Научно-изследователска дейност

 

 Основната и стратегическа цел в разработването и финансирането на научни изследвания в Медицински факултет е осъществяване на интердисциплинарни научно-изследователски проекти с практическа насоченост за профилактика и лечение на социално значими заболявания. Разработването на фундаментални научни проекти с оригинален характер е също сред приоритетите в научно-изследователската дейност на факултета.
В последните години научноизследователската дейност при факултета бележи ръст, както в количествено отношение така и във връзка с осъвременяване на научните методи на изследване, което е продиктувано от два основни фактора. На първо място - модерното изграждане и оборудване на Университетската болница със съвремени диагностични и лечебни апарати. Като втори фактор роля изиграва засилената научна активност на сравнително младия колектив в условията на разширени международни научни контакти. Резултатите от научните изследвания отговарят на европейските и световни научни стандарти. Много положителни са контактите на научните работници с научни организации и групи от чужбина, което доведе до отпечатването на съвместни разработки в авторитетни международни научни списания. Основни насоки в научно-изследователсйата дейност:
1. Фундаментални медико-биологични изследвания на сетивна нервна система; имунорегулация и имуномодулация; автоимунитет; окислителен стрес и антиоксидантна защита; стабилност на биологичните мембрани; молекулни механизми на канцерогенезата и метастазиране; хормонална регулация; глутаматергични агонисти и антагонисти и др.
2. Оптимизиране и прилагане на нови диагностични и терапевтични подходи при лечението на пневмонии, ИБС, хипертонии, ХБН, болести на храносмилателния тракт, анаеробни инфекции, микози.
3. Епидемиологични изследвания на цереброваскуларни рискови фактори, инфeкции с H. pylori, вирусен хепатит, СПИН, ехинококоза и др.
4. Прилагане и усъвършенстване на подходи в хирургичната практика – лапароскопска хирургия, миниинвазивна хирургия, микрохирургия, косто-пластична реконструктивна хирургия, автокраниопластика.
5. Скрининг, ранна диагностика и лечение на вродена дисплазия на тазобедрени стави, очни заболявания и проблеми на слуха.
6. Проучване актуалните проблеми на здравеопазването, здравното състояние на населението и медицинското образование, организация и профилактика.
 
Информация за конкурсите:
Медицински Факултет
Тракийски Университет
Организатор “Научно-изследователска дейност" - Д. Лесинска
Тел: (042) 664 468