Кредитна система на ВМФ

Система за прилагане и трансфер на кредити, приета с решение на Факултетния съвет с Протокол № 13/30.03.2005 год.

Държавни изпити Кредити
1. Хигиена, технология и ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход, инфекциозни болести и паразитология 15
2. Вътрешни незаразни болести, хирургия, акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения 15
Общо: 30

 
Общо набрани кредити (при избор на 10 избираеми дисциплини) за целия курс на обучение 349
Общ брой учебни часове за целия период на обучение (при избор на 10 избираеми дисциплини и проведени стажове и практики) 4 623