Медицински факултет

Медицински факултет, Стара Загора

                                             
 
                                      
 
 
 
 
 
                                                      
 
Медицински факултет е разкрит като Висш медицински институт за подготовка на висши кадри по специалността „Медицина” в рамките на Медицинска академия, с Решение на Министерския съвет от 08.04.1982 г.  От 1995 г. влиза в структурата на новосъздадения Тракийски университет – гр. Стара Загора. Медицинският факултет е държавно висше учебно заведение. Академичният състав на Факултета включва: 13 професори, 57 доценти, 138 асистенти и преподаватели, които работят в 24 катедри.
Факултетът е сертифициран по ISO 9001:2008 за обучение на студенти, специализанти и докторанти.
В Медицински факултет се обучават български и чуждестранни студенти от над 30 държави от Европа, Африка, Азия и Америка по следните специалности: „медицина” - ОКС „магистър”; „медицинска сестра” - ОКС „бакалавър”; „акушерка” – ОКС „бакалавър”; "медицинска рехабилитация и ерготерапия" - ОКС "бакалавър"; „управление на здравни грижи” – ОКС „бакалавър” –редовно и задочно обучение; „управление на здравни грижи” - ОКС „магистър” - задочно обучение; „социални дейности” – ОКС „бакалавър” – редовно и задочно обучение и „социална работа и медиация” – OКС „магистър” - задочно обучение.  В Ме­ди­цин­с­ки фа­кул­тет мо­гат да се обу­ча­ват бъл­гар­с­ки и чуж­дес­т­ран­ни ли­ца, притежаващи ОКС „магистър”  за придобиване на спе­ци­алност или квалификация и ре­дов­ни док­то­ран­ти.
Основната мисия на Медицински факултет е да задоволи потребностите от човешки ресурси с висше образование за здравната система на България, както и кадри за  социална работа. Допълнителната мисия е обучението на чуждестранни студенти, с което се повишава престижа на България, като страна с предпочитана образователна система.
 
 
Материална база
  
Медицински факултет разполага с 11 лекционни зали, 96 учебни зали и 82 лаборатории и специализирани зали за обучение с обща площ 7810 кв.м. Тези зали осигуряват 3224 места. В сградата на деканата се намират компютърна зала за обучение, както и Интернет зала за студенти. Клиничният стаж на студентите се провежда на легловата база на УМБАЛ. За обучение на студентите, стажантите и специализантите се използват и намиращите се в района на Стара Загора болници, диспансери и заведения за извънболнична медицинска помощ. Спортната база на Медицински факултет включва два физкултурни салона, две фитнес - зали, зала за аеробика, една спортна площадка за футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика и един тенис -корт с олимпийски размери, закрит плувен басейн. Медицински факултет разполага с библиотека с две големи читални, една книгозаемна и 7 книгохранилища. Книжният фонд на библиотеката наброява над 40000 тома. В  библиотеката се получават общо над 250 медицински списания, на български и на чужди езици. В библиотеката на факултета има 16 компютъра, от които 8 са с пълен достъп до Интернет. Библиотечните процеси са автоматизирани чрез международния софтуер GLAS, създаден специално за медицински библиотеки. Читателите имат достъп до електронен каталог чрез шест компютъра, свързани в локална мрежа. Учебните пособия включват аудио и видеоапаратура, както и шрайбпроектори – 23 бр., диапрожектори – 20 бр. и фотокопирни машини – 5 бр. Във факултета има оборудвана езикова зала, аудиомагнитофони – 20 бр. и два броя озвучителни уредби. Факултетът разполага с 210 броя компютри, от които 147 са с Internet връзка. Видеоапаратурата освен видеозала и видеокамери – 12 бр., видеомагнитофони с монитори – 4 комплекта включва и видеоапаратура за наблюдение на хирургически и ендоскопски операции – 4 комплекта и видеомикроскопски системи в същия брой. Факултетът и болницата разполагат освен с всички основни видове лаборатории и диагностични апарати, също така и с лечебно-диагностична апаратура на най-съвременно ниво като: имуноанализатори за клетъчен имунитет, електронен микроскоп, хроматографски анализатори, клинико-химични и кръвно-газови анализатори, елекромиографи, електро-енцефалограф, терапевтични лазери, всички видове ендоскопска апаратура, операционни микроскопи и специализирана апаратура, работеща съвместно с компютър. Осигурен е съответният специализиран софтуер за програмно осигуряване на наличната компютърна техника. За преподавателите има осигурен постоянен достъп до Интернет.