Научноизследователска дейност

  
 
 Аграрният факултет е най-големият комплексен учебно-научен център по животновъдство в страната. През годините научно-изследователската дейност засягаше предимно проблемите на животновъдството, но постепенно обхвана и останалите области на селското стопанство. Усилията на научния колектив на факултета са насочени към разработването на стратегии за решаване на научните проблеми и задачи, чиито основен приоритет са висококачествените животински продукти в необходимото количество и качество на пазара.
 Преподавателският състав от АФ поддържа тесни контакти с бизнес средите, правителствените институции и неправителствените организации в страната и чужбина. На общите срещи се обсъждат проблемите на аграрното производство, екологията, аграрната икономика, регионалното развитие на селските райони, а също и проблемите на научно-информационното обслужване. Особен дял в дискусиите заемат настъпилите промени след приемането на страната ни в Европейския съюз.
 Всяка година по традиция АФ е домакин на научни конференции, семинари и дискусии с многостранна насоченост и международно участие, които освен, че популяризират дейността и специалностите на факултета, спомагат за:
  • разрешаването на проблеми, отнасящи се до аграрното производство и икономика, устойчивото развитие /в т.ч. и на селските райони/, екологията,  проектния мениджмънт и пр.  
  • популяризирането на определените от Европейската комисия по земеделие задължения на България към Европейския съюз;
  • създаването на връзки и контакти с чуждестранната научна общност, обмяна на опит, идеи и концепции
 От огромно значение е членството на научната общност на АФ в международни научни и бизнес асоциации, което позволява създаване и утвърждаване на трайни бизнес контакти и партньорства с организации, имащи общи с политиката на факултета допирни точки и интереси;
 С помощта на медиите, предложенията и решенията от научните форуми, проведени на територията на факултета, придобиват широка обществена популярност и биват отнесени до всички държавни и бизнес организации, имащи отношение към тяхната реализация.
 Аграрният факултет осигурява домакинство и участва активно и в дейности и научни изяви на средношколци от професионалните училища, свързани с аграрното производство, със защита при бедствия и аварии, с такива, организирани от Социалното министерство и др.