Магистърски програми

 

Организация и управление на социалната сфера”

 

            Професионално направление: 3.4. Социални дейности

            Формата на обучение: задочна

            Продължителност:

·        за кандидати с ОКС «бакалавър» или «магистър» от професионално направление «Социални дейности» обучението е  2 семестъра

·        за кандидати с ОКС «бакалавър» или «магистър» от други професионални направления обучението е 3 семестъра

 

            Ръководител на магистърската програма: проф.Красимира Бенкова, дф

            Катедра: «Социални дейности», Медицински факултет

тел.+359 42 664 417

email: soc.dein@abv.bg

 

Магистърската програма ″Организация и управление на социалната сфера″ отговаря на съвременните стандарти за обучение по социална работа и е ориентирана към кандидати, които имат трайни интереси към проблемите на управлението и организацията на социалната сфера.

Обучението по програмата има за цел придобиване на задълбочени знания за социалната сфера и нейните различни компоненти; социалната икономика; актуалните насоки за реализация на социалната защита и социалното предприемачество, съгласно Европейските изисквания; за анализ и контрол на социалната среда; управлението и организационното развитие; публично-частното партньорство в социалната работа.

Обучението на студентите се реализира в теоретичен и практически план, съобразно българското законодателство, нормативната уредба на Европейския съюз и областите на хуманитаристиката.

Чрез магистърската програма се развиват умения за анализ и оценка на социалните потребности, за прилагане на Европейските и международни стандарти за социална работа, овластяване на потребителите и техните общности; за участия в научни и практико-приложни изследвания, както и прилагане на техните резултати в социалната практика; за организиране на лобистки кампании в полза на социални инициативи; за въвличане на заинтересовани среди в решаване на проблеми в сферата на социалната заетост и за социално включване; за управление на социално ориентирани предприятия и организации.

Завършилите програмата могат да се реализират като водещи специалисти и ръководни кадри на различни равнища в държавната и общинска администрация; в структури на социалните услуги; в организации от неправителствения сектор със социален предмет на дейност; при организиране и прилагане на социално ориентирани инициативи на частни компании. Подготовката на студенти в магистърската програма позволява професионална реализация в социални организации и специализирани структури в други Европейски държави, в общоевропейската администрация, както и в международни организации, свързани със социална работа и защита на лицата.

 

Прием на документи: от 01.09.2014 до 15.10.2014 година по образец от сайта на Тракийски университет

 

 

§         Нотариално заверено ксеро-копие на диплом за завършено висше образование- 1 бр. или уверение за дипломиране и успех за тези, които не са получили дипломата си към датата на кандидатстване от съответното висше учебно заведение;

§         Мотивационно писмо

 

Интервюто-събеседване на одобрените по документи кандидати ще се проведе на

16 октомври 2014г. от 9.00ч. в Медицински факултет, Морфоблок, катедра „Социални дейности”, ет.2 ст.56

 

Темите за събеседване:

Теми

за събеседване при кандидатстване за обучение в магистърска програма

″Организация и управление на социалната сфера″

/ 2014/15 уч. година/:

 

Развитие на социалната работа в България - исторически етапи, съвременност и тенденции.

Съвременни тенденции в теорията и практиката на социалната работа като професия.

Институции в сферата на социалната работа.

Национално законодателство, регулиращо дейностите в социалната сфера.

Професионални етични кодекси.

Групи потребители на социална работа.

Междуведомствени отношения в социалната сфера.

 

 
За контакти:
Медицински факултет
Катедра «Социални дейности»
Тел.+35942 664417
email: soc.dein@abv.bg