Разработвани научни проекти

 1. Утвърдени научни проекти 2008 г.
 2. Утвърдени научни проекти 2009 г.
 3. Утвърдени научни проекти 2010 г.
 4. Утвърдени научни проекти 2011 г.
 5. Утвърдени научни проекти 2012 г.
 6. Утвърдени научни проекти 2013 г.
 7. Утвърдени научни проекти 2014 г. 
 
Международни научни проекти
1. Проект "Application of noninvasive NIR and fiber optic  techniques for bacteria detection and identification in biofluids and animal products"
Програма: Българо-Indo-Bulgarian Inter Governmental Programme оf Cooperation in Science and Technbology - Индийска програма за научно-техническо сътрудничество
Период на действие: 2005 – 2009 г.
Организации – партньори: India Institute  of Science, Bangalor - India
Участници от Тракийски университет: доц. д-р Стефка Атанасова - кат.“Информатика,математика и физика” , АФ
Финансиране: 10 000 €
 
2. Проект "An expected multicausal nature of spontaneous animal and human nephropathy in Bulgaria and South Africa (проект 18674 CAUSE KIDNEY DAMAGE)"
Програма: "MarieCurie Outgoing International Fellowship” към 6-та Рамкова  Програма
Период на действие: 2005 – 2008 г.
Организации – партньори: University of Yohanesburg, South Africa
Координатор на проекта: проф. Стойчо Стоев - ВМФ
Участници от Тракийски университет: проф. дсн. Димитър Павлов – кат. Растениевъдство” , АФ
 
3. Проект "Обмен на студенти и преподаватели"
Програма: Договор за двустранен научен обмен с УССТТ, Токио, Япония
Период на действие: 01.04.2007 – 31.03.2012 г.
Организации – партньори: Университет по Селскостопанство и технологии, Токио
Координатор на проекта: Хидефуми Кобатаке
Участници от Тракийски университет: доц. д-р Михаил Панайотов, кат. Животновъдство-непреживни и други животни, АФ
 
4. Проект "Project for teaching Staff Exchange with IOWA StaTE UNIVERSITY"
Проект: „Създаване на консултантска служба в направление Млечно животновъдство”
Партньори – Фондация Америка за България- Тракийски университет
Координатор от Тракийски университет – доц. д-р Юрий Митев
Срок на проекта – 12.05.2009 г – до 12.05.2011 г.
Финансиране: 120 000 долара.
 
5. Проект "Practical Training Program of young researchers for Strategic Bioresource Utilization and Preservation Aming of Match-Making between EU and Asia to avoid Food Crisis"
Програма: Supporting Society for the Promotion of Science
Период на действие: 2008 -  2013 г.
Организации – партньори: Graduate School of Agricultural Science in Kobe University, Japan
Координатор на проекта: Prof. Kozuniri Uchida, Vice Dean
Участници от Тракийски университет: доц. д-р Стефка Атанасова, кат. Биохимия, Микробиология, Физика
Финансиране: 15000 €
 
6. Проект “Assessment, reduction and prevention of air, water and soil pollution in Stara Zagora region”
Ръководител – проф. дсн. Цанко Яблански
Срок на изпълнение – 15.05. 2009 – 30.04.2011 г.
Стойност – 637 654 €
 
Проект 7. Проект “TECH FOOD”. "Solutions and Interventions for the Technological transfer and the Innovation of the Agro Food Sector"
Проект по South-East Europe “SEE” – Transnational Cooperation Programme, Research and Technical Development.
Партньори – Италия (Област Модена и ASTER Болоня)
Координатор от Тракийски университет – доц. д-р Иван Върляков, АФ
Срок на изпълнение – 01.04. 2009 – 31.03.2012 г.
Финансиране – 161 200 €
 
 
Обмен на студенти и преподаватели по програма Eразъм
Аграрният факултет има утвърдени международни контакти с аграрните факултети на:
 • Технически Университет, Мюнхен, Факултет Фрайзинг – подписан нов договор по програма Сократ/Еразъм за периода 2007 – 2009 г.
 • Аграрен университет, Прага – подписан нов договор по програма Сократ/Еразъм за периода 2007 – 2009 г.
 • Университет гр. Текирдаг, Турция – предстои подписване на договор по програма Сократ/Еразъм за академична 2008/2009 г.
 • Аграрен университет, Клуж, Румъния
 • Аристотел университет, Солун, Гърция и др.
 Изпитите по програмата “Еразъм” се признават двустранно за студентския обмен на основата на критериите на Европейската система за трансфер на кредити.
 През 2008 г. преподавателите и студентите от АФ имаха възможност да извършват обмен и специализации по програма Еразъм с 6 университета:
 1. Германия, Мюнхен, Фрайзинг. Technishe Universitat Muenchen. Област на знание Аграрни науки.
 2. Чехия, Прага. Czech University of Life Sciences, Praha.  Област на знание – Аграрна икономика и регионално планиране.
 3. Турция, Антакиа Хатай. Mustafa Kemal University, Antakia/Hatay. Област на знание – Аграрни науки
 4. Турция, Канакале. Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale. Област на знание – Рибовърдство, Животновъдство
 5. Турция, Испарта. Suleyman Demirel University, Isparta. Област на знание – Рибовъдство , Животновъдство
 6. Чехия, Бърно. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences. Област на знание – Ветеринарна медицина.
 През 2008 г. обучение по програма Еразъм са провели 3 студенти. По тази програма е проведена и 1 краткосрочна специализация на 1 асистент.
 През 2008/2009 г. обучение по програма Еразъм са провели 2 студенти.
 През 2009/2010 г. АФ има одобрени договори за студентски и преподавателски обмен с 6 страни:
 1. Италия, Удине – Universita Degli Stadi di Udine
 2. Турция, Antakya Hatay – Mustafa Kemal University
 3. Турция, Canakkale – Canakkale Onsekiz Mart University
 4. Турция, Isparta – Suleyman Demirel University
 5. Турция, Tekirdag – Namik Kemal University
 6. Турция, Bursa – Uludag University
 
Национални проекти
 
Утвърдени научни проекти по конкурс 2008 г.
 1. Възможности за формулиране и изхранване на комбинирани фуражи за птици с участие на нетрадиционни фуражни източници”. Ръководител - доц. д-р Д. Алексиева
 2. Разработване на технологични параметри за култивиране на сивен (Salvelinus fontinalis) в рециркулационна система. Ръководител - проф. д-р Й. Стайков
 3. Експериментиране на спермопротективни среди за размножаване на сивен (Salvelinus fontinalis M.). Ръководител - проф. дсн В. Атанасов
 4. Разработване на технологични параметри за устойчиво производство на дъгова пъстърва (Salmo irideus gairdneri). Ръководител - доц. д-р Е. Иванчева
 5. Избор, квалификация и оценка на трудови ресурси в свиневъдството. Ръководител - доц. д-р В. Кацаров
 6. Морфологична характеристика на медоносни пчели (Apis Mellifera L.) отглеждани на територията на Р. Турция в планинския масив Странджа-Сакар. Ръководител - проф. д-р П. Ненчев
 7. Функционални млечнокисели продукти с участието на биологично активни растителни екстракти. Ръководител - доц. дсн Т. Димитров
 8. Проучване влиянието на храненето, възрастта и генотипа върху ретенцията и екскрецията на азот и минерални вещества при свине. Ръководител - доц. д-р А. Илчев
 9. Проучване на зависимостите между някои наследствени и средови фактори и показателите на лактационната крива при крави за мляко.Ръководител - доц. д-р Ж. Герговска
 10. Етологична оценка на съвременни технологични решения за свободно отглеждане на крави за мляко. Ръководител - доц. д-р И. Върляков
 11. Проучване възможността за производство на индустриално бубено семе от поколение на нестандартни пашкули (двойки). Ръководител - доц. д-р М. Панайотов
 12. Проучване влиянието на някои фактори върху млекопотока, средноминутния млеконадой и на основни съставки на млякото при крави на различна лактация. Ръководител - доц. д-р П. Петков
 13. Проучване съдържанието на някои нежелани субстанции във фуражни добавки за комбинирани фуражи за свине и птици. Ръководител - гл. ас. д-р С. Чобанова
 14. Морфологично проучване на миокардната васкуларизация при домашната котка (Felis Silvestris Catus). Ръководител - гл. ас. д-р Д. Владова
 15. Специфична реакция и екологична пластичност на нови сортове маслодаен слънчоглед към набор от минерални торове при климатичните условия на Старозагорски район. Ръководител - доц. д-р В. Велева
 16. Технологични показатели за качеството при производството на замразени и сушени плодове, зеленчуци и грозде. Ръководител - доц. д-р В. Ковачев
 17. Растително разнообразие в природната забележителност “Змееви дупки”, Старозагорско. Ръководител - гл. ас. С. Раданова
 18. Проучване плевелните асоциации в посеви от различни селскостопански култури в Старозагорски регион. Ръководител - гл. ас. М. Георгиев
 19. Проучване съдържанието на тежки метали и биологични елементи по веригата почва-медоносни растения-пчели-пчелни продукти в региони с минимално антропогенно въздействие. Ръководител - доц. д-р И. Желязкова
 20. Видов състав на протостронгилидите и на междинните им гостоприемници в условията на високопланински пасища в Средна Стара планина. Ръководител - гл. ас. д-р Д. Георгиев
 21. Установяване влиянието на някои естествени органични торове върху отношението на пшеница спрямо фитопатогени от род. Fusarium, причиняващи кореново гниене и/или белокласие. Ръководител - гл. ас. Г. Беев
 22. Проучване върху видовия състав на цестоди по водоплаващи птици – обект на лов в района на Стара Загора. Ръководител - ас. М. Маринова
 23. Разработване на нормативи за качествени показатели при производството и търговията с плодове и зеленчуци. Ръководител - проф. дсн Д. Костов
 24. Управление на ефективно регионално развитие на агробизнеса. Ръководител - доц. д-р Т. Атанасова
 25. Анализ на икономическата ефективност на аграрни структури с многофункционална дейност. Ръководител - доц. д-р И. Георгиев
 26. Организационно-икономически аспекти на системите за класифициране на аграрните продукти. Ръководител - доц. д-р Р. Отузбиров
 27. Изследване капиталовата структура на български фирми от аграрния сектор. Ръководител доц. д-р Г. Желязков
 28. Индексно и макроикономическо измерване на неофициалната икономика в България за периода 2000-2005 г. Ръководител - гл. ас. д-р А. Маринов
 
Научни проекти финансирани по Фонд "Научни изследвания" на МОН
 През 2009/2010 г. в АФ е извършвана научноизследователска дейност по 5 проекта.
Двата проекта са по програмата за насърчаване на научните изследвания във висшите училища.
 • Проект 1. УСС – 401/2006. "Спектралният анализ в близката инфрачервена област – алтернативен и бърз метод за определяне на основни почвени показатели".
Ръководител  - доц. д-р Стефка Атанасова
Стойност – 8700 евро
Срок за изпълнение - 17. 11. 2006 – до 17. 11. 2010 г.
 • Проект 2. СС – 1608/2006. „Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена област за бързо определяне на микробиално замърсяване при хранителни продукти” .
Ръководител - доц. д-р Христо Даскалов – НДНИВМИ
Участник от АФ  - доц. Д-р Стефка  Атанасова
Стойност – 20000 лв
Срок за изпълнение - 17. 11. 2006 – до 17. 11. 2010 г.
 По Оперативна програма Развитие на човешките ресурси е разработен
 • Проект 3. BG051PO001/07/3.3-01. "Разработване на механизъм за училищни и студентски практики. Студентски практики в реалните условия на аграрното производство".
Ръководител – проф. дсн Радослав Славов
Стойност - 76 000 лв.
Срок за изпълнение - януари 2008 до юни 2009 г.     
 • Проект  4. Направление – Стимулиране на научните изследвания в държавните ВУ.
Тема на проекта: Разработването на интелигентни технологии за оценка на качеството и безопасността на хранителни земеделски продукти.
Ръководител - доц. Миролюб Младенов - Русенски университет
Участници от АФ – доц. С. Атанасова, доц. Г. Михайлова, проф. Т. Димитров, доц. С. Рибарски, ас. Г. Беев, ас. Г. Желязков, докт. Петя Велева
Стойност  -  376 000 лв
Срок за изпълнение – 2008 – 2011 г.
 • Проект 5. Тема на проекта “Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER” към ФНИ.
Участници в проекта: Централна лаборатория по обща екология, БАН; Национален природо-научен музей, БАН; Институт по зоология, БАН; Институт по ботаника, БАН; Софийски университет (Биологически факултет); Институт по експериментална патология и паразитология, БАН; Институт за гората, БАН; Аграрен университет, Пловдив; Тракийски университет, Стара Загора (Аграрен факултет); Институт по океанология, БАН.
В проекта от Аграрен факултет участват - ръководител - доц. д-р Златка Димитрова - участници - доц. д-р Диана Ганева и ас. Маргарита Маринова (секция „Зоология и екология” към катедра „Биология и аквакултура”).
Срок за изпълнение – 2008 - 2011
Една от основните задачи по проекта е надграждане на изследователската лаборатория по таксономия на животните в Тракийски университет, Стара Загора.
В проектната документация за модернизиране на тази лаборатория е предвидено закупуване на микроскоп Olympus  BX5 1 с ориентировъчна цена 35 000 – 40 000 лв., който е окомплектован с рисувателен апарат и дигитална камера (включени в тази цена).
 
Утвърдени научни проекти за 2009 г.
Инфраструктурни проекти
 • 1Ф/09 Дооборудване на научноизследователската лаборатория на Аграрен факултет при Тракийски университет за изследване качеството и безопасността на суровините и храните по цялата хранителна верига. Ръководител - проф. дсн Г. Михайлова
Направление Животновъдство
 • 1Ж/09 Функционални млечни храни, произведени с биологично активни добавки. Ръководител - проф. дсн Т. Димитров
 • 2Ж/09 Разработване на технологични параметри за култивиране на барамунди (Lates calcarifer) в рециркулационна система. Ръководител - проф. д-р Й. Стайков
 • 3Ж/09 Експериментиране на спермопротективни среди при хибридизация на пъстървови риби. Ръководител - проф. дсн. В. Атанасов - Проектът е прекратен по споразумение с възложителя.
 • 4Ж/09 Репродуктивенн отговор при овце след установяване полиморфизма на мелатонин рецептор ген (МТ 1) и третиране с екзогенен мелатонин извън размножителния сезон. Ръководител доц. д-р Г. Бонев
 • 5Ж/09 Разработване на технологични параметри и математически модел за органично производство на руска есетра. Ръководител доц. д-р Е. Иванчева
 • 6Ж/09 Интензифициране технологията за изкуствено осеменяване на свине. Ръководител доц. д-р С. Димитров
 • 7Ж/09 Генетични ресурси и възможности за маркерна селекция по някои репродуктивни признаци при местни популации свине. Ръководител доц. д-р С. Георгиева
 • 8Ж/09 Проучване възможностите за интензификация на селекцията при тънкорунната и полутънкорунната популация овце, развъждани в Република България. Ръководител доц. д-р Д. Панайотов
 • 9Ж/09 Оценка на факторите, влияещи върху продължителността на използване на свине-майки. Ръководител доц. д-р В. Кацаров
 • 10Ж/09 Модел за регистрация и преценка по собствена продуктивност на коне от спортен тип в Република България. Ръководител доц. д-р Г. Бързев
 • 11Ж/09 Проучване на ефекта от различни равнища на азот в дажбите върху ретенцията на белтъчини и минерални вещества при растящи и угоявани свине. Ръководител доц. д-р А. Илчев
 • 12Ж/09 Проучване на възможностите за използване на слънчева енергия и отпадна технологична топлина при процеси на охлаждане и климатизация в животновъдството. Ръководител доц. д-р К. Пейчев
 • 13Ж/09 Модифициране на храносмилателните процеси при преживни животни, с цел повишаване количеството на ненаситените мастни киселини в млякото и месото. Ръководител проф. дсн К. Сивкова
 • 14Ж/09 Установяване на истинската обменна енергия и истинската смилаемост на аминокиселините на някои основни и нетрадиционни фуражи за птици. Ръководител доц. д-р В. Георгиева
 • 15Ж/09 Проучване влиянието на срока на съхранение върху физико-химичните свойства и органолептичните качества на охладено и замразено бледо меко и воднисто месо (БЕМ-МЕСО). Ръководител доц. д-р Ст. Рибарски
 
Направление Растениевъдство
 • 1Р/09 Проучване влиянието на различни предшественици и азотни норми върху продуктивността и качеството на продукцията на тритикале. Ръководител доц. д-р М. Видева
 • 2Р/09 Проучване върху агробиологичните и технологични характеристики на нови сортове лози от subsp. VITIS VINIFERA L и зеленчуци от сем. CUCURBITACEAE, CUCUMIS SATIVUS. Ръководител доц. д-р В. Ковачев
 • 3Р/09 Морфологични особености на българските видове от род Atriplex L (Лобода). Ръководител гл. ас. д-р Н. Грозева
 • 4Р/09 Влияние съдържанието на карбонати при определяне на органичен въглерод в почви чрез спектрален анализ в близката инфрачервена област. Ръководител гл. ас. М. Тодорова
Направление Екология
 • 1Е/09 Проучване и оценка на екологичния статус на ферма за 50 свине-майки. Ръководител проф. дсн Г. Петков
 • 2Е/09 Оценка на въздействието на говедовъдни ферми върху околната среда по индикаторни характеристики на пчели и пчелни продукти. Ръководител доц. д-р И. Желязкова
 • 3Е/09 Оценка на млечни говедовъдни ферми с различен капацитет е технологични решения за съответствие към нормативно определени зоохигиенни изисквания. Ръководител доц. д-р Ч. Митева
 • 4Е/09 Проучване върху морфологията, таксономията и фауната на акантоцефали (Acanthocephala) по врабчови птици (Passeriformes) от Литва. Ръководител доц. д-р З. Димитрова
 • 5Е/09 Проучвания върху фауната и фенологията на кръвосмучещите мухи от сем. Tabanidae (Diptera) в Средна гора. Ръководител доц. д-р . Д. Ганева
 • 6E/09 Проучване на популационната плътност на мрачният бръмбър (Alphitobius diaperinus) в условията на антропогенни екосистеми-птицевъдни сгради, в Южна България. Ръководител гл. ас. д-р Д. Георгиев
 • 7Е/09 Таксономична ревизия на цестодите от род (Retinometra (Hymenolepididae) от водоплаващи птици. Ръководител ас. М. Маринова
 • 8Е/09 Култигенните екосистеми като ресурсен източник на лечебни растения. Ръководител ст. ас. д-р С. Раданова
 • 9Е/09 Анализ на климатичните условия в района на Стара Загора за последните 110 години и оценка на свързания с климатичната специфика риск за замърсявания на околната среда с промишлен, аграрен и битов произход. Ръководител гл. ас. Н. Такучев
Утвърдени научни проекти 2010 г.
          Инфраструктурни проекти
 • 1Ф/2010. Дооборудване на научноизследователската лаборатория на Аграрен факултет при Тракийски университет за изследване на суровини и храни чрез доставяне на модули. Ръководител проф. дсн Г. Михайлова
 
Направление Животновъдство
 • 1Ж/2010. Разработване на технологии за производство на нови видове сирена от краве и биволско мляко. Ръководител проф. дсн Т. Димитров
 • 2Ж/2010. Проучване възможността за изкуствена хибридизация на пъстървови видове риби с помощта на спермопротективни среди. Ръководител проф. дсн В. Атанасов
 • 3Ж/2010. Асистирана репродукция при овце на база полиморфизма на мелатонин рецептор ген (МТ 1). Ръководител доц. д-р Г. Бонев
 • 4Ж/2010. Използване на инфрачервен анализ (NIRS) за определяне на хранителната стойност, смилаемостта на фуражите и ретенцията на азот и минерални вещества при угоявяне на. свине. Ръководител доц. д-р А. Илчев
 
Направление Растениевъдство
 • 2Р/2010. Оптимизиране химичната борба с плевелите при пшеница и ечемик за старозагорски регион - най разпространени плевели и най-често използвани хербициди. Ръководител ст. ас. М. Георгиев
 • 3Р/2010. Проучване влиянието на различни предшественици и азотни норми върху качеството на тритикале. Ръководител ст. ас. М. Герджикова
 • 4Р/2010. Изпитване на едногодишни бобови култури във връзка с адаптацията на земеделието в района на гр. Стара Загора към глобалната промяна на климата. Ръководител гл. ас. д-р Ц. Желязкова
 
Направление Екология
 • 1Е/2010. Медоносните пчели (Apis mellifera L) и пчелните продукти като акумулативни индикатори за оценка качеството на околната среда в регион гр. Стара Загора. Ръководител доц. д-р И. Желязкова
 • 2Е/2010. Макрофитите в охладителните басейни на ТЕЦ Марица изток 2 към язовир Овчарица. Ръководител ас. д-р К. Величкова
 • 3Е/2010. Проучване флората на Защитена местност "Находище на див божур" край гр. Средец. Ръководител гл. ас. д-р Н. Грозева

 

Утвърдени проекти по Конкурс 2011 г.
І. Факултетски проекти
Факултетски инфраструктурни проекти
 • 1Ф/2011 Издаване на научно списание на Аграрен факултет Agricultural Science and Technology. Ръководител: проф. Д. Павлов
Направление Животновъдство
 • 1Ж/2011 Разработване на технологични параметри за размножаване и отглеждане на бяла риба (Stizostedion lucioperca). Ръководител: Проф. Й Стайков
 • 2Ж/2011 Вариации на някои плазмени компоненти и ефекта им върху асистирананата репродукция при овцете. Ръководител: доц. Г. Бонев
 • 3Ж/2011 Изследване възможностите за охлаждане на животновъдни сгради чрез използване на слънчева енергия. Ръководител: доц. Р. Георгиев
 • 4Ж/2011 Оценка на аминокиселинната хранителност на някои основни и нетрадиционни фуражи за птици по съдържанието на истински смилаеми аминокиселини, чрез използването на прецизни методи за хранене на интактни и цекооектомирани птици. Ръководител: доц. В. Георгиева
 • 5Ж/2011 Изследване работата на доилен апарат за крави с различни по форма доилни чорапчета и влиянието им върху времевите компоненти на работния импулс. Ръководител: доц. В. Влашев
 • 6Ж/2011 Възможности за управление на репродукцията в свиневъдството.Ръководител: доц. С. Димитров
 • 7Ж/2011 Установяване съдържанието на истинска обменна енергия в слънчогледов шрот с различно съдържание на сурови влакнини при птици. Ръководител: доц. С. Чобанова
 • 8Ж/2011 Използване на етологични параметри като маркер за биологичен комфорт при изследвания върху животни. Ръководител: доц. И. Върляков
 • 9Ж/2011 Възможности за използване на сух спиртоварен остатък (ССО) от производството на етанол при различни категории свине. Ръководител: доц. А. Илчев
 • 10Ж/2011 Проучване възможностите за приложение на спектралния анализ вблизката инфрачервена област за недеструктивно определяне на основни селекционни и технологични признаци при Bombix mori L. Ръководител: доц. М. Панайотов
 • 11Ж/2011 Използване на брашно от водорасли в дажбата на зарибителен материал от дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss)Ръководител: ас. И. Сираков
 • 12Ж/2011 Влияние на фуражната суровина "Зърнела" върху храносмилателните процеси в предстомашията и някои кръвни показатели при дребни преживни животниенти. Ръководител: ас. Т. Славов
 • 13Ж/2011 Изследване влиянието на технологията на отглеждане върху копитните заболявания при говедото и разпространението на патогенните за копитата микроорганизми при различни технологии на отглеждане Ръководител: ас. Т. Пенев
 • 14Ж/2011 Проучване технологичните свойства на тънка вълна, с оглед изискванията на текстилната промишленост. Ръководител: гл. ас. Д. Памукова
Направление Растениевъдство
 • 1Р/2011 Проучване върху някои звена от технологията на отглеждане на зърнени житни култури. Ръководител: доц. М. Видева
 • 2Р/2011 Оптимизиране химичната борба с плевелите при пшеница и ечемик за Старозагорски регион - химичен състав на полученото зърно. Ръководител: ст. ас. М. Георгиев
 • 3Р/2011 Проучване влиянието на различни предшественици и азотни норми върху белтъчния състав на зърното на тритикале. Ръководител: ст. ас. М. Герджикова
Направление Екология
 • 1Е/2011 Биоразнообразие на млечнокисели бактерии в сурово биволско мляко. Ръководител: проф. С. Денев
 • 2Е/2011 Нови данни за видовия състав на цестодите от семейство Hymenolepididae (Cestoda: Cyclophyllidea), паразитиращи по водоплаващи птици в България. Ръководител: ас. М. Маринова
 • 3Е/2011 Използване на водните макрофити Lemnа minor и Wolffia arrhiza като биофилтър на азот и фосфор при култивирането на зарибителен материал от шаран (Cyprinus carpio). Ръководител: ас. К. Величкова
 • 4Е/2011 Еколого-биохимични проучвания върху хидробионти на водоема в района на ТЕЦ "Марица-изток 2". Ръководител: aс. Е. Вълкова
 • 5Е/2011 Екологична секвенция на малакосъобществата в Източна Стара планина. Ръководител: гл. ас. Д. Михайлов
ІІ.Общоуниверситетски инфраструктурни и за научни форуми проекти
 1. 4ОУП/2011 Дооборудване на научноизследователската лаборатория на Аграрен факултет при Тракийски университет за изследване на суровини и храни. Ръководител: проф. Г. Михайлова
 2. 1НФ/2011 "Деветдесет години Висше аграрно образование в България". Ръководител: доц. В. Радев
Утвърдени проекти по конкурс 2012 г.
Регист
рационен №
Тема / Рецензенти
Срок, г.
Ръководител,
Членове
 
Факултетски инфраструктурни проекти- 2 бр.
 
1
1Ф/12
Издаване на научно списание на Аграрен факултет Agricultural Science and Technology
Рецензенти:
1.Доц.  Веселин Радев, АФ-
2.Доц  Цонка Каснакова, ПФ, ТрУ
1
Проф Д Павлов
1.Проф. Гюрга Михйлова
2.Доц. Михаил Панайотов
2
2Ф/12
Изграждане на експериментален охлювъден център
Рецензенти:
1.Доц. Диана Кирин, АУ, Пловдив
2.Доц. Стефан Рибарски, АФ
1
Доц.  Диян Георгиев
1.Гл.ас. Евгени Райчев
2.Гл.ас. Александър Атанасов
3.Ас. Георги Желязков
4.Стойко Лефтеров – студент
Направление Животновъдство
1
1Ж/12
Модифициране на храносмилателните процеси в предстомашията на овце чрез използване на нутритивни добавки
Рецензенти:
1.Проф. Васил Атанасов, АФ
2.Доц. Бойчо Биволарски, ВМФ.
1
Доц. д-р Веселин Радев
1.Доц. Иван Върляков
2.Гл. ас. Тодор Славов
3.Доц.Радослав Михайлов
4.Доц. Красимира Узунова, ВМФ
5.Стоян Кръстев – студент
6. Димитър Лумбев – студент
2
2Ж/12
Разработване на технологични параметри за размножаване и отглеждане на костур (на костур (Perca fluviatilis L.)
Рецензенти:
1.Проф.Васил Атанасов, АФ
2.Проф.  Ангел Зайков, ИРА , Пловдив
1
Проф.  Йордан Стайков
1.Гл.ас. Ивайло Сираков
2.Ас. Галин Николов
3.Гл.ас. Александър Атанасов, ВМФ
4.Антов Петров – студент
3
3Ж/12
Проучване антибактериалната резистентност на маститните патогени при лактиращи крави
Рецензенти:
1.Доц. Милена Панайотова, АФ
2.Доц. Наско Василев, ВМФ
1
Доц. Юрий Митев
1. Доц. Чонка Митева
2. Доц. Живка Герговска
3. Доц. Александър Илиев
4. Ас. Тончо Пенев
5. Златко Манолов-  студент
4
4Ж/12
Определяне на истинската смилаемост на аминокиселините на слънчогледови шротове с високо съдържание на сурови влакнини при птици
Рецензенти:
1.Доц.  Атанас Генчев, АФ
2.Доц.  Димо Пенков, АУ, Пловдив
1
Доц. В. Георгиева
1.Доц. Ц. Желязкова
2.Ас.  Давид Йовчев, ВМФ
3.Гл. ас. Ивелина Иванова, ЗИ, Ст. Загора
4.Станислав Танков – студент
5
5Ж/12
Проучване възможността за приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена област за анализ на отпадните продукти от бубарството
Рецензенти:
1.Проф.   Петър Ненчев, АФ
2.Проф.  Димитър Греков, АУ, Пловдив
1
 Доц. Михаил Панайотов
1. Доц.  Стефка Атанасова
2. Ас. Петя Велева-Донева
3. Адриян Андреев – студент
6
6Ж/12
Оценка на енергийната хранителност на слънчогледови шротове с ниско съдържание на суров протеин по видима и истинска обменна енергия
Рецензенти:
1.Доц. Атанас Илчев, АФ-
2.Проф. Димо Гергинов, ВМФ.
1
Доц.  Сашка Чобанова
1.
Доц.  Виолета Георгиева
2.Илия Лечев –студент
3.Динко Динев–студент
7
7Ж/12
Влияние на гъстотата на посадка върху интензивността на растежа, оползотворява-нето на фуража, преживяемостта и икономическата ефективност при отглеждане на руска есетра (Acipenser gueldenstaetii) в рециркулационн система
Рецензенти:
1.Проф.  Йордан Стайков, АФ
2.Доц. Таня Хубенова,  ИРА , Пловдив
1
Ас. Галин Николов
8
8Ж/12
Използване на макрофитни растения в дажбата на шаран (Cyprinus Carpio L.), отглеждан в рециркулационна система
Рецензенти:
1.Проф.  Йордан Стайков, АФ-
2.Проф.  Ангел Зайков, ИРА , Пловдив
1
Гл.ас.   Ивайло Сираков
9
9Ж/12
Промени в аминокиселинния и мастнокиселинния състав на месо от скумрия (Scomber Scombrus) при преработка и съхранение
Рецензенти:
1.Доц. Стефан Рибарски, АФ
2.Проф. Александър Павлов, ВМФ
1
Ас. Георги Желязков
Направление Растениевъдство
10
1Р/12
Проучване на химичния състав и хранителната стойност на зърнени бобови фуражни култури, отглеждани в условията на Старозагорски регион
Рецензенти:
1.Доц.  Атанас Илчев, АФ
2.Проф. Стойчо Димов, пенсионер.
1
Доц.  Ценка Желязкова
1.Доц.  Сашка Чобанова
2.Гл.ас. Лилко Доспатлиев
3.Гл.ас. Мария Герджикова
4.Анатоли Христов - студент
5.Стефан Стефанов – студент
11
2Р/12
Проучване на вътрешните солени ливади от територията на община Раднево, Старозагорска област
Рецензенти:
1. Доц. Ценка Желязкова-
2. Доц. Росица Илиева, ИП Пушкаров
1
Доц. Нели Грозева
1.Гл.ас. Мима Тодорова
2.Мария Господинова - студент
3.Женя Иванова - студент
4.Митко Александров – студент
12
3Р/12
Оптимизиране на химичната борба с плевелите при пшеница и ечемик за Старозагорски регион – химичен състав на получената слама
 Рецензенти:
1. Доц. Мария Видева,  АФ
2.Доц. Васил Базитов, ЗИ, Ст. Загора-
1
Гл.ас. Митко Георгиев
13
4Р/12
Влияние на различни предшественици и азотни торови норми върху химичния състав на сламата на тритикале
Рецензенти:
1. Доц. Мария Видева, АФ
2. Доц. Галя Панайотова, ИПК, Чирпан
1
Гл.ас. Мария Герджикова
Направление Екология
14
1Е/12
Биоразнообразие и технологичен потенциал на млечнокисели бактерии от сурово биволско мляко
Рецензенти:
1. Проф. Илия Цачев, ВМФ-
2. Проф. Майя Попова, АФ
1
Проф.  Стефан Денев
1
.Проф.  Светлана Бойчева
2.Гл.ас.  Георги Беев
3. Михаела Михайлова – докторант
4. Гл. ас. Димитринка Запрянова, ВМФ
5.Теньо Тенев - студент
15
2Е/12
Екологични аспекти при получаване на пчелно млечице
Рецензенти:
1.Доц. Първан Първанов, ВМФ
2.Проф.  Петър Ненчев, АФ.
1
Доц.  Иванка Желязкова
1.Ас. Ралица Балканска
2.Красимира -Каранейчева - студент
3.Хасан  Азис – студент
16
3Е/12
Култивиране на щамове водорасли и установяване възможностите за използването им за биогориво
Рецензенти:
1.Проф.  Иван Киряков - пенсионер-
2. Доц. Нели Грозева,  АФ
1
Гл.ас. Катя Величкова
17
4Е/12
Видово разнообразие на цестоди от род Diorchis Clerc, 1903 (Cestoda: Cyclophyllidea, Hymenolepididae) от водоплаващи птици в България
Рецензенти:
1.Проф.  Яна Мазинска- Боевска, ИБЕИ, БАН
2. Доц. Златка Димитрова,  АФ
1
Ас. Маргарита Маринова
18
5Е/12
Използване на мидата „Зебра” (Dreissena polymorpha) като биоиндикаторен вид за определяне на еколого-биохимичния статус на язовир Овчарница
Рецензенти:
1. Доц. Атанас Германов - пенсионер
2.Проф. Майя Попова, АФ
1
Ас. Елица Вълкова
Направление Аграрно инженерство
19
1АИ/12
Създаване и изследване на доилен апарат с четири независими пулсационни канала в честотния диапазон от 1 до 2,5 херца
Рецензенти:
1.Доц.  Неделчо Делчев, АФ.
2.Проф. Борис Борисов, РУ, Русе.
1
Доц. Банко Банев
1 Доц.  Веселин Влашев
2. Доц.  Кънчо Пейчев
3.Гл.ас.  Тодор Стоянчев,  ВМФ
4. Гл.ас.  Илиян Цветков,  РУ, ТИЕ
5. Галина Динева - докторант
6. Деница Иванова – студент
7.Владимир Пейков- студент
20
2АИ/12
Изследване топлотехническите характеристики на отопляеми животновъдни сгради за снижаване на енергийните разходи при спазване на технологичните норми
Рецензенти:
1.Проф. Димитър Динев,  АФ2. Доц. Пламен Даскалов, РУ, Русе-
1
Доц.  Ваня Димова
1.Доц.  Рашко Георгиев
2.Доц.  Красимира Узунова,  ВМФ
3.Доц. Йовка Попова, ЗИ, Ст. Загора
4.Гл.ас.  Красимир Трендафилов
5.Галина Тенева – докторант
6.Иван Кралев – студент
7.Евтим Евтимов - студент
8.Ирина Йорданова – студент
21
3АИ/12
Изследване на техническите възможности за използване  на топлинна енергия от алтернативни източници за климатизация на животновъдни сгради
Рецензенти:
1.Доц. Стефка Атанасова, АФ2.Проф. Петър Костов, ТУ, Сливен-
1
Доц. Кънчо Пейчев
1. Доц.  Рашко Георгиев
 2. Доц.  Ангел Павлов, ВМФ
 3. Гл.ас.  Красимир Трендафилов
 4.Ас. Иван Бинев - ФТТ, Ямбол
 5.Иван Кралев – студент
 
Утвърдени проекти по конкурс 2013 г.
 
Регистр. №
Тема / Рецензенти
Срок год.
Ръководител,
Членове
І. Факултетски научни проекти
1
1Ф/13
Научно списание Agricultural Science and Technology
Рецензенти:
Доц.  Веселин Радев, АФ- 31 т.
Проф. дпн Георги Иванов, ПФ- 31 т.
1
Доц. д-р Михаил Панайотов
Проф. дсн Гюрга Михайлова
Направление Животновъдство
1
1Ж/13
Изследване влиянието на Optigen върху храносмилането и поведението на овце
Рецензенти:
проф. дсн. Атанас Илчев, АФ - 36 т.
доц. д-р Бойчо Биволарски, ВМФ - 36 т.
1
проф. д-р Иван Върляков
1. доц. д-р Веселин Радев
2. доц. д-р Радослав Михайлов
3. доц. д-р Румен Бинев - ВМФ
4. гл.ас. Тодор Славов
5. Александър Димов - студент
6. Еркан Халил - студент
2
2Ж/13
Оценка на някои линейно описателни признаци и връзката им с продуктивни, репродуктивни и здравословни показатели при Черно-шарени крави
Рецензенти:
проф. д-р Петко Петков, АФ-- 33 т.
доц. д-р Теодора Ангелова, ЗИ, Ст. Загора- 38 т.
1
доц. д-р Живка Герговска
1. проф. д-р Юри Митев
2. доц. д-р Лина Йорданова
3. ас. Тончо Пенев
4. Иванка Герчева Славева - студент
3
3Ж/13
Оценка на енергийната хранителност на соеви шротове по видима и истинска обменна енергия
Рецензенти:
проф. дсн Атанас Илчев, АФ Ст. Загора - 35 т.
Проф. дсн ДимоПенков, АУ, Пловдив - 33 т.
1
доц. д-р Сашка Чобанова
1. доц. д-р Виолета Георгиева
2. гл.ас. Крум Неделков - ВМФ
3. Илия Евлогиев Лечев - студент
4
4Ж/13
Разработване на бързи методи за определяне на смилаемостта и хранителната стойност на фуражите за свине
Рецензенти:
проф. д-р Валентин Кацаров АФ- 30 т.
проф. д-р Димо Гиргинов ВМФ- 35 т.
1
доц. д-р Ганчо Ганчев
1. проф.  дсн Атанас Илчев
2. гл.ас. Крум Неделков - ВМФ
3. Емил Димитров - студент
5
5Ж/13
Разработване на технологични параметри за промяна на храненето на личинки от бяла риба (Sander lucioperca L.): преминаване от естествена към изкуствена храна
Рецензенти:
проф. д-р Ангел Зайков, АФ- 32 т.
Проф. д-р Лиляна Хаджиниколова, ИРА , Пловдив- 31 т.
1
проф. д-р Йордан Стайков
1. гл.ас. д-р Ивайло Сираков
2. ас. Галин Николов
3. ас. Георги Желязков
4. ас. д-р Стефка Стоянова
5. Антон Петров - студент
6. Александър Господинов - студент
6
6Ж/13
Определяне на истинската смилаемост на аминокиселините на соеви шротове при птици.
Рецензенти: доц. д-р Атанас Генчев, АФ- 33 т.
доц. д-р М. Облакова, ЗИ Ст. Загора- 27 т.
1
доц. д-р Виолета Георгиева
1. доц. д-р Ценка Желязкова
2. ас. д-р Давид Йовчев – ВМФ
3. гл.ас. Ивелина Иванова – ЗИ-Стара Загора
4. Нина Джагалова - студент
7
7Ж/13
Влияние на някои генетични и средови фактори върху репродуктивните качества при кобили от чистокръвна Английска порода
доц. д-р Светлана Георгиева, АФ- 30 т.
проф. двмн Лилян Сотиров, ВМФ- 29 т
1
проф. д-р Георги Бързев
1. доц. д-р Станимир Димитров
2. Радка Влаева - докторант
3. Персия Колфалчева - студент
8
8Ж/13
Яйчна продуктивност, качествени характеристики и състав на кокоши яйца, получени от „Великденски носачки”
Рецензенти:
Проф. д-р Марин Кабакчиев, АФ-27 т.
Доц. д-р Митко Лалев, ЗИ Ст. Загора- 27 т.
1
доц. д-р Атанас Генчев
1. Христо Христов - редовен докторант
2. Димо Проданов - магистър
3. Иван Пенчев - магистър
9
9Ж/13
Приложение на системата GEDIS® за изкуствено осеменяване на свине
Рецензенти
проф. д-р Валентин Кацаров, АФ- 22 т.
доц. д-р Станимир Йотов, ВМФ- 28 т.
1
доц. д-р Станимир Димитров
1. доц. д-р Георги Бонев
2. Каролина Иванова - студент
10
10Ж/13
Проучване технологичните признаци на различни типове български и вносни производствени партиди вълна
Рецензенти
проф. дсн Радослав Славов, АФ- 26 т.
проф. дсн Илия Димитров, пенсионер - 29 т.
1
гл.ас. д-р Дарина Памукова
11
11Ж/13
Разработване на технология за отглеждане на зарибителен материал от европейски сом (Silurus glanis L.) в рециркулационна система
Рецензенти:
Проф. д-р Йордан Стайков, АФ- 25 т.
Проф. д-р Лиляна Хаджиниколова, ИРА Пловдив- 24 т.
1
ас. Галин Николов
12
12Ж/13
Влияние на добавката на ленено и слънчогледово масло във фуража за дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) върху съдържанието на холестерол и мастни киселини в месото
Рецензенти:
Доц. д-р Стефан Рибарски, АФ- 20 т.
Проф. двмн Александър Павлов,- 28 т.
1
ас. Георги Желязков
Направление Растениевъдство
13
1Р/13
Проучване на аминокиселинния състав на зърното на зърнени бобови фуражни култури, отглеждани в условията на Старозагорски регион
Рецензенти:
доц. д-р Виолета Георгиева, АФ- 36 т
доц. дсн Ана Салджиева, ИПК Чирпан- 36 т
1
доц. д-р Ценка Желязкова
1. доц. д-р Сашка Чобанова
2. гл.ас. д-р Лилко Доспатлиев
3. гл.ас. Мария Герджикова
4. Анатоли Христов - студент 
5. Яна Бутракова - студент
14
2Р/13
Проучване на агрономическата и агрохимическа оценка на продуктивността на памук и твърда пшеница при различни нива на минерално торене
Рецензенти:
доц. д-р Ценка Желязкова, АФ- 29 т.
доц. д-р Светла Костадинова, АУ Пловдив- 31 т.
1
доц. д-р Галя Панайотова
1. доц. д-р Грози Делчев
2. гл.ас. д-р Мима Тодорова
3. ас. Любов Плешкуца
4. Кремена Пенева - студент
5. Диана Димитрова - студент
15
3Р/13
Проучване на продуктивните възможности на различни сортове обикновена пшеница и ефективността на някои нови хербициди
Рецензенти:
доц. д-р Ценка  Желязкова, АФ- 23 т
доц. д-р Иван Салджиев, ИПК Чирпан- 23 т.
1
доц. д-р Грози Делчев
1. гл.ас. д-р Антония Стоянова
2. гл.ас. Митко Георгиев
3. Светослав Давидов - студент
4. Иван Сяров - студент
5. Таня Траянова - студент
16
4Р/13
Проучване влиянието на тритикале, отглеждано след различни предшественици и при различни азотни торови норми, върху някои почвени показатели
Рецензенти:
доц. д-р Грози Делчев, АФ- 27 т.
доц. д-р Васил Базитов, ЗИ Ст. Загора- 27 т.
1
гл.ас. Мария Герджикова
Направление Екология
17
1Е/13
Микотоксилогичен мониторинг върху нивата на замърсяване с афлатоксин М1 в мляко и млечни продукти
Рецензенти:
проф. двмн Стойчо Стоев - ВМФ-39 т
Проф. дсн Майя Попова АФ- 36 т.
1
проф. дсн Стефан Денев
1. проф. д-р  Светлана Бойчева
2. гл.ас. д-р Георги Беев
3. гл.ас. д-р Димитринка Запрянова
4. Михаела Михайлова - докторант към катедрата
5. Теньо Тенев - студент
18
2Е/13
Комплексно популационно проучване на видовете от род Bassia (басия), род Petrosimonia (петросимония) и род Salicornia (солянка) в България
Рецензенти:
проф. д-р Румен Младенов, ПУ, Пловдив- 37 т
доц. д-р Галя Панайотова  АФ- 37 т.
1
доц. д-р Нели Грозева
1. гл.ас. д.-р Мима Тодорова
2. ас. Петя Велева
3. ас. Любов Плешкуца
4. Светослава Господинова - студент
5. Красимира Джаргова - студент
6. Иван Кузманов - студент
19
3Е/13
Доизграждане на експериментален охлювен център
Рецензенти:
доц. д-р Атанас Германов-пенсионер-34 т.
доц. д-р Сашка Чобанова АФ- 31 т.
1
доц. д-р Диян Георгиев
1. гл.ас. д-Евгений Райчев
2. гл.ас. д-р Александър Атанасов
3. Стойко Лефтеров - студент
20
4Е/13
Изпитване ефективността на стимулиращи вещества, подходящи за подхранване на пчелните семейства при екологично (органично) пчеларство
Рецензенти:
доц. д-р Първан Първанов, ВМФ- 37 т. доц. д-р Динко Динков - ВМФ- 31 т.
1
 доц. д-р И. Желязкова
1. гл.ас. Росица Шумкова
2. Виола Димова - студент 
3. Марияна Господинова - студент
21
5Е/13
Използване на водорасли за пречистване на води от аквакултурата и за производство на биомаса
Рецензенти:
проф. дбн Иван Киряков пенсионер- 28 т.
доц. д-р Нели Грозева - АФ - 27 т.
1
гл.ас. д-р Катя Величкова
22
6Е/13
Проучване на типови и сравнителни материали от хименолепидиди (Cestoda: Cyclophyllidea, Hymenolepididae) по птици от сем. Rallidae (Aves: Gruiformes)
Рецензенти:
доц. д-р Вълко Бисерков- ИБЕИ, София- 28 т
доц. д-р Златка Димитрова  АФ- 28 т.
1
ас. Маргарита Маринова
Направление Аграрно инженерство
23
1АИ/13
Изследване на нискотемпературна соларнотермична система за лъчисто подово отопление в животновъдството
Рецензенти:
Доц. д-р Банко Банев-АФ
проф. д-р Петър Костов - пенсионер
1
доц. д-р Рашко Георгиев
1. доц. д-р Кънчо Пейчев
2. ас. Иван Бинев - ФТТ
3. Галина Динева - докторант
4. Райчо Райчев - студент-магистърска степен
24
2АИ/13
Изследване топлотехническите характеристики на подови конструкции при подрастващи прасета
Рецензенти:
доц. д-р Стефка Атанасова АФ
Проф. д-р Димитър Динев - пенсионер
1
доц. д-р инж. Ваня Димова
1. доц. д-р инж. Рашко Георгиев
2. доц. д-р Кънчо Пейчев
3. доц. д-р Красимира Узунова
4. доц. д-р Йовка Попова - ЗИ-Стара Загора
5. гл.ас. д-р инж. Красимир Трендафилов
6. ас. инж. Димитър Георгиев
7. Галина Динева - докторант
8. Евгения Николова - студент-магистър 
9. Сали Дуран Сали - студент-магистър

Утвърдени проекти по конкурс 2014 г. 

 

РЕГ.
 
Тема на проекта
 
Колектив
Направление „Животновъдство“
1.Ж/14
„Влияние на технологичните параметри на бокса върху индексите на комфорт при свободно отглеждани крави за мляко“
Проф. д-р Чонка Митева
Доц. дн Живка Герговска
Гл. ас. Александър Павлов
Ас. Димо Проданов
Докт. И. Маринов
Студенти:  В. Недев,
Д. Викторов
 
№ 2.Ж/2014
„Сезонни промени в хематологичната картина и биохимичните показатели в кръвта при калоферска дългокосместа коза, отглеждана при екстензивни условия“
Доц. д-р Веселин Радев
Проф. д-р Иван Върляков
Гл. ас. д-р Тодор Славов
Доц. д-р Радослав Михайлов
Доц. д-р. Р. Бинев
 
№ 3.Ж/2014
„Създаване на опитна постановка за изследване на процесите на абсорбция и разсейване при спектрален анализ на селскостопански продукти“
Доц. д-р Стефка Атанасова
Ас. д-р Димитър Йоргов
Ас. д-р. П. Велева – Донева
Доц. д-р Т. Стоянчев
Студент: С. Илиев
 
№ 4.Ж/14
„Яйчна продуктивност и качествени
характеристики на яйца, получени от
кръстоски между петли от породите
Араукана и Шинделар с кокошки бял
Легхорн“
Доц. д-р Атанас Генчев
Докторант Христо Луканов
Студенти: Е. Халил, Н. Исмаил
 
№ 5.Ж/14
„Анализ на рибовъдните показатели при различни технологии за отглеждане на шаран / Ciprinus carpio L./“
Проф. д-р Йордан Стайков
Гл. ас. д-р Галин Николов
Ас. Георги Желязков
Гл. ас. д-р Стефка Николова
Студенти: Ал. Господинов
А. Петров
6.Ж/14
„Проучване възприемчивостта на породи от BOMBYX MORI L. към изкуствена храна“
Доц. д-р Михаил Панайотов
Ас. Радостина Гънчева
Студент:  В. Шаркова
7.Ж/14
„Морфологични и фенотипни проучва-ния при популацията магарета в района на Стара Загора, Хасково и Кърджали“
Проф. д-р Георги Бързев
Доц. д-р Светлана Георгиева
Докт. Радка Влаева
Студент: И. Иванова
 
8.Ж/14
„Влияние на добавката на ленено масло във фуража върху някои рибопродук-тивни показатели и мастнокиселинния състав на месото при суперинтензивно отглеждан шаран /Ciprinus carpio L./“
Ас. Георги Желязков
9.Ж/14
„Изпитване влиянието на нивото на суров протеин в хранителни смески върху рибопродуктивността и прежи-вяемостта на костур /Perca fluviatilis/ култивиран в рециркулационна система“
Ас. д-р Галин Николов
Направление „Екология“
 
1.Е/14
„Проучване и оценка качеството на
води, използвани за поене на говеда
и овце“
Доц. д-р Гергана Костадинова
Проф. Георги Петков
Гл.ас. д-р Георги Беев
Ас. д-р Тончо Господинов
Ас. Диана Дерменджиева
Ас. Елица Вълкова
Студенти: Явор Миков
Димитър Каралилов
 
 №
2.Е/14
„Проучване върху ларвни стадии на акантоцефали от междинни гостоприемници (сладководни ракоо-бразни) (Crustacea: Isopoda, Amphipoda) в България и от резервоарни госто-приемници (влечуги) (Reptilia: Squamata) от Палеарктика“
Доц. д-р Златка Димитрова
Ас. Маргарита Маринова
Студент Десислава Ананиева
3.Е/14
„Определяне на видовия състав на нематоди от род Protostrongylus Kamensky, 1905 от сем. Protostrongylidae Liper, 1962“
Доц. д-р Диян Георгиев
Студент: Силвия Калчева   
4.Е/2014
„Натрупване на биомаса и пречистване на води чрез Chlorella vulgaris под
въздействие на различни въглеродни източници“
Гл. ас. д-р Катя Величкова
Направление „Растениевъдство“
 
1.Р/14
„Генотипна специфика на нови сортове памук и твърда пшеница към нивото на минерално хранене в района на Централна Южна България“
Доц. д-р Галя Панайотова
Доц. Грози Делчев
Доц. Светла Костадинова
Ас. Любов Плешкуца
Докт. Мл. Алмалиев
Студенти: Петя Петкова
Петя Николова
 
 №
2.Р/14
„Комплексно популационно проучване на видовете от род Suaeda (суеда) в България“
Доц. д-р Нели Грозева
Гл.ас: д-р Мима Тодорова
Гл.ас. М. Герджикова -докторант
Гл. ас. Д. Запрянова
Студент: С. Стоев
 
3.Р/14
„Проучване на продуктивността, химич-ния състав и хранителната стойност на хладоустойчиви хибриди царевица, отглеждани в условията на Централна Южна България“
Доц. д-р Ценка Желязкова
Доц. д-р Грози Делчев
Доц. д-р Сашка Чобанова
Доц. Ив. Салджиев
Гл. ас. д-р  Антония Стоянова
  Ас. Мария Герджикова
  М. Радевска–докторант
  Студенти: П. Веселинов
Н. Славов, П. Желязков
4.Р/14
„Ефикасност и селективност на някои хербициди и хербицидни комбинации и влиянието им върху химичния състав на зърното от обикновена пшеница“
 Гл. ас. д-р Антония Стоянова
Направление „Аграрно инженерство“
 
1.АИ/14
„Изследване възможностите за сниже-ние на енергийните разходи и  произ-водство на биогориво-дървесни пелети”
Доц. д-р Рашко Георгиев
Доц. д-р Ваня Димова
Ас. И. Бинев, Галина Динева
Студент: А. Нейкова
 
2.АИ/14
„Изследване натиска на доилното чорапче върху изкуствена цицка при различни параметри на доилния апарат“
 Доц. д-р инж. Веселин Влашев
Доц. д-р Банко Банев
Доц. д-р Кънчо Пейчев
Ас. Л. Панов
Галина Динева
Студент: Т. Николова

нагоре