Медицински колеж- Стара Загора

 

        Mедицинският колеж е основан в   гр. Стара Загора през 1947 г. като Институт за медицински сестри. През периода на своето съществуване променя статута си, като с Постановление № 16 от 27.01.1997 г. на МС  последно се преобразува в Медицински колеж в структурата на Тракийски Университет.
        Колежът разполага със съвременна материално-техническа база, създавайки оптимални условия за качествено обучение на студенти по две утвърдени и акредитирани специалности – „Рехабилитатор” и „Медицински лаборант”, като през 2013г. се разкрива и новата за страната акредитирана  специалност ,,Гериатрични грижи".
За провеждане на теоретичното обучение по посочените специалности колежът разполага с достатъчен брой учебни зали и аудитории, оборудвани със стационарни мултимедии. Осигурена е аула със стационарна мултимедия и професионално озвучаване за провеждане на теоретични занятия, чествания и промоции. Разполага и със съвременна компютърна зала за провеждане на учебните занятия по информатика.
        Библиотеката задоволява потребностите от необходимите учебници и специализирана литература, предоставя компютри и неограничен достъп до Интернет на студентите.
        В близост до колежа се намират студентски стол и студентски общежития.
        Практическото обучение се провежда в специално оборудвани за целта кабинети и учебни лаборатории. За специалност „Рехабилитатор” е осигурена модерна апаратура, която е необходима за реализиране на учебно-практическите занятия по основните учебни дисциплини – „Кинезитерапия”; „Физикална терапия” и „Лечебен масаж”. За специалност „Медицински лаборант”   са създадени две учебни лаборатории – клинична и микробиологична за провеждане на учебните упражнения по основните учебни дисциплини „Клинична лаболатория” и „Микробиология”. За специалност ,,Гериатрични грижи" е оборудван кабинет по домашни грижи.
        Учебната практика на студентите се провежда в клинични бази /държавни и частни здравни структури/, намиращи се на територията на града и региона, с които колежът има сключени договори.
        Обучението на студентите се осъществява от преподаватели на колежа и Медицински факултет на ТрУ. Академичният състав е от доказани професионалисти, които непрекъснато повишават своята квалификация.