Обучения на външни организации

 

Обучение на младежи в Германия, провинция Северен Хесен, в държавно призната професия „Гериатричен специалист”

 

Мултинационален проект, реализиращ се едновременно в България и Испания. Броят на участниците от България е ограничен до 15 човека.

    Доставчик: AWO- Северен Хесен в партньорство с фондация АВО- България в изпълнението на проекта в България.

       Местопровеждане на дуалното обучение: В професионалните училища за медико- социални грижи за възрастни, поддържани от AWO- Северен Хесен в градовете Касел, Фулда и Хомберг/ Ефце, Германия.

     Компании: Домове за медико- социални грижи за възрастни, поддържани от AWO- Северен Хесен, в и в близост до градовете Касел, Фулда и Хомберг/ Ефце.

      Езиков курс по немски език: 01.02. – 29.07.2016 год. Курсът ще бъде организиран от Фондация АВО- България  със седалище Стара Загора, ул. Г. Михайловски 8, и ще се проведе в нейните помещения. Курсът е ежидневен и цели овладяване на 3 нива на немски език А1, А2 и B1 в рамките на 600 уч. часа и ще приключи с изпит ниво B1 (ОЕЕР). Редовното посещение на курса е задължително.

По проект ABANO II могат да кандидатстват младежи от цялата страна, които отговарят на изискванията. Участниците трябва да имат готовност да се пренесат да живеят в Стара Загора за времетраенето на курса за 6 месеца, ако не живеят в област Стара Загора. В зависимост от резултатите от изпита ще има и поправителен изпит през м. септември, след практиката в Германия.

   Практика: 01.08. – 26.08.2016 год. Участието в практиката в медико- социалните домове за възрастни на AWO- Северен Хесен преди започване на обучението е задължителна. Младежите ще се запознаят с техните колеги от Испания по проекта, ще придобият първи впечатления от професията „Гериатричен специалист”, ще посетят училищата и ще имат съпровождащо езиково обучение.

   Обучение: 01.10.2016 год – 30.09.2019 годОбучението в професия „Гериатричен специалист”  се състои от 40 % теория и 60% практическа работа и ще се проведе в професионалните училища и домове за медико- социални грижи за възрастни на AWO- Северен Хесен в градовете Касел, Фулда и Хомберг/ Ефце. Обучението завършва с държавен изпит и диплома степен „Гериатричен специалист”.

    Езиков курс по немски в Германия: По време на обучението участниците ще имат съпровождащ курс по немски език до 18 месеца с цел сертификат B2 (ОЕЕР). Курсът ще бъде организиран от Volkshochschule в съответните градове.

    Настаняване: AWO- Северен Хесен, както и общините на градовете Фулда, Касел и Хомберг, които са партньори по проекта, ще осигурят достъпни като наем и удобни жилища, стаи в общежития на болнични заведения или отделни стаи в частни домове за престоя на участниците по време на практиката. В повечето случаи тези жилища остават и за обучението, но ако участниците имат други претенции или проблеми с жилищата, те ще получат подкрепа при намиране на по- подходящо.

   Професия Гериатричен специалист: Професията включва цялостната грижа за възрастни, психологическо- социално съпровождане в ежидневието, обличане, къпане, хранене, разходка. По време на обучението участниците ще изучават предмети от различни сфери като медицина, психология, социология, рехабилитация, хигиена и др.

    Пътуване до Германия: Фондация АВО- България ще организира пътуването  на участниците до Германия по време на практиката. Заминаването за началото на обучението участниците сами ще решат как да пътуват. В проекта има предвидени 500 евро начален капитал, с който те ще покрият този разход.

   Участниците в проект ABANO II ще получат Договор за обучение. За тях важат същите законно установените условия, както и за немските им колеги. След завършване на обучението участниците могат да направят свободен избор за бъдещето си, т.е. те нямат задължение да работят в Германия или да плащат неустойки заради избора си. 

    По проекта ще бъдат финансирани следните дейности и разходи:

1. Езиковият курс по немски език в гр. Стара Загора.

2. Всички разходи по пътуването до Германия по време на практиката.

3. Пътни разходи на участници, живеещи извън гр. Стара Загора за посещение на езиковия курс.

4. Пътни разходи до стойност 300 € по време на обучението за едно прибиране в родината на всеки 6 месеца.

5. 500 € стартов капитал при започване на обучението в Германия, включващ и пътните разходи до Германия при започване на обучението.

6. Съпровождащо езиково обучение до 18 месеца, целящо ниво B2 (OEEР) на немски език.

7. Социално- педагогическа грижа.

8. Обучението ще бъде платено по 818,00 € месечно за покриване на разходите за живот в Германия. Практиката също ще бъда платена. В случая практиката ще продължи 26 дни = 26/31 от 818 €.

9. Помощ при търсене на жилище.

   Обучението в професията „Гериатричен специалист” е на равно квалификационно ниво с това на „медицинска сестра”  само в Германия, Австрия и Швейцария. Двете специалности се припокриват на 75 %, въпреки това са две различни професии с еднакъв квалификационен статут в тези държави. Съществува правова рамка за придобиване на втора квалификация „Медицинска сестра” в рамките на 6 месеца - 1 година след успешно завършване на обучението за „Гериатричен специалист” с полагане на допълнителен изпит. Това би било от интерес за признаване на дипломите в България като бакалавър „Медицинска сестра“.

   Необходими документи за кандидатстване: Участниците в проекта трябва да бъдат одобрени от Централната посредническа служба за чуждестранни специалисти към Федералната служба по заетостта на ФР Германия. За допускане до участие в проекта трябва да бъдат предоставени следните документи:

1. Копие на валидна лична карта.

2. Копие на дипломата за завършено средно образование (с превод на немски език).

3. Копие на приложението към дипломата (с превод на немски език).

4. Копие от сертификат от вече придобити знания по немски език.

Документи за кандидатстване се приемат до 20.01.2016 год. Превод на документите на немски език е необходим само за избраните участници.

Партньори подпомагащи проекта са:

Областна управа гр. Стара Загора

Община Стара Загора

Бюрото по труда и EURES в града.

гериатричен специалист (м/ж) (Аltenpfleger/in)

 

Гериатричен специалист (м/ж)

(Аltenpfleger/in)

   Тип на работата: Професионално обучение

   Вид на обучението: Обучение в професионални училища за медико-социални грижи за възрастни хора (стандартизирано за цялата страна)

   Продължителност: 3-5 години (пълен работен ден/ непълен работен ден)

   Места на обучение: Специализирано професионално училище и учреждения за медико-социални грижи за възрастни хора

   Каква е работата?

     Гериатричните специалисти (м/ж) обгрижват, обслужват и консултират възрастни хора, нуждаещи се от грижи. При това те ги подкрепят при дейностите от ежедневието, като при поддържане на телесната хигиена, при хранене или при обличане. Те обсъждат с тях лични въпроси, мотивират ги за активно планиране на свободното време и ги придружават при посещения в институции или при лекари. Най-вече при амбулантните грижи гериатричните медицински сестри (м/ж) работят също с роднини и ги направляват в техниките на медико-социалните грижи.

   При медицинските грижи и рехабилитацията те поемат също терапевтични и медико-социални дейности, напр. сменят превръзки, извършват промивки и дават медикаменти по лекарско предписание.

   Къде работите?

     Гериатричните медицински сестри (м/ж) работят предимно:

          в пансиони за възрастни хора и домове за медико-социални грижи

          в учреждения за временни грижи

          при служби за амбулантни медико-социални грижи и за обслужване на възрастни хора

          в болници, клиники за здравни грижи и рехабилитация

   Те изпълняват дейности по обгрижване и обслужване най-вече в стаите на пациенти, в групови и общи помещения, в медицински кабинети и санитарни помещения. В рамките на амбулантните грижи те извършват посещения по домовете.

   Какви са изискванията?

          Голяма степен на съзнание за отговорност иакуратност са задължителни за работата като гериатрична медицинска сестра (м/ж): Гериатричните специалисти(м/ж) напр. трябва точно да спазват инструкциите за медико-социални грижи, за да избегнат опасни за живота падания или разраняване от залежаване на пациентите. Освен това са важни и готовността за осъществяване на контакт,емпатията и психическата издръжливост, както и учтивият, пленителен характер. Гериатричните специалисти(м/ж) отговарят не само за медико-социалното обгрижване, но и за обслужването на възрастните хора и затова те са важни лица за контакт за тях. Дори и при липса на време, те са винаги учтиви и реагират емпатично. Решителността и способността за налагане също са важни, когато бързо трябва да се вземат решения за подходящи медицински мерки или когато те трябва да се приложат дори и при съпротива.

 

          От особено  значение е интересът към социологията иикономиката, защото в тази професия служителите трябва да разбират взаимовръзките в системата за социално осигуряване и да се занимават с организационно-икономическите рамкови условия на медико-социалните грижи за възрастни хора. Гериатричните специалисти(м/ж) се нуждаят от добрипознания по математика например за отчитане на медико-социални услуги.  Предимство е и интересът към музиката иизкуството, защото хората, които свирят на музикален инструмент или майсторят добре, могат да използват тези умения при организирането на свободното време в пансиона за възрастни хора.

   Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?

   Възпитаниците получават възнаграждение от носителя на практическото обучение. Ако те се обучават напр. в учреждения на държавната администрация, получават следните възнаграждения:

•1-ва година от обучението: 876 €

•2-ра година от обучението: 937 €

•3-та година от обучението: 1 038 €

 Какво образование се изисква?

Трябва да имате завършено средно образование.

 

 

 

  На 25.11.14г (вторник) от 10.00 часа в Педагогически факултет, организашия „Заедно в час” ще осъществи обучение в умения за кандидатстване за работа.

 

Обучителни материали за млади предприемачи

 

 

Често се случва току-що завършили висшето си образование млади хора да искат да започнат свой собствен бизнес. Също толкова често, обаче, на пътя им се изпречват множество фактори, които не им позволяват да го направят: финансови пречки, липса на опит, недостатъчни знания по някои основни теми. И така времето минава и тези, които са искали да започнат свой бизнес, не се осмеляват да го направят преди да достигнат края на трийсетте. Много често проблемът се крие в съществуващите учебни програми, които обикновено са насочени към нуждите на ръководителите, а  не към тези на начинаещите предприемачи.

 

Проектът LEBEBO (“Learn to become your own boss” – „Научи се как да си бъдеш сам шеф“) е международен проект, осъществен с подкрепата на Програма „Учене през целия живот“ на ЕС. Проектът има за цел да предложи обучителни материали, с чиято помощ потенциалните млади предприемачи да преодолеят трудностите, изпречили се на пътя им, когато започват свой собствен бизнес. Проектът се осъществява от екип партньори от седем европейски държави. Негов координатор е „Czech University of Life Sciences“в Прага, а български партньор е Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/. Проектът LEBEBO предлага вариант за запълване именно на този пропуск в обучението - 13 обучителни модула на 13 различни теми, специално подбрани от есперти, за да отговорят на нуждите на младите предприемачи.  Модулите са на разположение на всеки, който желае да се възползва от тях, напълно _безплатно_, както онлайн в обучителната система „Moodle“ (http:projekty.czu.cz), така и на CD и под формата на книга. В  България книгата може да намерите в най-големите библиотеки и университети: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“,  Университетска библиотека  „Св. Климент Охридски“ (и клона и към  Стопански факултет), Централна библиотека на БАН и Университетска библиотека на УНСС.

 

Модули в онлайн система: http:projekty.czu.cz

 

Модулите са предназначени за самостоятелно учене, всеки заинтересован  лесно може да ги прочете вкъщи пред компютъра си. Системата за онлайн  обучение дава възможност да се прочетат само подбрани части от модулите.  Съдържанието им не е строго професионално, но в същото време е  информативно и разнообразно. В част от тях са засегнати някои традиционни въпроси, като например маркетинг, бизнес етика, връзки с  обществеността. Това обаче съвсем не е всичко, тъй като другата група от  теми е посветена на най-съвременните и интересни теми в  предприемачеството – интелектуална собственост, начинания в сефрата на  околната среда, възобновяемите енергийни източници, ГИС.

 

За контакти и допълнителна информация:

 

Елица Личева

Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/

www.scas.acad.bg

e-mail: elica@scas.acad.bg

тел./факс: 02/987 02 93

 

 

Телерик академия

 

Академията на Телерик за софтуерни инженери http://academy.telerik.com/ е инициатива за допълващо безплатно обучение на ученици и студенти, които се интересуват от програмиране. Инициативата включва присъствени и онлайн обучения за начинаещи софтуерни инженери и студенти, които проявяват интерес към разработването на сайтове, програми и приложения.

 

Студентите могат да се възползват от богата  и разнообразна база от учебни материали: над 600 видео урока, стотици презентации, повече от 20 курса на теми: "Разработка на сайтове", "Оптимизация на сайтовете за търсачките, "Разработка на уеб приложения", "Създаване на мобилни приложения", "Основи на програмирането", редица други обучения.

 

Повечето курсове са подходящи за начинаещи, както и за студенти с различна академична история. Всички обучения се записват и публикуват на сайта на Telerik Academy: http://academy.telerik.com със свободен достъп, за да могат студентите да се обучават самостоятелно от вкъщи, да разширят своите знания и добият допълнителен опит и квалификация.

 

Студентите могат да гледат видео лекциите , както и да се запишат за онлайн участие  <http://academy.telerik.com/academy/csharp-programming fundamentals/registration>  в предстоящото обучение по: "Основи на програмирането със C# http://academy.telerik.com/academy/csharp-programming-fundamentals/about>", което ще стартира през октомври 2012 г.


Лятно училище “Капиталови пазари”

 

Фондация „Атанас Буров" обявява конкурс за лятно училище „Капиталови пазари" за 20 студенти от икономическите университети със завършен трети курс и с успех от следването най-малко „Много добър 4,50". Основна тема на тазгодишното Лятно училище е "Капиталови пазари", като акцент в него ще бъде анализ на финансови инструменти и създаване на инвестиционен портфейл.

 

Лятно училище „Капиталови пазари" ще се проведе от 6 до 15 юли 2012 г. в гр. Банкя.

 

Кандидатите трябва да изпратят попълнена информационна карта и есе по една от следните теми: „Недостатъци на математическите модели, използвани в портфейлната теория", „Риск и несигурност" или „Роля на поведенческото инвестиране в развиващите се пазари".

 

Информационната карта и есето трябва да бъдат изпратени до 15 юни 2012 г. на електронна поща fnburov@ubb.bg.

 

Одобрените участници ще бъдат обявени до 20 юни 2012 г. на сайта на фондацията "Атанас Буров". Таксата за участие, нощувките и храната се поемат от фондацията.

 

 

Курсове за работа в европейските институции

 

Курсовете за подготовка на кандидати за работа в европейската публична администрация в Брюксел, Страсбург и Люксембург предоставят детайлна информация за начина на кандидатстване за работа в ЕС, за новостите в конкурсните процедури през 2012-2014 г. и имат за цел да дадат практически указания и материали за успешна подготовка и представяне на конкурсните изпити. В рамките на курса участниците получават указания за методологията, процедурите и типовете изпити на отворените конкурси за работа в европейските институции, получават и богат пакет от наръчници с примерни тестове за отделните видове изпити.

 

В програмата на курсовете се разглеждат следните ключови въпроси:

  • Възможности за работа и кариерно развитие в ЕС
  • Видове позиции и длъжности в европейската публична администрация
  • Източници на информация и обяви за европейските конкурси за работа в ЕС
  • Видове и същност на конкурсните процедури.
  • Основни фази и изпити в европейските конкурси
  • Подготовка за различните видове изпити

 

Курсовете са перманентни и се провеждат в кратскосрочни или дългосрочни варианти - от 2 до 6 дни. Курсисти могат да бъдат специалисти с висше образование от всички специалности.

 

Водещ и лектор на курса е госпожа Искра Борисова – Атанасова- експерт Евроинтеграция и Европроекти от Европейски експертен екип – България при МВнР, специалист по връзки с обществеността, консултант и мениджър за европейски проекти, преводач, с богат практически опит в българската публична администрация; лектор в областите: Европейска публична администрация, Европейска интеграция, Хармонизиране на българското законодателство с европейското право, Цикъл на управление на проекти, Структурни фондове на ЕС и Оперативни програми

 

Интересът към конкурсите за работа в евроинституциите, отворени за български граждани все повече расте - заради престиж, възможност за кариера и високи възнаграждения.

 

За допълнителна информация и/или заявки за участие в курсовете, моля свържете се с Центъра за кариерно развитие  при Тракийски университет на тел: 0887 900 490  или e-mail: career_center@uni-sz.bg.

 

Програма "Млад банкер"

 

Програма „Млад банкер" на ПроКредит Банк предлага интензивно шестмесечно обучение по банково дело, математика и счетоводство, както икурсове като комуникация и аналитично мислене. Кандидатите трябва да са студенти, завършили висшето си образование или с трудов опит извън банковата сфера. Програмата включва:

- сериозна теоретична подготовка в София, базирана на дискусии, казуси и ролеви игри

- ежемесечна практическа подготовка в клоновата мрежа в цялата страна

 

На избраните кандидати, ПроКредит Банк отпуска месечна стипендия за периода на обучение. Размерът на стипендията може да се адаптира за кандидати с трудов опит. За стипендианти, които не са от София, се осигурява безплатно настаняване в служебни квартири на Банката. Разходите за транспорт и настаняване по време на практиките в страната също се поемат от ПроКредит Банк.

 

След като завършат успешно шестмесечния курс на обучение, взависимост от показаните резултати, стипендиантите могат да получат предложение за работа в банката. В същото време, обаче, Програмата не обвързва нито банката, нито кандидатите със задължението да сключат трудов договор след или по време на обучението. В случай, че представянето на участниците по време на шестмесечния курс е незадоволително, обучението може да бъде прекратено с двуседмично предизвестие.

 

За повече информация и кандидатстване, посетете www.procreditbank.bg.


Лятно училище по Психометрика

 

Лятното училище по Психометрика ще се проведе в град София, в периода 27-29 юни 2012 г. В продължение на 3 дни участниците ще имат възможност да работят с водещи чужди експерти и да добият практически опит в създаването на професионални  тестове.

 

JOBS.BG в партньорство с Центъра по психометрика - University of Cambridge и ОС България предоставя 10 стипендии за студенти и 10 стипендии за професионалисти на обща стойност 5000 лв.


Стипендии

1 пълна стипендия за студенти (100% от таксата, възлизаща на 200 EUR)
1 пълна стипендия за професионалисти (100% от таксата, възлизаща на 300
EUR)
9 стипендии, покриващи 50% от таксата за студенти
9 стипендии, покриващи 50% от таксата за професионалисти


Кандидатстване

За да кандидатствате за стипендия "Лятно училище по Психометрика, 27-29 Юни, 2012",  моля изпратете на: apply@jobs.bg, CV и мотивационно писмо, в което опишете вашите професионални интереси и как този курс ще допринесе за вашето кариерно развитие в областта.


Кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на своите професионални интереси. Стипендиите ще бъдат присъдени на тези от тях, които демонстрират задълбочени интереси в областта и интерес към практическа приложимост на придобитите знания.

 

Изискване към кандидатите е работно владеене на английски език.

Крайна дата за кандидатстване: 27 Май 2012 

Mайсторски класове за топ мениджъри

Най-голямата бизнес медия в България "Капитал" има съгласието на няколко международно известни бизнес училища, професори от техните МВА и ЕМВА програми да водят майсторски класове в София. Създадени са партньорства и с големи консултантски компании. Водещи преподаватели от авторитетни университети и бизнес училища и международни консултанти с богат практически опит ще обучават бизнес лидерите в България. Целта е да се улесни максимално достъпа на българските лидери до актуалните управленски тенденции в глобален мащаб.

Всеки от семинарите ще бъде посветен на конкретна тема и ще продължава един и половина или два работни дни. Обученията предвиждат активна роля за участниците в тях, затова практическата част е широко застъпена. Работи се по конкретни казуси, правят се и други упражнения. Ето защо групите включват максимум 20-25 курсисти.

През август 2011 г. се организира и проведе майсторски клас "Стратегии и умения за успешни преговори" на проф. Джордж Сийдъл от университета в Мичиган, САЩ. Идеята е всяка година да се провеждат между четири и шест такива семинари. Можете да изпращате ваши предложения за теми и лектори на адрес masterclass@economedia.bg.

Първият майсторски клас за 2012 г. вече набира участници. Той ще се проведе в София на 26 и 27 април. Темата е "Управление на промяната" - изключително актуален въпрос в сегашния етап на динамично преструктуриране на компании и пазари. Лектор ще бъде Адриан Йонгенелен, МВА, водещ международен одитор и консултант с богата практика, хоноруван преподавател в университетите в Утрехт, Бреда и Райсвайк.

 

ПроКредит Банк със собствено "училище" за млади банкери

 

ПроКредит Банк набира кандидати за четвъртия випуск на корпоративната си програма "Млад банкер". Инициативата е насочена към неотдавна завършили млади специалисти или хора от други сфери, които искат да се развиват във финансовия сектор.

Програмата е с период от шест месеца и включва между 15 и 20 човека. Представлява обучение по банково дело и финанси в професионална среда в централата на банката в София, съчетано с практика в различни клонове в стараната. По време на курса участниците получават стипендия.

Освен математика и счетоводство обучението обхваща също занятия по комуникация, аналитично мислене и всички свързани с банковото дело дисциплини. След успешното завършване на курса тези стипендианти, които отговарят на изискванията на компанията, могат да бъдат назначени. Десет от общо 14 завършили първия курс на обучение в началото на тази година вече работят в банката.
Амбиция на финансовата институция е да превърне това обучение в целогодишна практика, като обученията стартират на всеки три месеца. Вече има 15 одобрени кандидати за новия курс от началото на 2012 г., но желаещите могат да продължат да кандидатстват в раздел "Кариери" на сайта на банката за някой от следващите випуски, казват организаторите. Документите се разглеждат веднага след тяхното постъпване.

 

За студентите с амбиции и професионални цели!

За бъдещите управители и предприемачи!

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора стартира *КЛУБ МЕНИДЖЪР+ Стара Загора* с цел дискусии и обмен на опит по общи проблеми на фирменото управление в  подходяща неформална среда. Част от клубните срещи се планират като серия от обучителни сесии под мотото Управление на промяната, водени от опитни експерти. Клубът и програмата му за следващата година ще бъдат официално представени в през януари 2012 г.

 

Промоцията на Клуба стартира с две пилотните обучителни сесии, които ще се проведат на 14 и на 16 декември 2011 г. в конферентната зала на хотел Железник.

 

“МЕКИТЕ” АКТИВИ НА ФИРМАТА

Къде са ми “меките” активи? И как да ми носят пари?

14 декември 2011*

Стара Загора, хотел Железник

 

Темата е посветена на нематериалните или ‘‘меките” активи на фирмата. Сесията ще бъде полезна за управители на фирми, PR и  HR експерти. Стилът на презентацията е модерен и атрактивен, подходът - интерактивен, новите идеи са директно приложими. За какво става дума ли?

- за комуникационната култура и връзките с обществеността, за посланията, които започват с първото писмо, имейл, реклама или с едно *ало* …, за фирмената култура и ценностите, за социалната политика и отношението към околната среда, за всичко, което формира фирмения имидж

- за иновативния дух на фирмата, за модерния подход, за цветята в офиса

- за архитектите ˝масони˝ - тези, които задават визията, градят структурата

и са в кухнята на бизнеса всеки божи ден

- за талантите в екипите - тези, които водят и запазват клиентите, тези, които създават фирмата всеки ден.

 

ОТКЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ МИ

От клиентите, разбира се.

А кой води клиентите?

16 декември 2011

Стара Загора, хотел Железник

 

Темата е посветена на клиентите, на доволните клиенти, на трудните клиенти, на лоялните клиенти, заради които съществува фирмата. Сесията ще бъде полезна за маркетингови специалисти, търговци и дилъри, за тези които отиват при клиентите, и за тези, при които клиентите идват. Ще става дума:

- за клиентитe ни - къде са се скрили по дяволите? И само кризата ли ги отдалечава от нас?

- за усилията ни да спечелим клиенти - знаем ли какво точно правим?

- за нашата марка - какво слагаме на масата?

- Какво ни обединява с клиентите и как заедно да живеем по-добре?

 

Условията за участие са атрактивни.

 

Допълнителна информация  можете да получите от кариерния консултант на ЦКР.

 

Покана

за модулно обучение в областта на зависимостите

 

За всички вас студенти, обучаващи се в сферата на хуманитарните науки, за всички вас, начинаещи професионалисти и за всички, които имате интерес в сферата на зависимостите, Асоциация за рехабилитация на зависими ”Солидарност” организира  интерактивна модулна програма с тематика „Зависимости и специфика на работа с тях”.

Програмата е предназначена за всички онези, които са се уморили да трупат само и единствено теоретични познания и имат нужда нагледно и практично да упражнят наученото, както и тези, които се интересуват от тази тематика и биха искали да надградят своите знания или имат въпроси, свързани с нея.

Все по-малък е броят на хората, желаещи да специализират и да се развиват в тази област, така, че ако сте сред това малцинство, то ние в „Солидарност” сме готови да ви подадем ръка и да споделим с вас опита и знанията си, така че да да ви бъдат полезни и един ден вие самите да продължите инициативата.

Това, което ви предлагаме е от „А до Я” в сферата на зависимостите – зависимост, вещества, зависимият и неговото семейство, особености и специфика на работата със зависими и техните семейства, различните психосоциални модели за работа със зависими, модел на работа в ТО.

Ние не преподаваме лекции, а споделяме своя експертен опит – вие решавате какво да си вземете от него и как да го използватеJ. Обучаващият екип има практически опит, събран от 8 години работа със зависими и теоретична квалификация от обучения в България и Европа.

Първият модул от обучението ще се проведе на 19.11.2011г. от 11:00 часа на адрес : София, ул.”Николай Островски”3, звънец „Солидарност”, ет.2.

Записването за обучението става  до 15.11.2011г. на телефон 02/971 99 20 или 0888439957 или на имейл rositsa@solidarnost-bg.org, таксата е в размер на 35 лв и се заплаща на място. Брой места-10/12 души.

Лице за контакт: Росица Долапчиева

Предоствяме сертификат за преминат курс на обучение, а за тези, които имат амбиции да се развият в сферата-предлагаме и възможност за товаJ. Повече за нас и нашия екип можете да научите на www.solidarnost-bg.org и www.drugsinfo-bg.org, http://www.facebook.com/pages/Metamorphozia/148928828526032

 

Програма

за обучение на студенти в сферата на зависимостите

Цел: Да даде теоретични и практични познания и умения за работата в сферата на зависимостите – теоретичен модел на зависимостта, специфка и особености на работата със зависими и работата с близки и родители на зависими.

Времева рамка: 3 модула, от които първите два са с продължителност 3 часа, а последният 5 часа.

 

I модул

Информация за зависимостта като заболяване – какво включва, какво представлява.

Обща информация за веществата – ефекти, рискове, влияние.

Профил на зависимия

Зависимостта – болест на цялото семейство

 

II модул

Особености и специфика на работата със зависими

Особености на работата със семейства на зависими

Психосоциални модели на работа със зависими

(Видове програми, специфика и различия на работата)

Практическа част

 

III модул

Модел на ТО

Специфика на ТО

Практическа част

Обобщение