Педагогически факултет

                                  Честита Нова Година 2016!

                            Посрещнете я с радост!

                            Живейте я в щастие;

                            изпратете я със здраве!

                                                       Деканат

14.12.2015

Новият декан на ПФ, ТрУ е проф. д-р Петър Динев Петров, дн

 

У П Р А В Л Е Н С К И  А Н А Л И З
НА ДЕЙНОСТТА, СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ
В РАЗВИТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ,
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
(мандат 2012 – 2015 г.)

 

   ЧЕСТИТ  СТУДЕНТСКИ  ПРАЗНИК – 08.-ми Д Е К Е М В Р И!
        Скъпи млади колеги,
        Дали по някаква случайност, или пък, следвайки „кръговрата на духа“, в нашия календарен годишен цикъл, изригванията на духовната енергия следват своя триединен ход: 24-ти май – денят на изначалното слово, на първоучителите; 1-ви ноември – денят на будителите на съзнанието, на свещената традиция на логоса, и – 8-ми декември – денят на тези млади следовници на знанието, на които се поверяват достиженията на сакралното, на „ученото слово“ (за разлика от профанното слово). Да, може би – ще кажете вие – сакралното знание  отдавна е  заровено някъде в несъзнаваните пластове на  нашето приземено, хипермодерно съзнание. Това обаче съвсем не пречи, един ден то да изригне от дълбините, осветявайки един нов път, открит от вас самите, една нова земя, една творческа вселена на вашата преобразена човешка, разумна същност. Заприлича ви на „Fantasy“? Не, това е лелеяната надежда на по-възрастните поколения, у вас да просветне в нов блясък традицията, раждала и раждаща плодовете на духа, на ума и на сърцето.
        Студентският празник у нас мени датите си през годините: 8-ми декември – денят на Св. Климент Охридски (по стар стил) или 25-ноември (по нов стил), но неизменно носи символиката на знанието, на школата, на светла просека през пространство-времето. Както и  смисловото родство с международния ден на студентите – този път – със свободата и демокрацията – ценностите на европейската академична младеж, означени  в близката по календар дата – 17-ти ноември.
        Скъпи колеги,
        Бъдете здрави, носете високите идеи на академичното тържество на духа и знанието! Бъдете настойчиви и успявайте в начертаните от вас самите житейски и професионални цели. Празнувайте вашите постижения, мечтите си, близостта с вашите „сродни души“, с приятели и колеги! Много светлина и любов!
        Приемете чрез моите думи поздравите и благопожеланията на академичната общност на нашия Факултет!
                                      Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                      Декан на Педагогически факултет, ТрУ

МИНИ ИКАСИ 06.11.-08.11.2015 В СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

Програма                           Галерия снимки

 

Ч Е С Т И Т   П Р А З Н И К   Н А   Н А Р О Д Н И Т Е   Б У Д И Т Е Л И
                  И  Н А   Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е   У Ч Е Н И!

       Уважаеми колеги,
       Поздравявам ви със светлия празник, знаков за нашите духовни традиции -  1-ви  ноември – Деня на народните Будители и на българските учени! Поклон пред паметта и делото на живите светини на нашата културна свяст – Будителите! Памет, която е и Логос – висшето разумно основание и еманация на всичко, което езикът ни е символизирал и запазил в смисловостта на будността като „око на Духа“. И дела, които горят и светят, въздигат и възраждат в своята непреривност през вековете в пространствата на нашата дейностна плът с нейните осъразмерени, успокоени, свободни движения, но  най-вече в нейните безпокойства, пертурбации и трансформации, преобръщащи цели културно-исторически пластове, начеващи нови епохи, променящи кардинално посоките на нашето холодвижение. Стотици, хиляди свети хора, книжовници, възрожденци, писатели и поети, хора на изкуството, учители, учени – общност на духа и разума, са насочвали, и днес сочат пътя ни на развитие, подкрепяли са стъпките ни, бидейки духовното, достолепно, достопочтено  потекло на нашата нация, нашето единно „достойно ест“. „Гласовете ви чувам“ (Димитър Талев) – чуваме ли ги „воистина“?
        Би било проява на незрялост, а и някакси – неуместно обаче, да се говори с очи, обърнати единствено назад, изпускайки да припознаем себе си, да се идентифицираме тук-и-сега с тази наша най-дълбинна традиция на разбуденото/разбуленото чисто съзнание/съвест, особено, ако сме заспали „на старите лаври“ и виждаме, че все-повече се смрачава, вместо да просветлява. В навечерието на празник е най-тихо: подготвяме се в размисъл за пришествието на духа – смисълът на истинското тържество. Но не! Дни преди да почетем живота в съзнанието или будността на нашата осъзнатост в нейните най-високи образци, всички ние станахме свидетели  - не, а волни или неволни съучастници във  вакханалията на т. н. демократични избори и на истъпленията на политическото, последвани от гранатомети, вместо от салюти (всъщност греша – имаше някъде и фойерверки, почитащи други особи – тъмни, непроницаеми и недосегаеми за нашата съвест и за нашата „правова държава“: в какво карнавално битие живеем!).
       Вместо слова за Будителите - проникновени слова на наши будни съвременници:
      КОЛАЖ ОТ ТРЕВОЖНИ, БУДЕЩИ СЪЗНАНИЕТО СЛОВА:
       Уважаеми „приятели по перо“, по духовно и интелектуално призвание, по  несекващата възраждаща мисия на будността,

        Да си пожелаем будност – извор на всяко с-бъдване! Нека будността тук-и-сега, която е и опомняне/спомняне, но и провиждане в бъдното – негово изобретяване/сътворяване е, да бъде един екзистенциален опит на съпричастност, на сливане с паметта на нашите духовни предци - Будителите, подготвяйки – днес, сега!, така нужния на цялото ни общество катарзис, без чиято пречистваща сила хаотизираното наше битие вече ни унищожава в качеството ни духовни и разумни същества.
         ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
                                 Доц. Д-р Красимира Мутафчиева
                                 Декан на Педагогически факултет, ТрУ
 

 

Т Ъ Р Ж Е С Т В Е Н А  Ц Е Р Е М О Н И Я
ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ – БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ,
ВИПУСК 2015

09. 10. 2015, 10.00 ч., аула „Анастасия Тошева”


А К А Д Е М И Ч Н О  С Л О В О
НА ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА МУТАФЧИЕВА – ДЕКАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ

 

The Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, the Faculty of Pedagogy Edirne – Republic of Turkey, the Faculty of Pedagogy Stara Zagora – Republic of Bulgaria and the Faculty of Teacher Education Zagreb – Republic of Croatia organize the 10th International Balkan Education and Science Congress.
The faculties present the following: 

  Галерия

10th International Balkan Education and Science Congress
on the topic of
“EDUCATION AND GLOBALIZATION”
September 17-19, 2015
Ohrid, Macedonia

Honorary Committee:
1.Prof. Velimir Stojkovski, PhD - Rector of the University “St. Cyril and Methodius” - Skopje, Republic of Macedonia
2.Prof. Yner Yörük, PhD - Rector of the Trakya University Republic of Turkey
3.Prof. Ivan Vashin, PhD - Rector of the University Stara Zagora, Republic of Bulgaria
4.Prof. Damir Boras, PhD - Rector of the University of Zagreb, Republic of Croatia

Presidency:
1.Prof. Vlado Timovski, PhD – Dean of the Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje
2.Prof. Ali İhsan ÖBEK, PhD – Dean of the  Faculty of Pedagogy - Edirne
3.Prof. Krasimira Mutafchieva, PhD– Dean of the  Faculty of Pedagogy – Stara Zagora
4.Prof. Ivan Prskalo, PhD – Dean of the  Faculty of Teacher Education - Zagreb
 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕТО В 21-ВИ ВЕК – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”  - ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАУКИ, УНИВЕРСИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, гр. ЩИП, Р. МАКЕДОНИЯ
24. – 25. 09. 2015 
  

                                

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ, ТрУ ПОЛУЧИ АКРЕДИТАЦИЯ
НА НОВА СПЕЦИАЛНОСТ И НА НОВО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

Уважаеми колеги,
С чувство на професионално удовлетворение ви информирам за приключилата с положителен резултат акредитационна процедура за оценяване от НАОА/Националната Агенция за Оценяване и Акредитация на Проект за откриване на ново професионално направление в Педагогическия факултет, ТрУ 1.3. „Педагогика на обучението по …“ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по „Педагогика на обучението по информационни технологии“, област на висше образование 1. Педагогически науки. Председателят на НАОА проф. дфн Боян Биолчев ни информира за „положителната оценка“ (при разкриване на ново направление и на нова специалност оценките на НАОА са качествени/без количествено изражение – „положителна“ или „отрицателна“), която получава ПФ, ТрУ („положителна оценка“ получаваме по всички критерии от Критериалната система за оценяване на НАОА ) чрез свое писмо от 24. 07. 2015.
Почти две-годишните ни усилия по разработването на Проекта и на подготовката за неговото представяне в НАОА бележат върхово постижение за нашата академична общност: значи – били сме готови „да посегнем“, да се устремим към ново равнище на собствената си професионална компетентност, реализирайки припознатата като постижима, възможност за приливане на собствения ни потенциал в нови професионални измерения (трансверсалност).
Уважаеми колеги, използвам този светъл повод, още веднъж да ви благодаря сърдечно за куража да надмогнем собствените си граници, за това, че повярвахме в собственото си можене, за усилията, вложени в тази разширяваща се интелектуална и  действена „професионална вселена“. На новата бакалавърска специалност възлагаме както обезпечаването с ИТ  специалисти на българското училище, така и надеждите си за дигитализиране на цялостния образователен процес във Факултета. А в новоакредитираното професионално направление провиждаме почти неограничени възможности за разкриване в бъдеще на нови специалности във Факултета, съизмерими с регистъра на училищните учебните дисциплини/с разширяващия се за нашите студенти пазар на труда. ЧЕСТИТО!!!СВЕТЛИ ХОРИЗОНТИ И БЪДНИНИ!
                              Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                     Декан на Педагогически факултет, ТрУ

INTERNATIONAL PAROLE, ART, HEALTH – EDIRNE HEALTH MUSEUM – SYMPOSIUM
21ST – 23RD October 2015 - Edirne
    

               Ч Е С Т И Т  П Р А З Н И К  Н А  БОГ С В Е Т И   Д У Х!

 • "Огън дойдох да туря на земята и колко бих желал да беше вече пламнал!" (Лука, 12:49) – Божие Слово за нетленния огън на Светия Дух, Който изпълва „всичко във всичко“/човешкото сърце.
 • "Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде" (Йоан. 14:17). „Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух“ Римляни, 8:9
 • „Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза; защото едному се дава чрез Духа слово на мъдрост, другиму - слово на знание, чрез същия Дух; едному - вяра, чрез същия Дух; другиму - дарби за лекуване, чрез същия Дух;  едному - чудодействия, другиму - пророчество, едному - да различава духовете, другиму - разни езици, а другиму - да тълкува езици. Всичко това го произвежда един и същият Дух, като разпределя всекиму по отделно, както си иска.. (1 Кор. 12:7-10)
 •  „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.” Галатяни 5:22-23

Мистическото единение /обожване (theosis) на православния човек с Бога:  из беседа на преподобния Серафим Саровски с неговия ученик Н. Мотовилов за увереността в истинното познанието (гносиса) и за единението на човека с Бога в мига-вечност тук-и-сега, във всеизпълващия огън – „ослепителнобялата гореща колона светлина на прага на човешкото усещане“
прочети цялото...

          „В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. (…) Всичко чрез Него стана. (...)  В Него имаше живот и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети и мракът я не обзе. (...) И словото стана плът, и живя между нас. И ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца, пълно с благодат и истина.”
                      Свети апостол и евангелист Йоан Богослов, 1, 1 - 14 
         
               

                Уважаеми колеги – преподаватели, студенти и служители,
                Поздравявам ви сърдечно и с благоговейно духовно чувство в тържесвения ден на извечното Слово – Логос, Глагол - 24-ти май – денят на българската просвета и култура, на  славянската писменост, и празник на нашата Alma Mater - Тракийски университет! Предвечното Слово Божие – Словото на живота и на истината, и неговите ревнители – Светите апостоли на българската писменост - братята Константин Кирил Философ и Методий, техните ученици – Светите Седмочисленици и всички съработници на Духа през времето, трасирали и осъществили културния възход на страната ни, както и на един значителен европейски ареал от страни и общности, днес пребъдва в душите ни. Глаголицата, дело на блестящия ум, на виртуоза във владеенето на полемиката - многоучения Константин Кирил Философ разрушава догмата за „трита свещени езика“ – иврит, гръцки и латински, отваряйки света за всеобщо съзидание. Отдавайки дължимото на писмената обаче, нека никога не забравяме, че дълбоко в нас напира да се прояви една велика духовна традиция, чиято мъдрост е изразима само феноменално чрез буквите. „Духът е, Който дава живот, буквата нищо не ползва. Думите, които Аз ви говоря, Дух са и Живот са.“ (Йоан 6:63-65) И пак Духът е Този, Който, според същата наша традиция, осенява единствено тези, които живеят в „чистотата на сърцето“ и „благородството на ума“.
              Във време на духовен упадък – на помрачаване на ума и на болезнени чувства, тягата към Истинното Слово, към Духовния Разум – знаем от мъдреците на човечеството, е единствения ни шанс за вътрешна промяна, за преобръщането на тенденцията на пропадане към възход. Това е особено валидно за днешното общество, за тази наша, по думите на Петър Увалиев, „странна страна, в която ръст и възраст, крепка духовност и крехка държавност не се съвпадат и така озадачават стъписаните чужденци, че те просто не проумяват с какъв аршин да мерят нашата мяра.“
            Нека просветляват хоризонтите на истинското ни човешко сбъдване и пребъдване в нашето „Достойно ест!“ Нека просперираме, както се пее в химна на 24-ти май, „кръстосвайки“ „духа с огнения меч“ на словото!
            СВЕТЪЛ ПРАЗНИК!
                                         Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                         Декан на Педагогически факултет, ТрУ
 

 

 

 

     Педагогическият факултет е домакин на секция по тематично направление „Хуманитарни, социални и педагогически науки”.

     Подробна информация относно условията и регистрацията в конференцията може да се намери на официалния уеб сайт на конференцията

http://trakia-conference.eu/bg/            ГАЛЕРИЯ

Уважаеми преподаватели, студенти и служители на Тракийски университет,

     Академичното ръководство на университета най-сърдечно Ви кани на тържествена церемония – концерт по случай 20 - годишнината от основаването на университета, обединил самостоятелно съществуващи преди това висши училища с дълга история и образователни традиции.
     Честването ще се проведе под патронажа на президента на Р България г-н Росен Плевнелиев, на 20 май 2015 г., от 16 часа в Държавна опера - Стара Загора. 

Очакваме Ви,                       проф. двмн Иван Въшин
                                          ИД Ректор                                         

                               Т В О Р Ч Е С К И  П О З Д Р А В
към всички колеги - преподаватели, студенти и служители - по случай 20-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ и 24-МАЙ - ДЕНЯТ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
от студентски ФИЛОСОФСКИ КЛУБ "СФЕРА" - Педагогически факултет, ТрУ
Късометражен филм: 20 години Тракийски университет
 
ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 18. 05. 2015 от 11.00 часа

АКАДЕМИЧНО СЛОВО
на „Декан за един ден“ Никола Николов

Презентация

Ден на студентското самоуправление 18.05.2015

 

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е!


БЛАГОСЛОВЕН НАЙ-СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК НА БЕЗСМЪРТНИЯ БОЖЕСТВЕН ЧОВЕК В НАС!

 
„Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление; сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила; сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. Така е и писано: "Първият човек Адам стана жива душа", а последният Адам стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а одушевеното и после духовното. Първият човек е от земята – от пръст; вторият човек е от небето. (…) А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в един миг, докато трепне око, при последната тръба; защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.“

                                  Св. апостол Павел, 1 Коринтяни 15:52

 

У П Р А В Л Е Н С К И  А Н А Л И З

НА ДЕЙНОСТТА, СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ
В РАЗВИТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СТАРА ЗАГОРА
(31.03.2014 – 31.03.2015)

                      
                                                               

 

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЧЕСТИТА НОВАТА 2015 ГОДИНА!

Притихнал стон, смълчана дума -
сякаш времето е спряло.
И взор, стаен във слизаща Небесна сила -
в очакване, вечното да бъде преживяно.
      Трепет, взрив от светлина – звезда -
      предчувствие за святост в духа е свише предначертано.
      Дете на Дух необозрим, в нощта на вдъхновената душа -
      в мистичен акт, дарът на любовта отдало –
                                                               ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО!
БЛАГОСЛОВЕНА И СЪЗИДАТЕЛНА 2015 ГОДИНА, СКЪПИ КОЛЕГИ!
                                                 Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                        Декан на Педагогически факултет, ТрУ
                     

               Ч Е С Т И Т  С Т У Д Е Н Т С К И  П Р А З Н И К !
„ … Vivat Academia!               „… Дълъг живот на Академията!
Vivant professores!                Дълъг живот на професорите!
Vivat membrum quodlibet!       Дълъг живот на всеки студент!  
Vivant membra quaelibet!        Дълъг живот на всички заедно!
Semper sint in flore! …“          Нека винаги те да процъфтяват! …“
       Скъпи студенти на Педагогическия факултет, ТрУ – бакалаври, магистри, докторанти,
       Сърдечно ви поздравявам, от името на академичната общност на ПФ, ТрУ и лично от свое име, със студентския празник – 8. Декември!
       Ние, вашите преподаватели, живеем в съкровен досег с младежкия ви дух, с напиращата да се прояви млада, екзалтирана жизнена енергия. Благодарни сме ви, че споделяте с нас годините на най-интензивния си интелектуален и емоционален растеж („Когато ученикът е готов, учителят винаги идва.“). Благодарни сме ви, за вашата любознателност, за откритостта ви за познанието. Радваме се, когато искате повече от нас, когато имате високи претенции към нашия професионализъм, за да се сбъдва чудото на съвместно съгражданата помъдряла, зряла образованост и компетентност, просветляващи мрака на посредствеността.
        Търсете истината, „ … и истината ще ви направи свободни (библ.).“ Отвоювайте за себе си и за своята среда нови степени на свобода. И помнете: „Робът се стреми към свобода, свободният – към съвършенство!“ Сравнявайте се преди всичко със самите себе си, със своето „вчера“ и дерзайте напред и нагоре – вашият потенциал е безпределен!
        Благославени да бъдат усилията, вложени в собственото ви личностно и професионално сбъдване! И пребъдване във времето!
        Бъдете здрави и витални! Преживейте неповторими събития, пътувайки към неизвестното бъдно! Празнувайте постиженията и успехите си! Бъдете настойчиви в преследването на високи цели! Но понякога си позволявайте да бъдете и уязвими: битието е отзивчиво – позволете му да нахлуе в неконтролирани от вас самите мигове – то ще ви дари много повече, от това, което вече сте раздали от себе си - с любов!
        Честит студентски празник, скъпи млади колеги! Прекрасен празник!
                                  Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                          Декан на Педагогически факултет, ТрУ

ВТОРО МЯСТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ В НАЦИОНАЛНАТА РЕЙТИНГОВА ЛИСТА

Педагогически факултет, Тракийски университет е на престижното второ място в рейтинговата класация на висшите училища в България, 2014 в професионално направление „Педагогика”. Нашият педагогически факултет следва непосредствено ПФ на Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

След нас рейтинговата класация подрежда педагогическите факултети на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Русенски университет "Ангел Кънчев", Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Честито върхово постижение, скъпи колеги – преподаватели, студенти и служители!

Нека да поддържаме и занапред с усилията си просперитета на нашия факултет!

С огромна радост – още веднъж ЧЕСТИТО!!!

                                                                   ДЕКАНАТ           

                     1-ви ноември – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Извечното послание и поздрав на УЧИТЕЛИТЕ на човешката цивилизация:
„БЪДЕТЕ БУДНИ! БЪДЕТЕ ДУХОВНО БУДНИ!“

„А каквото вам говоря, говоря го на всички: бъдете будни!” Иисус Христос, Марк 13:37
„И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Человеческий.”, Иисус Христос, Матей 25:13
 „Тогава им казва Иисус: душата Ми е прескръбна до смърт; останете тук и бъдете будни с Мене.... И дохожда при учениците и ги намира да спят ...“  Иисус Христос, Матей 26: 40
„Мислиш, че си буден? Ти си дълбоко заспал!“ Сидхарта Гаутама Буда
„Будността е пътят към живота,
Глупакът спи, сякаш е вече мъртъв,
Но Учителят е буден и живее завинаги.
Той наблюдава. Той е чист.
Колко щастлив е той, защото вижда, че тази будност е живот.
Колко щастлив е той, следвайки Пътеката на събудените“.
Сидхарта Гаутама Буда, из Дхаммапада

ПРОМОЦИЯ НА АБСОЛВЕНТИТЕ – БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ, ВИПУСК 2014

 А К А Д Е М И Ч Н О  С Л О В О
       НА ДЕКАНА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ТрУ ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА МУТАФЧИЕВА
      по случай ПРОМОЦИЯТА НА АБСОЛВЕНТИТЕ – БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ, ВИПУСК 2014
10. октомври, 2014

           Уважаема г-жо Зам.-ректор доц. дсн Желязкова,
           Уважаема г-жо Зам.-ректор доц. д-р Толекова,
           Уважаеми г-да Декани на факултети в ТрУ, Директори на структурни звена в ТрУ,
          Уважаема г-жо Зам. областен управител,
          Уважаеми г-жи и г-да Ръководители на партньорски училища и социални институции,
          Уважаеми гости, родители, колеги, приятели,
          Скъпи абсолвенти,
          За мен е чест да ви приветствам с „Добре дошли“ на тържествената церемония по представянето на абсолвентите на Педагогическия факултет, ТрУ -  350 Бакалаври и Магистри – випуск 2014! Благодаря ви от името на академичната общност на Факултета и лично от свое име, че сте съпричастни на нашата радост и гордост от постиженията на нашите довчерашни студенти.
           Скъпи абсолвенти,
           Най-напред искам да ви благодаря за усилията, които положихте, увенчани днес със завършена степен на висше образование, за прекрасните отношения, които създадохме в общата ни академична среда.
         Скъпи родители,
         Благодаря ви, за подкрепата, която оказвахте през всичките години на следването на своите деца, за енергията, която заедно споделихме насочвайки пътя им!

                                                                           цялото слово
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА СВЕТИ ДУХ,
на Свети Дух, Който дава живот на всички твари, чрез Когото ни се даряват всяка мъдрост, духовни дарове и различни добродетели;
на Величавия, Пресветия и Животворящ Дух, Единосъщен с Бог Отец и Синът Божий, Говорещ чрез пророците.
И плодовете на Духа са: "...любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание." (Галатяни 5:22-23).

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
И ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, СТАРА ЗАГОРА;
40 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТАРА ЗАГОРА

Уважаеми колеги - преподаватели, студенти, служители,
От името на академичната общност на Педагогическия факултет, ТрУ, и лично от свое име ви поздравявам с най-светлия празник на Духа и на извечното Слово – 24. май.
Съзнаваме себе си като продължители на дълговечни традиции, основани на непреходното дело на Светите братя Константин Кирил Философ и Методий: на тях се крепи нашата културна идентичност. Горди сме, че тяхното свято дело е духовна територия на Европа. Св. Св. Кирил и Методий днес са Покровители на Европа - Небесни Покровители и застъпници пред Бога на цяла Европа.
Нека да празнуваме с радост тържеството на  Духа и „огнения меч” на Словото – с дела на любов и творчество! Честит празник!
                                      Декан доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                                  
                                                          ВИСОКО ОТЛИЧИЕ

На тържественото честване/празничен концерт по случай светлите празници, на 22. 05. 2014 в държавна опера – Стара Загора, Ръководството на Тракийския университет в лицето на Ректора - проф. Иван Станков, удостои доц. д-р Елена Лавренцова с почетен диплом по случай 40 години висше образование в Стара Загора – за принос за международния престиж и утвърждаване съвременния облик на Педагогическия факултет като средище на наука и висше образование.
Високото отличие се връчва на доц. д-р Елена Лавренцова по предложение на Деканското ръководство на ПФ, ТрУ, за усилието и способността и да работи успешно в среда на търсена академична промяна, олицетворявайки постиженията на Факултета в посока неговите нови стратегически задачи, политики и добри образователни  и научноизследователски практики.
ЧЕСТИТО! СЪРДЕЧНИ КОЛЕГИАЛНИ ПОЗДРАВИ!                   ДЕКАНАТ

ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 20. 05. 2014.

видео https://www.youtube.com/watch?v=iO8Wj8OYmf4

          Академично слово на "Декана за един ден" Елина Кючукова
          Уважаема госпожо Декан,
          Уважаеми преподаватели, колеги, гости,
        Днес, в деня на студентското самоуправление в Педагогическия факултет на Тракийския университет - 20. 05. 2014. ви приветствам от името на всички мои колеги и от мое име с добре дошли. Казвам се Елина Кючукова и съм тазгодишният „Декан за един ден“ на Педагогическия факултет. Представям ви своя екип от Зам.-декани – Радка Динева (Соц. Педагогика 1курс) - НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, Лора Кузманова (ПНУП 1 курс) - УЧЕБЕН ПРОЦЕС: БАКАЛАВЪРСКА, МАГИСТЪРСКА И ДОКТОРСКА ОКС и Никола Костадинов (Соц. Педагогика 1 курс) - ЛОГИСТИКА. (цялото слово)

Препоръки от „Декана за един ден“ към Декана на ПФ

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

 

 

У П Р А В Л Е Н С К И    А Н А Л И З
НА ДЕЙНОСТТА, СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,  СТАРА ЗАГОРА (31.03.2013 – 31.03.2014)

Управленският анализ е приет от Общото събрание на Педагогическия факултет, ТрУ на 31.03.2014.

9th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS
EDERNE, TURKEY
16. - 18. OCTOBER, 2014

Педагогическите факултети на четирите партньорски Балкански университети – Тракийски университет, Стара Загора, България, Тракийски университет, Одрин, Турция, Загребски университет, Хърватия и  Скопски университет, Македония са съорганизатори на:
9-ти МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ КОНГРЕС: ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ОДРИН, ТУРЦИЯ
16. – 18. ОКТОМВРИ, 2014

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ  ФАКУЛТЕТ, ТрУ  - НА ТРЕТА ПОЗИЦИЯ  В
НАЦИОНАЛНАТА РЕЙТИНГОВА ЛИСТА – 31. 01. 2014

Третата позиция в националното рейтингово оценяване на 12-те Педагогически факултети в страната (направление „Педагогика”) Педагогическият факултет на Тракийския университет, Стара Загора споделя чрез равни резултати с Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА ФАКУЛТЕТА!
                                                                                               ДЕКАНАТ

 

              ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! ЧЕСТИТА НОВАТА 2014 ГОДИНА!
      Скъпи колеги – преподаватели, студенти и служители,
      Скъпи приятели,
      Нека в мистичната тъмнина и тишина на Рождественската свята нощ проблесне във вашите духовни сетива чудното тайнство на единението на Духовното Слънце, зачеващо „златни плодове”, с „вечно зелената” съкровена вибрация на вашето сърце! Мир и любов, светлина и благодат!
      Пожелавам Ви една здрава и пълноценна година, година на възраждащ се неспирно дух, година на креативност, на човешко единение и  на достойни плодове от вашите житейски и професионални дела!
      Бъдете благословени!
                                      Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                      Декан на Педагогически факултет, ТрУ

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 8-ми ДЕКЕМВРИ, СКЪПИ СТУДЕНТИ!

     На всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, на всеки един от вас – пазители на академичния дух и огъня на несекващото търсене на мъдростта в познанието – с любов и отдаденост – сърдечни празнични поздрави!
      С топли чувства и светли думи изразявам съпричастността на академичната общност на Педагогическия факултет, ТрУ към този знаков, за вашето житейско и творческо съзряване, студентски празник, отбелязан специално в календара на образоваността по пътя на професионалната подготовка и реализация. Следвайте светлата диря на нашите Възрожденски традиции в достойнството на словото и делото! Бъдете чувствителни към истината и към знаците на „духа на времето”, маркиращи по новому „потока на живота” днес, изискващ вашата младежка жар, устрем и усилие! Откривайте смисъл в това, което правите! Търсете нови идеи и мислете върху решенията на проблемите! Бъдете диалогични и креативни!
       Ние, вашите преподаватели сме неизменно до вас: споделяме общи трудности и радост - радостта от вашите постижения. Вярваме, че вие – утрешните учители и социални педагози, съграждате от днес духовното единение и просперитета на нашата европейска нацията. Бъдете здрави, будни, щастливи и успешни млади хора!
                                           СВЕТЪЛ ПРАЗНИК!
                                     Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                     Декан на Педагогически факултет   
                                                                                                                                     

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА АБСОЛВЕНТИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ - ОКС "БАКАЛАВЪР" И ОКС "МАГИСТЪР"

                                        А К А Д Е М И Ч Н О С Л О В О
НА ДЕКАНА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА МУТАФЧИЕВА ПО СЛУЧАЙ ПРОМОЦИЯТА НА ВИПУСК 2013 – БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ – 11. 10. 2013
                   УВАЖАЕМИ Г-Н РЕКТОР,
                   УВАЖАЕМА Г-ЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
                   УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ДЕКАНИ, ЗАМ.-ДЕКАНИ, ДИРЕКТОРИ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗВЕНА,
                   УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА И НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ,
                   УВАЖАЕМИ ГОСТИ, РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ,
                   СКЪПИ АБСОЛВЕНТИ,
                   За мен е чест да ви приветствам с „Добре дошли” на тържествената церемония по представянето на абсолвентите на Педагогическия факултет – випуск 2013. Благодаря ви от свое име и от името на академичната общност на Факултета, че сте съпричастни на нашата радост, гордост и мъничко тъга, скрита в аурата на всяка раздяла, раздяла, която е само промяна на мащаба на възпроизводството ни чрез настоящата академична генерация, екстраполираща себе си в света на професията.
Има нещо символично в това прекрачване на граници. Нещо екстремно, вълнуващо и устремно прелитащо над познатото и до вчера привичното, в други сфери на битие и живот, което го може най-добре младостта, младостта по дух. Представям ви с гордост нашите абсолвенти – академичната зрялост на 289 млади хора – ОКС „Бакалавър” – 95 абсолвенти и ОКС „Магистър” – 194 абсолвенти, завършващи обучението си с много добър успех: ОКС „Бакалавър” – със среден успех Много добър 5. 12 и ОКС „Магистър” – със среден успех Много добър 5. 22.
Скъпи абсолвенти,
                  Днес празнуваме с вас вашето дипломиране, вашето усилие да довеждате до изпълненост целите и житейските си проекти, вашата образованост, на границата на собственото и преливане в професионална реализация. Ние, вашите преподаватели, изпитваме истинска радост и удовлетворение от успехите ви, защото съучастно – колегиално и приятелски, съграждаме нашия общ дом на духа, на науката и на високата образованост. Бъдете горди с нашата Alma Mater – Тракийския университет – един от най-добрите български университети. Бъдете горди, че завършвате Педагогическия факултет – един от най-добрите педагогически факултети в страната.     цялото слово ...
                                                                         
ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ОДРИН, ТУРЦИЯ
 
На 08. 10. 2013 в Тракийския университет, Одрин, Турция, бе тържествено открита академичната 2013 – 2014 година. На церемонията присъстваха много Ректори и Университетски мениджъри от Балканските страни, развиващи успешни договорни и колегиални отношения с Одринската академична общност. Тракийският университет, Стара Загора бе представляван от доц. д-р Красимира Мутафчиева – Декан на Педагогическия факултет и Зам.-декан доц. д-р Христо Салджиев. От името на Ректора на Тракийски университет, Стара Загора проф. Иван Станков бе предаден поздравителен адрес на Ректора на Тракийски университет, Одрин проф. Yener Yörük със сърдечни колегиални и приятелски благопожелания за високи постижения в благородното поприще на академичната общност на Тракийски университет, Одрин, както и с увереността, че доброто сътрудничество между двата Тракийски университета ще продължи да се развива в името на трансформирането на Балканите в активна изследователска зона и в глобално образователно пространство.
Тържествената церемония се състоя в Балканския конгресен център на Университета, кампус Балкани. Програмата включваше:
 • Концерт на Симфоничния оркестър на Тракийски университет, Одрин;
 • Приветствено академично слово на Ректора проф. Yener Yörük и презентация на Тракийския университет, в който се обучават 36 000 студенти в прекрасна образователна среда;
 • Първи две академични лекции, изнесени от чуждестранни професори;
 • Официална вечеря, която бе дадена от Ректора проф. Yener Yörük в чест на гостите на Университетския празник.

 

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2013

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

и

ДИПКУ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

 

ЕДНА УСПЕШНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
В ГАЛЕРИЯ ОТ СНИМКИ
12-13.09.2013

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование"

12-13 септември 2013

INTERNATIONAL CONFERENCE
"Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education"

12-13 September 2013

 

Спечелен Европейски проект за Педагогически факултет, ТрУ по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства",
регистрационен № 2013-1-TR1-LEO04-477029

     Педагогическият факултет, Тракийски университет като водеща институция в сътрудничество с Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите е участник в реализацията на Европейски проект на тема "Обучение на учителите и родителите на надарените и талантливите деца" (Gifted and Talented Childrens Teachers' and Parents's Training - акроним GATE). Финансовата подкрепа на ЕС е в размер 20000 евро за 24 мобилности (16 преподаватели; 8 учители и студенти).
Консорциумът на проекта обединява шест партниращи институции от няколко европейски държави: Испания (A.L. LA GALERIA)- координатор на проекта, Чехия (EDU Centrum), Италия (IC VR3 San Bernardino - Borgo Trento - VERONA), Великобритания (Reflective Learning - International), Литва (Public institution NATIONAL REGION’S DEVELOPMENT AGENCY) и България (Тракийски университет, ПФ).
    Продължителност на проекта: 01. 08. 2013 - 31. 07. 2015
    Координатор на проекта от българска страна/ПФ, ТрУ е доц. д-р Елена Лавренцова
Основни цели на проекта:
1. Създаване на възможности за талантливите деца да развиват в максимална степен своите способности.
2. Провеждане на обучения на учители и студенти-бъдещи учители по когнитивните и емоционалните характеристики на талантливите ученици и идентификация на техните академично значими, социални и емоционални потребности.
3. Обогатяване на съществуващата образователна система с европейските стратегии за изследване, развитие и сравнителен анализ, с дейности и нови подходи за работа с талантливи деца.
4. Осигуряване достъпа до европейски значимата проблематика на учителите, училищните администратори и персонала.
5. Достигане до европейските стандарти в обучение на талантливи деца и ученици в сферата на формалното образование.
ЧЕСТИТО!!!

 

 

Ден на студентското самоуправление - 29.05.2013
ПЛАТФОРМА

Изготвили:
Юлия Георгиева, ПНУП III курс – Декан
Мария Кузманова, ПНУП III курс – Зам. декан
Вероника Овчарова, ПНУП III курс – Зам. декан
Цветелин Василев, Специална педагогика II курс – Зам. декан

 

 

 

ПРАЗНУВАМЕ 24. МАЙ – ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ, И ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

     В празнична атмосфера, на 23. май Педагогическият факултет, ТрУ почете подвига на Духа на Светите братя Кирил и Методий. В събитието се сляха последните международни и творчески изяви на академичната общност, и изящната словесност в почит към Първоучителите:

     - С радост и гордост от постиженията бе посрещната от колегията презентацията на първите наши студенти - участници в международен студентски конгрес - „The young teachers of the future discuss teaching profession” в Университета в Истанбул, Р. Турция (01. – 03. 05. 2013): Христомира Грозева, Яна Тонева, Мариян Иванов, Йорданка Михнева, Елиф Онбашиева и Юзджан Юзеир;

     - На музикалния фон на проникновеното португалско Fado доц. д-р Красимира Мутафчиева и доц. д-р Стефанка Георгиева презентираха участието си в академичния процес („социално образование”; „музикално образование”) в Института по образование на Политехническия университет в Порталегре, Португалия (05. – 14. 05. 2013) по Европейската програма за мобилност „Erasmus”;

     - Продукция на студенти от класа по актьорско майсторство на Дарин Петков - Педагогически факултет;

     - Кулминация на събитието бе празничното слово на Зам.-декан доц. д-р Ваня Петрова: „Историята отрежда на училището и университета мястото на съкровищница и храм на българския Дух, в който поколения Учители и ученици продължават да развиват делото на Св. Св. Кирил и Методий и следовниците им. Нека пребъде!“

     - Деканът на Педагогическия факултет доц. д-р Красимира Мутафчиева поздрави колегията с пожелания за светъл празник, под знака на „огнения Дух” и „истинното Слово”, прехвърлящи в бъдещето живота в духовната и културна традиция на нацията, на нейния просперитет и интегритет в Европейската общност. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 

ЧЕСТИТО!

Педагогическият факултет, Тракийски университет, в консорциум с Педагогическите факултети на СУ, ПУ, ВТУ и ШУ, спечели две обществени поръчки на Министерството на образованието, младежта и науката, по европейски проекти (м. май, 2013):
1. По открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“ по проект: BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” с участници: проф. дфн Антонина Колева , гл. ас. д-р Стефан Тончев, ас. Мариана Павлова.
2. По открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка” по проект: BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” с участници: проф. дпн Георги Иванов, доц. д-р Виолета Станчева, гл. ас. д-р Ани Златева.

Проектите се управляват от Зам.-декан доц. д-р Ваня Петрова.

Координатор и техническо осигуряване  - гл.ас. Мариан Делчев

У П Р А В Л Е Н С К И    А Н А Л И З

НА ДЕЙНОСТТА, СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,

СТАРА ЗАГОРА

(03.01.2012 – 31.03.2013)

 
ДЕКАН ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА МУТАФЧИЕВА
ЗАМ.-ДЕКАН ДОЦ. Д-Р ВАНЯ ПЕТРОВА – УЧЕБЕН ПРОЦЕС: БАКАЛАВЪРСКА, МАГИСТЪРСКА И ДОКТОРСКА ОКС; СЛЕДДИПЛОМНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
ЗАМ.-ДЕКАН ДОЦ. Д-Р СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЗАМ.-ДЕКАН ДОЦ. Д-Р ХРИСТО САЛДЖИЕВ - ЛОГИСТИКА: АДМИНИСТРАЦИЯ; ФИНАНСОВИ, МАТЕРИАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ

Управленският анализ е приет на  Общото събрание на ПФ, ТрУ на 29.04.2013 - 13.00 часа, зала 205, ПФ
 

21.12.2012
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ
СПЕЧЕЛИ НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

Одобреният проект е на тема:"Актуализиране и разработване на нови учебни програми на учебните дисциплини по специалностите в Педагогически факултет - "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика с чужд език", "Социална педагогика", "Специална педагогика" според изискванията на пазара на труда".
Проектът на Педагогическия факултет, ТрУ е един от 23-те печеливши проекта на престижни български университети по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (европейско финансиране) на Министерството на образованието, младежта и науката на стойност 196 570,00лв. ЧЕСТИТО!
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
Доц. д-р Таня Борисова - Ръководител на проекта
Гл. ас. д-р Стефан Тончев - Координатор
Гл. ас. Мариан Делчев - Техническо осигуряване
Атанаска Колева - Гл. счетоводител

 

 
 

Педагогическият факултет към Тракийски университет е създаден с Постановление на Министерския съвет от 03.07.2002 година (ПМС 135, ДВ бр. 67/12.07.2002 г.). Той е наследник на най-добрите педагогически традиции на страната и града, водещи началото си от Българското възраждане.

 

        С решене на НАОА от 06.01.2010 г. Педагогически факултет получи програмна акредитация на професионално направление "Педагогика" за следващите шест години.
      
        Основни приоритети в дейността на факултета са:
 •   Изграждане на фундамент от педагогически и психологически знания
 •   Засилено чуждоезиково обучение
 •   Висока компютърна образованост
 •   Работа с деца със специални педагогически потребности
 •   Придобиване на компетентности в областта на етнопедагогиката
 •   Продължаващо обучение
      Академичният състав на Факултета включва висококвалифицирани хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (6 професори, 18 доценти, 17 асистенти, които осигуряват задълбочена теоретична и практическа подготовка на студентите. Качеството на учебния процес се гарантира и от съвременно изградена материална база. Факултетът разполага с богат специализиран библиотечен фонд и 2 компютърни зали с непрекъснат достъп до Интернет и един музикален компютърен кабинет.
       Във факултета се обучават над 1000 студенти в редовна и задочна форма в акредитираното професионално направление „Педагогика”.