Научни конференции и прояви

Юбилейна научна конференция с международно участие „90 ГОДИНИ ВИСШЕ АГРАРНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ”

    През 2011 г. беше проведена Юбилейна научна конференция с международно участие „90 ГОДИНИ ВИСШЕ АГРАРНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ”.
   На конференцията бяха представени 2 пленарни доклада:
 1. „90 години висше аграрно образование в България”, изнесени от проф. дсн Радослав Славов - Декан на АФ. В доклада си професор Славов представи в ретроспективен план развитието на аграрната наука в България и в частност на Аграрния факултет. Представени бяха интересни исторически данни, събития и факти от деветдесет годишната история на Факултета - от създаването му през 1921 г. до наши дни. Беше разгледан и въпросът за състоянието на АФ - научна, преподавателска, издателска и консултантска дейности, постиженията и перспективите за развитие.
 2. „Достижения на геномиката в аграрната област”, изнесена от академик Атанас Атанасов - "Геномен център, София”.
   Освен двата пленарни доклада беше проведена научна конференция по направления. Доклади бяха представени в 4 секции:
 1. ”Животновъдни науки”
 2. „Растениевъдни науки”
 3. „Екология, околна среда, качество на храните”
 4. „Аграрна техника и технологии”.
   В четирите научни направления бяха представени общо 104 научни разработки (36 доклада и 68 постера). Бяха регистрирани 118 участници от страната и чужбина. Докладите, представени на конференцията се публикуват в научното списание на АФ „Agricultural Science and Technology”.
   Във връзка с юбилейната годишнина бяха връчени и много награди:
 • За високи научни постижения” на името на академик Ст. Куманов” - на проф. дсн Стефан Денев.
 • „Златни дипломи” - на 6 преподаватели - доайени в АФ, във връзка с годишнини и за принос в развитието и утвърждаването на авторитета на Факултета.
 • Диплом” за особени заслуги в преподавателската и изследователска дейност и във връзка с 90-годишнината на висшето аграрно образование в България, получиха 125 действащи и пенсионирани преподаватели от АФ.

 

Научна конференция “Екология, аграрно производство, устойчиво развитие”

 Направления:
 • Биоразнообразие, интегриран биологичен контрол и опазване на генетичните ресурси в животновъдството и в растениевъдството
 • Екологизация на животновъдството и на растениевъдството –  общо 16 научни доклада
 • Икономика, мениджмънт и устойчиво развитие
 • Хигиена, екология и производство на безопасни хранителни продукти – общо 11 научни доклада

 

Юбилейна научна конференция “Предизвикателства пред науката в процеса на евроинтеграция”

 Международното участие беше представено с доклади на колегите от АФ - гр. Текирдаг, Турция,  Шотландски аграрен колеж и Колежа Харпър Адамс - Великобритания.

 

Юбилейна научна конференция с международно участие “85 години висше аграрно образование в България”

 Направления:
 • Животновъдство
 • Растениевъдство
 • Икономика и устойчиво развитие
 • Механизация и автоматизация на аграрното производство

 

Научна конференция “Евроинтеграция и развитие на селските райони”

 
 Направления:
 • Животновъдство
 • Растениевъдство
 • Екология
 • Механизация
 • Регионална икономика 

 

Национален семинар на тема “Българското животновъдство в  навечерието на присъединяване към ЕС” с участие на представители от националните ведомства и специалисти по проблема от цялата страна

 

Научен семинар на тема “Регионалното развитие на област Стара Загора в процеса на евроинтеграция”

 Семинарът се проведе под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора и с участието на специалисти и колеги от областта и страната.
 

Национален семинар на тема „Проблеми на селекционната дейност в животновъдството” - 29.10.2009 г.

 Организатори: Аграрен факултет при Тракийски университет (домакин), Министерство на Земеделието и храните, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Национален съюз на зооинженерите в България
Водещ проф. дсн Радослав Славов.
Присъстват селекционери и специалисти от развъдни организации, браншови организации, преподаватели и студенти.
Представен е анализ на състоянието на селекционната дейност и перспективи за развитието на развъдно-подобрителната работа в животновъдството в контекста на съвременните изисквания и предизвикателства пред животновъдния сектор.
Представена и официално открита е Школа за селекционери в животновъдството, създадена в АФ.
 

Национална кръгла маса – семинар на тема „Ролята на зооинженера за подобряване на храненето като основен фактор за бърз напредък в животновъдството” - 12.03.2009 г.

 На семинара е направен анализ на състоянието на животновъдството в България и тенденциите в развитието му. Подчертано е че, подобряването на храненето е един от пътищата, които могат да доведат до бързо увеличение на продуктивността, оползотворяването на фуражите и намаляване на себестойността на животинските продукти. Дефинирани са различни възможности за подобряване на храненето на животните чрез:
  – подобряване на връзката между науката и практиката и внедряване в производството на нови, модерни и научно обосновани начини на хранене и технологии на отглеждане на животните;
  – повишаване познанията и квалификацията на фермерите и издигане на нивото на животновъдния подотрасъл като цяло;
  – подобряване подготовката на зооинженери-специалисти чрез съвременни методи и програми за обучение, разкриване на възможности за реализиране на зооинженерните кадри като експерти по хранене към асоциациите на производителите и НССЗ, както и създаване на възможности за работа на частни експерти-консултанти.
 

Научен семинар на тема Приложение на NIRS (спектроскопията в близката инфрачервена област) в аграрния сектор - 26.03.2009 г.

Водещ – Dr. Ryoko Santo – Kobe University, Japan.
Присъства – проф. Румяна Ценкова от Kobe University, Japan
Представени са резултати от спектроскопски анализи на хранителни продукти – мляко, месо, масло и възможности на NIRS метода за определяне на микробиално замърсяване с Listeria, Fusarium, Esherihia. Представени са резултати от анализи на проби от различни продукти включително буби.
Презентацията е във връзка със специализацията на Д-р Санто в Аграрен факултет по международния проект с Университета в Кобе.
Обсъдена е възможността за бъдещо приложение на NIRS метода за контрол върху качеството на храните от животински произход.
Дискутирани са и възможности за бъдещо сътрудничество с Университета в Кобе, Япония.
 

Научна конференция “BALNIMALKON” - 2007 г.

 След проведените две Балкански конференции “BALNIMALKON” в Аграрен факултет гр. Текирдаг, Турция и втората - в Аграрен университет, Букурещ, Румъния, третата Балканска конференция на аграрните факултети през пролетта на 2007 г. се проведе в  Аристотел университет, Солун, Гърция.
 Аграрният факултет при Тракийски университет - Стара Загора активно участва в “BALNIMALKON - 2007”  с пленарен доклад и четири научни доклада на преподаватели от факултета.
 

Научна конференция “BALNIMALKON” - месец май 2009 г.

 На 14 и 15 Май 2009 г.  е проведена научна конференция: Fourth International Scientific Conference- BALNIMALCON - 2009 на тема: “CHALLENGES OF THE BALKAN ANIMAL INDUSTRY AND THE ROLE OF SCIENCE AND COOPERATION”
Организирани са 3 пленарни сесии:
 • Първа пленарна сесия - “Animal Resources and Potential in the Different Balkan Countries, in Response to the Challenges of Balkan Animal Industry”
 • Втората пленарна сесия – „Higher Education in Animal Husbandry on the Balkans - Problems and Perspectives”
 • Трета пленарна сесия - “Animal Production on the Balkans” с 3 секции:
  • Section 1. Genetics and Breeding
  • Section 2. Feeding and Physiology
  • Section 3. Products, Technologies and Ecology
 В първа и втора пленарни сесии бяха изнесени по 3 пленарни доклада. В трета пленарна сесия са изнесени общо 16 доклада и 68 постера. Общо в трите сесии са представени 22 доклада и 68 постера.
 За участие в конференцията бяха представени общо 107 статии, които са отпечатани в Сборник с доклади, издаден и в електронен вариант на диск. В конференцията участваха 152 представители на 6 балкански страни.
На проведената Четвърта международна конференция BALNIMALCON 2009 беше направен анализ на състоянието на животновъдството на балканските страни. Беше анализиран потенциалът на животновъдните ресурси и тенденциите в неговото развитие. Бяха дефинирани важни проблеми касаещи състоянието на животновъдството на балканските страни като – намаляване на броя на животните, сравнително ниска продуктивност, несигурност при реализацията на продукцията, недостатъчна гарантираност и защита на производителите в областта на животновъдството.
   На конференцията беше анализирано състоянието на животновъдното висше образование на балканите. Бяха разгледани историята, развитието и постиженията в областта на обучението на висши кадри по животновъдство в различните балкански страни. Наблюдава се тенденция към усъвършенстване на учебните планове и програми на обучаващите университети подготвящи специалисти по животновъдство на образователно квалификационни степени „Бакалавър” и „Магистър” и образователната и научна степен „Доктор”. В областта на обучението на животновъдни кадри бяха дефинирани няколко по-важни проблема като – недостатъчна съгласуваност в учебните планове и програми между отделните университети и с образователните стандарти на ЕС; слаба чуждоезикова подготовка; недостатъчни компютърни умения на студентите и преподавателите; недостатъчен обмен на студенти и преподаватели по международни програми; недостатъчно използване на активните форми на обучение; недостатъчно развито следдипломно обучение на завършили специалисти и ръководни кадри и професионално обучение на изпълнителски кадри в областта на животновнъдството.