка.  

Курсът по английски език има за цел да постигне езикова и комуникативна компетентност на равнище начинаещи и да подготви студентите за общуване в многокултурна среда. В края на обучението участниците ще могат да общуват писмено и говоримо, използвайки прости изречения, свързани със семейството, ежедневието и интересите им.

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕМИНАРИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА

 

Тема

Хорариум

Семинари

Упражнения

1

Лексика.

 

35

2

Граматика.

 

35

3

Тематичен и социокултурен компонент.

 

35

4

Проверка и оценка на знанията и уменията

 

15

 

ЛИТЕРАТУРА

1. New Headway Elementary, Oxford University Press, 2000.

2. Gill, S. and M. Cankova, Oxford basics: Intercultural activities, Oxford University Press, 2002

3. Murphy, R., Essential English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1990

 

3. 2. Учебен план за провеждане на обучение по практически английски език – II ниво

 

Структурна единица:

Педагогически факултет, ЦПО

Курс:

Практически английски език

Ниво:

второ

Водещи дисциплината:

Ст. ас. А. Арнаудова, ст. ас. Зл. Желязкова

Хорариум:

120 часа

 

Учебното съдържание включва тематичен, лексикален, граматичен и социо-културен компонент. Първо ниво („Pre-Intermediate”) предвижда развитие на основните езиковите умения - слушане, говорене, четене и писане, съответстващо на ниво A2 от Общата европейска езикова рамка.  

В края на курса участниците ще могат да разбират текстове, свързани с основни форми на общуване в реалния живот, да си служат с ежедневни изрази, да разказват за живота си и за минали събития, да пишат кратки писма, молби и др.

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕМИНАРИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА

 

Тема

Хорариум

Семинари

Упражнения

1

Лексика.

 

35

2

Граматика.

 

35

3

Тематичен и социокултурен компонент.

 

35

4

Проверка и оценка на знанията и уменията

 

15

ЛИТЕРАТУРА

1. New Headway Pre-Intermediate, Oxford University Press , 2000.

2. Gill, S. and M. Cankova, Oxford basics: Intercultural activities, Oxford University Press, 2002

3. Collins Cobuild Students’ Grammar, С., Колибри, 2000.

4. Murphy, R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1985

5. Томалин, Б., Тестове по английски, BBC Worldwide Ltd., 2008

 

3.3. Учебен план за провеждане на обучение по практически английски език - III ниво

 

Структурна единица:

Педагогически факултет, ЦПО

Курс:

Практически английски език

Ниво:

трето

Водещи дисциплината:

Ст. ас. А. Арнаудова, ас. Зл. Желязкова

Хорариум:

120 часа

 

Учебното съдържание включва тематичен, лексикален, граматичен и социо-културен компонент. Първо ниво („Intermediate”) предвижда развитие на основните езиковите умения - слушане, говорене, четене и писане, съответстващо на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка.  

Целта на курса е затвърждаване на основните и усвояване на сложните граматични времена в английския език, работа с текстове, свързани с трудовата среда, минали събития и бъдещи планове, чувства, емоции, преживявания и др.

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕМИНАРИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА

 

Тема

Хорариум

Семинари

Упражнения

1

Лексика.

 

35

2

Граматика.

 

35

3

Тематичен и социокултурен компонент.

 

35

4

Проверка и оценка на знанията и уменията

 

15

 

ЛИТЕРАТУРА

1. New Headway Intermediate, Oxford University Press , 2000.

2. Gill, S. and M. Cankova, Oxford basics: Intercultural activities, Oxford University Press, 2002

3. Collins Cobuild Students’ Grammar, С., Колибри, 2000.

4. Greenbaum, S. & R. Quirk. Students’ Grammar of English, Longman, 1990.

5. Murphy, R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1985

6. Томалин, Б., Тестове по английски, BBC Worldwide Ltd., 2008

7. Tomali, B. and S. Stempleski, Cultural Awareness, Oxford University Press, 1993

8. Goodwright, C., ed., In the English-speaking World, Chancerel International publishers Ltd, 1998

 

3.4. Учебен план за провеждане на обучение по практически английски език - IV ниво

 

Структурна единица:

Педагогически факултет, ЦПО

Курс:

Практически английски език

Ниво:

четвърто

Водещи дисциплината:

Ст. ас. А. Арнаудова, ас. Зл. Желязкова

Хорариум:

120 часа

Учебното съдържание включва тематичен, лексикален, граматичен и социо-културен компонент. Първо ниво („Upper-Intermediate”) предвижда развитие на основните езиковите умения - слушане, говорене, четене и писане, съответстващо на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка.  

Това е последното ниво от обучението по практически английски, на което се предвижда постигане на едно добро владеене на езика, свободно изразяване по теми от различно естество с по-голяма прецизност и яснота. Успешното завършване е предпоставка за пълноценно общуване в многокултурна езикова среда, за реализиране на лични и професионални цели.

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕМИНАРИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА

Тема

Хорариум

Семинари

Упражнения

1

Лексика.

 

35

2

Граматика.

 

35

3

Тематичен и социокултурен компонент.

 

35

4

Проверка и оценка на знанията и уменията

 

15

 

ЛИТЕРАТУРА

1. New Headway Intermediate, Oxford University Press , 2000.

2. Gill, S. and M. Cankova, Oxford basics: Intercultural activities, Oxford University Press, 2002

3. Collins Cobuild Students’ Grammar, С., Колибри, 2000.

4. Greenbaum, S. & R. Quirk. Students’ Grammar of English, Longman, 1990.

5. Murphy, R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1985

6. Томалин, Б., Тестове по английски, BBC Worldwide Ltd., 2008

7. Tomali, B. and S. Stempleski, Cultural Awareness, Oxford University Press, 1993

8. Goodwright, C., ed., In the English-speaking World, Chancerel International publishers Ltd, 1998

9. Prodromou, L., First Certificate STAR, Heinemann, 1998

10. Beaumont, D. and C. Granger, The Heinemann English Crammar, 1989

 

ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ВСИЧКИ НИВА ( І – ІV) ПО ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Оценяването се извършва въз основа на два компонента:

Тестове – форма на текущ контрол и проверка на знанията, придобити в учебния процес. Всеки курс предвижда 4 преговорни теста, включващи основни граматични и лексикални единици, застъпени в учебното съдържание.

Изпит – провежда се писмено и устно след всяко ниво. Писменият изпит включва изучавания материал и съдържа четири компонента – слушане с разбиране, граматична и лексикална част, четене с разбиране и съставяне на есе. Устният изпит се провежда под формата на разговор по зададени теми.

Скала за оценка на знанията на писмения изпит:

За оценка:  Среден               3 – 60-64% от общия брой точки

За оценка:  Добър                 4 – 65-74%

За оценка:  Мн. Добър          5 – 75-84%

За оценка:  Отличен                         6 – над 85%

При провеждане на устния изпит се отчитат правилно произношение, употреба на лексикални единици, граматически конструкции и умения за изразяване по темата в съответствие с нивото на владеене на езика.

 

3.5. Учебен план за провеждане на обучение по практически испански език – ниво А1

Структурна единица:

Педагогически факултет, ЦПО

Курс:

Практически испански език

Ниво:

първо A 1

Водещи дисциплината:

Стефка Раданова –Тончева

Красимира Василева

Хорариум:

120 часа

 

Учебното съдържание включва тематичен, лексикален, граматичен и социо-културен компонент. Първо ниво („inicial”) предвижда развитие на основните езиковите умения - слушане, говорене, четене и писане, съответстващо на ниво A1 от Общата европейска езикова рамка. 

Курсът по испански език има за цел да постигне езикова и комуникативна компетентност на равнище начинаещи и да подготви студентите за общуване в многокултурна среда. В края на обучението участниците ще могат да общуват писмено и говоримо, използвайки прости изречения, свързани със семейството, ежедневието и интересите им.

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕМИНАРИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА 

Тема

Хорариум

Семинари

Упражнения

1

Лексика.

 

35

2

Граматика.

 

35

3

Тематичен и социокултурен компонент.

 

35

4

Проверка и оценка на знанията и уменията

 

15

ОЦЕНЯВАНЕ: 

Оценяването се извършва въз основа на два компонента: 

Тестове – форма на текущ контрол и проверка на знанията, придобити в учебния процес. Курсът предвижда 4 преговорни теста, включващи основни граматични и лексикални единици, застъпени в учебното съдържание.  

Изпит – провежда се писмено и устно. Писменият изпит включва изучавания материал съдържа четири компонента – слушане с разбиране, граматична и лексикална част, четене с разбиране и съставяне на есе. Устният изпит се провежда под формата на разговор по зададени теми. 

Скала за оценка на знанията на писмения изпит:

За оценка среден 3 – 60-64% от общия брой точки

За оценка Добър 4 – 65-74%

За оценка Мн. Добър 5 – 75-84%

За оценка Отличен 6 – над 85% 

При провеждане на устния изпит се отчитат правилно произношение, употреба на лексикални единици, граматически конструкции и умения за изразяване по темата в съответствие с нивото на владеене на езика.

 

ЛИТЕРАТУРА

 1. SUEÑA 1, автори : ЕКИП ОТ УНИВЕРСИТЕТА НА АЛКАЛА : Мария Анхелес Алварес Мартинес, Ана Бланко Каналес, Мария Луиса Гомес Сакристан. Издателство  “ANAYA” и Университета на Алкала, Испания

 2. PRISMA DE EJERCICIOS 1, автори Мария Анхелес Касадо, Ана Мартинес, Ана Мария Ромеро, Издателство „ЕДИНУМЕН”- Испания и „КОЛИБРИ” – България

 3. EJERCICIOS DE LÉXICO, NIVEL INICIAL, АВТОР Пабло Мартинес Менендес, издателство “ANAYA”, Испания

 4. USO DE LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA, NIVEL ELEMENTAL, автор Франсиска Кастро, издателство “EDELSA”, Испания

 5. „ИСПАНСКИЯТ ГЛАГОЛ”, ФОРМИ, УПОТРЕБА И УПРАЖНЕНИЯ – ЗА НИВA   А 1 – С1, издателство „КОЛИБРИ”, България

          

Забележка:

Пефагогическият факултет целогодишно обновява предложенията за следдипломна квалификация