Органи за управление на Тракийски Университет

Общото събрание на Тракийски университет се състои от представители на академичния състав на основен трудов договор, преподаватели на основен трудов договор в МБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ АД, на административен персонал, на студентите и докторантите от всички негови звена.

В Общото събрание се включват всички хабилитирани лица на основен трудов договор в университета и те представляват не по-малко от 70% от състава му. Представителите на студентите и докторантите са не по-малко от 15%, на нехабилитираните – до 13%, а останалите са от административния персонал.

Представителите на студентите и докторантите в Общото събрание от основните звена като бройки се определят пропорционално на общия брой студенти и докторанти, обучаващи се в съответното звено. От всяко звено в Общото събрание се включва минимум по един студент. Организирането на избора на студентите, представители в ОС на Университета за всеки мандат става от Студентския съвет. В началото на всяка учебна година на мястото на завършилите, отпадналите или прекъснали студенти, включени в състава на ОС, се избират нови членове.

Нехабилитираните преподаватели от всяко основно звено избират своите представители в ОС. Броят им за съответното звено се определя от АС. От всяко основно звено в състава на ОС се включва минимум по един нехабилитиран преподавател.

Представителите на административния персонал се определят както следва: по един от всеки факултет, един от ректората, а останалите се определят с решение на Академичния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – доц. д-р Димитър Петков Петков, дм

Контролен съвет

Академичен съвет

 


 Ректорско ръководство 

Ректор

Проф. двмн Иван Тодоров ВЪШИН

CV  Научни трудове

тел: (+359) 042 699 202

e-mail: rector@uni-sz.bg vachin@uni-sz.bg


Зам.-ректор по учебна дейност

Проф. дсн Гюрга Стефанова МИХАЙЛОВА

тел: (+359) 042 699 201

e-mail: gmih@uni-sz.bg


Зам.-ректор по научна и международна дейност

Проф. дхн Веселина Георгиева ГАДЖЕВА

тел: (+359) 042 699 204

e-mail: vgadjeva@mf.uni-sz.bg


Зам.-ректор по административна, стопанска и информационна дейност

Проф. д-р Наско Йовчев ВАСИЛЕВ

тел: (+359) 042 699 203

e-mail: n.vasilev@uni-sz.bg

nasvas@abv.bg

 

Главен секретар

доц. д-р Таня Гочева

ТАНЕВА

тел: (+359) 042 699 205

e-mail: ttaneva@uni-sz.bg

ttaneva@abv.bg

 

 

Помощник ректор

доц. д-р Стефан Славев РИБАРСКИ

тел: (+359) 042 699 230

e-mail: ribarski@uni-sz.bg

   

 Секретар на ректора

Мария Караенева

тел: (+359) 042 699 202 , факс: (+359) 042 672 009

e-mail: mkaraeneva@uni-sz.bg