Магистърски програми

   В магистърските програми могат да се обучават студенти, притежаващи ОКС „Бакалавър” или „Професионален бакалавър”. Студентите с ОКС „Професионален бакалавър” могат да продължат обучението си в ОКС „Магистър” само в професионалното направление, в което са се дипломирали.    Срокът на обучение в ОКС „Магистър” е с продължителност 1 година (2 семестъра) за бакалаври, дипломирани в професионалното направление на магистърската програма. Бакалаврите от други професионални направления и професионалните бакалаври се обучават за срок от 2 години (4 семестъра) като през първата година се изучават приравнителни дисциплини от пакета задължителни дисциплини за ОКС „Бакалавър” на специалността, към която е магистърската програма.

 
Специалност „Зооинженерство”
  Обучението в образователно-квалификационната степен „Магистър” по Зооинженерство се извършва по 15 магистърски програми:
 1. Репродуктивни биотехнологии в животновъдството
 2. Технология на мляко и млечни продукти
 3. Технология на месо и месни продукти
 4. Конен спорт
 5. Птицевъдство
 6. Аквакултура
 7. Специални отрасли
 8. Свиневъдство
 9. Говедовъдство и биволовъдство
 10. Овцевъдство и козевъдство
 11. Управление на системите за безопасност и качество на храните
 12. Коневъдство
 13. Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи
 14. Развъждане на селскостопансли животни
 15. Консултанска дейност, разработване и управление на проекти в животновъдството
 
Специалност „Екология и опазване на околната среда” (ЕООС)
 Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "Магистър" по Екология и опазване на околната среда се осъществява по 3 програми:
 1. Опазване и управление на околната среда
 2. Екотуризъм
 3. Безопасност на труда, екологичен риск и действие при бедствия и аварии
 
Специалност „Агрономство”
Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "Магистър" по Агрономство се осъществява по 6 програми:
 1. Производство на посевен и посадъчен материал 
 2. Биологично земеделие
 3. Консултанска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството
 4. Агроекология и растителна защита
 5. Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор
 6. Земеделска техника
   

Специалност „Аграрно инженерство”

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "Магистър" по Аграрно инженерство се осъществява по 2 програми:

 1. Земеделска техника
 2. Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор
 
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ
 
Такси за обучение
 
Специалност „Зооинженерство” държавна поръчка - редовно и задочно обучение – 900 лв. годишна такса.
Специалност „ЕООС” държавна поръчка - редовно и задочно обучение – 800 лв. годишна такса.
Специалност „Агрономство” държавна поръчка - редовно и задочно обучение – 900 лв. годишна такса.
Платено обучение за всички специалности редовно и задочно обучение -1300 лв. годишна такса.
 
Необходими документи
 
Необходими документи за кандидатстване:
 1. Копие на дипломата за завършено предходно ВИСШЕ образование (магистър, бакалавър или професионален бакалавър (завършилите професионален бакалавър имат право да продължат в ОКС “Магистър” само в същото професионално направление, в което са завършили!)
 2. Копие на дипломата за завършено СРЕДНО образование.
 3. Заявление по образец
 4. Такса за кандидатстване – 30.00 лв. (внася се в касата на факултета).
 5. Среден успех от дипломата за ВИСШЕ образование (включва среден успех от курса на обучение и среден успех от държавен изпит) - добър (4)
 
Необходими документи за записване:
 1. Диплома за завършено предходно ВИСШЕ образование (оригинал)
 2. Диплома за завършено СРЕДНО образование (оригинал).
 3. Студентска книжка (закупува се в книжарницата на ТрУ)
 4. Именник (по образец, получава се в стая 410)
 5. Квитанция за платена семестриална такса (внася се в касата на факултета, след получаване на факултетен номер в стая 410)
 6. Четири снимки с формат 3/4
 7. Лична карта, която след проверка се връща.
Подаване на документи за кандидатстване и записване :
Стая № 410 – деканат на Аграрен факултет
Телефон за връзка: 042/699 311.