Магистърски програми

 1. „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 2. „НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище“
 3. „Специална педагогика с модули: Умствена изостаналост, Логопедия, Ресурсен учител“
 4. „Мениджмънт на социалните и педагогическите организации“
 5. „Социална педагогика и социална работа“
 6. „Консултиране в социално-образователната сфера“

Обучението в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в Педагогически факултет има задача да подготви висококвалифицирани специалисти в сферата на социалната, специалната, предучилищната и начална училищна педагогика. Учебните планове отговарят на държавните изисквания и на европейските стандарти. Обучението е съобразно изискванията за натрупване и трансфер на кредити. Предлаганите програми осигуряват фундаментална теоретична и специализирана практическа подготовка за успешна професионална реализация и кариерно развитие. 

Магистърските програми сe предлагат за задочна форма на обучение, във варианти за завършили ОКС „бакалавър” по съответната специалност или по други специалности с професионална квалификация „учител”.
Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Успешно приключилите обучението си придобиват ОКС "магистър по педагогика” и могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „доктор”.
 • За обучение в ОКС "магистър” кандидатите подават документи в учебен отдел на Педагогически факултет.
 • Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния им бал и реда на посочените специалности и форми на обучение.
 • Състезателният бал се образува като сума от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище и други допълнителни изисквания, които се конкретизират за съответната магистърска програма.
 • Обучението се провежда в почивните дни без откъсване от работа.
 • Такси за обучение 2014/2015 учебна година: 600 лв. за семестър (Заповед №1115/19.06.2012 год.)
 

Срокът на обучение в магистърските програми е 3 и 4 семестъра (за специалисти и неспециалисти), след което обучението може да продължи за придобиване на докторска степен.

 
Таксите за обучението се актуализират в началото на всяка учебна година
1. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”
 
Форма на обучение –задочна.
Такса за обучение 2014/2015 учебна година: 600 лв. за семестър
Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите: Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Специална педагогика.
Форма на обучение – задочна.
Обучението в магистърската програма осигурява:
 • задълбочена теоретична подготовка в съответствие със съвременните тенденции на науката и практиката на предучилищното възпитание и на обучението в началния етап на основната образователна степен;
 • профилна подготовка в съответствие с направленията на магистърската програма, свързани с педагогика на взаимодействието в предучилищна възраст и вариантните дидактически технологии в началната училищна възраст;
 • международна сравнимост на получените знания и придобитите умения;
 • разширяване компетенциите за провеждане на научноизследователска дейност с насоченост на експерименталната работа както в системата на предучилищното възпитание, така и в началния етап на основната образователна степен (1. – 4. клас).
 
2. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА  "НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ"
 
Форма на обучение –задочна.
Такса за обучение 2014/2015 учебна година: 600 лв. за семестър

Магистърската програмата е предназначена за завършилите ОКС “бакалавър” със специалност: “Предучилищна педагогика”, “Предучилищна педагогика и чужд език”, “Начална училищна педагогика”, “Начална училищна педагогика и чужд език” и “Предучилищна и начална училищна педагогика”.

Форма на обучение – задочна.
Обучението в магистърската програма осигурява:
 • Задълбочена теоретична подготовка в съответствие със съвременните тенденции в системата на обучението в началния етап на основната образователна степен.
 • специализирана подготовка за прилагане на информационните и комуникационни технологии в учебно-възпитателния процес, както и иновации за подпомагане творческото развитие на децата от начална училищна възраст.
 • международна сравнимост на получените знания и придобитите умения;
 • разширяване компетенциите за провеждане на научноизследователска дейност и непрекъснато самообразование и самоусъвършенстване.
3. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (МОДУЛИ: ЕЗИКОВИ И ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ /ЛОГОПЕДИЯ/; РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ; УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ)
 
Форма на обучение –задочна.
Такса за обучение 2014/2015 учебна година: 600 лв. за семестър

Магистърската програма е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности „Специална педагогика”, „Социална педагогика”, ПУП, НУП, ПНУП и други специалности с професионална квалификация „учител"

Форма на обучение – задочна
Обучението в магистърската програма осигурява:
 • Знания за иновационните процеси в теорията и практиката на педагогиката за деца със специални образователни потребности и комуникативни нарушения.
 • Задълбочена теоретична подготовка, в съответствие със съвременните тенденции на обучението, на деца със затруднения в ученето и училищната адаптация.
 • Усвояване и обогатяване на знания за разнообразието от алтернативи подходи, методи и средства за обучение на деца със затруднения в ученето по програмите за общообразователните училища.
 • Специализирана подготовка на обучаваните по проблемите за диагностиката, ученето и училищната адаптация.
 4. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ”
Форма на обучение –задочна.
Такса за обучение 2012/2013 учебна година: 600 лв. за семестър

 

Магистърската програма се предлага в два варианта:
Първи вариант - за студенти, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите „Социална педагогика” и „Социални дейности”.
Форма на обучение – задочна.
 
Втори вариант - за студенти, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” по други специалности.
Форма на обучение – задочна.
Обучението в магистърската програма осигурява:
 • Овладяване на знания, умения и компетенции за управление на социални и педагогически организации и институции и качеството на тяхната дейност.
 • Придобиване на знания и умения за социална работа с лица в социален риск, независимо от тяхната етническа принадлежност, социално-икономически статус, както и от различията във физическия и интелектуалния им потенциал;
 • Развиване на умения за ефективно управление на човешките ресурси;
 • Формиране на способности за откриване, разработване и прилагане на съвременни управленски технологии.
 
5. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНА РАБОТА”
 
Форма на обучение –задочна.
Такса за обучение 2014/2015 учебна година: 600 лв. за семестър

Магистърската програма се предлага в два варианта:

   Първи вариант - за студенти, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалностите „Социална педагогика” и „Социални дейности”
Форма на обучение – редовна или задочна.
    Втори вариант - за студенти, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” по други специалности.
Форма на обучение – задочна.
Продължителност - 4 семестъра. 
Обучението в магистърската програма осигурява:
 • Придобиване на знания и умения за социална работа с нуждаещи се деца, ученици и възрастни, независимо от тяхната етническа принадлежност, социално-икономически статус, както и от различията във физическия и интелектуалния им потенциал.
 • Формиране на умения за сътрудничество и взаимодействие между институциите, осъществяващи социална работа.
 • Придобиване на знания и умения за използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в социалната сфера.
 • Формиране на умения за научноизследователска и диагностична дейност в сферата на социалната педагогика и социалната работа.

           

6. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "КОНСУЛТИРАНЕ В СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СФЕРА"
 
Форма на обучение –задочна.
Такса за обучение 2014/2015 учебна година: 600 лв. за семестър

 

Магистърската програма “Консултиране в социално-образователната сфера” е предназначена за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалности от направление „Педагогика” или с други специалности, но с придобита педагогическа правоспособност. Програмата реализира широк профил на знанията, уменията и компетентностите на завършващите специалисти.
Форма на обучение – задочна.
Продължителност – 2 семестъра.
Обучението в магистърската програма осигурява:

 • задълбочена теоретична подготовка относно възрастовото развитие, влиянието на социалната ситуация върху поведенческите модели,
 • запознаване с основните  теории  и техники, свързани с прилагането на психодинамичния, бихевиористичния, когнитивния, клиентоцентрирания и проблемно-ориентирания подходи на консултативна дейност, целите, етапите и същността на консултирането;
 • изграждане на професионални умения за определяне списъка от проблеми на личността, отключващите стресогенни фактори, подлежащия механизъм и взаимовръзките му с останалите критични области в индивидуалното развитие; за изготвяне на психолого-педагогическа характеристика на клиентите, консултативен план и прогноза на консултирането;
 • разширяване на компетентностите за формулиране и водене на случай и за прилагане на различни техники за консултиране, групови и индивидуални форми на консултиране и анализ на резултатите.

 

От 2010/2011 учебна година ще се осъществява и прием по държавна поръчка.

За учебната 2014/2015 година таксата за семестър на студенти, приети държавна поръчка в магистърски програми е 230 лв. (Заповед № 1027/04.06.2012)