Секция Биохимия

 

*     Проф. Татяна Влайкова, д.б. – отговорник секция
 
Тел: 664 326
Докторантура за степен „доктор”: "Prognostic factors in metastatic melanoma: Special reference to tumor vascularity, proliferation and Bcl-2 expression ”, Университет на Турку, Финландия, 2002
 
Професор по Биохимия, с шифър 01.06.10, от 2002
 
Област на научни интереси :
Биохимия и онкогенетика на туморите- клетъчни, генетични и епигенетични фактори, участващи в развитието, прогресията и прогнозата на мeтастатичен мeланом, колоректален рак, хепатоцелуларен карцином, и холестеатом (туморна васкуларизация, ангиогенни фактори, адхезионни молекули, ЕЦМ протеини, MMP, тумор супресорни гени, апоптоза, ксенобиотик-метаболизиращи и антиоксидантни ензими, MSI, мастоцити и дендритни клетки); статистическо прогнозиране; генетични и биохимични фактори при развитие и хода на исхемична болест на сърцето (ИБС) и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) – ксенобиотик-метаболизиращи ензими, параоксоназа, матриксни металопротеинази,
 
Ръководител на национални проекти:
·        2005 г. – Проучване значението на генетичните полиморфизми на ензими, участващи в метаболизма на ксенобиотиците и на фактори, включени в имунния отговор за туморната прогресия и прогноза при колоректален карцином.Фонд „Научни изследвания”, към МОН, с договор ВУ-Л-05/10.06.2005:
Членство в научни организации
·        Съюза на учените в България, клон Стара Загора от 1987 г.
·        Научно дружество по Медицинска Биология - от 2003
·        Европейска асоциация за ракови изследвания (EACR) – от 1999 г
·        Европейско респираторно дружество (European Respiratory Society, ERS) – от 2008
 
*    Доц. Борис Попов, д.б.
Тел: 664 326
Докторантура за степен „доктор”: " Untersuchungen zur Regeneration der Zellwand mittels Protoplasten bei Candida Spec . H .", (Изследване на регенерацията на клетъчната стена на Candida quillermondii с помощта на протопласти ), Университета “Фридрих Шилер”, Йена, Германия, 1978

 

Област на научни интереси:
Изследване влиянието на някои лекарствени препарати върху киселинната резистентност на еритроцити, както и използването на лиофилизирани кръв и кръвни продукти като сорбенти; Изучаване активностите на антиоксидантните ензими при пациенти с мозъчни   тумори и захарен диабет; Разработване на модел за илюстриране механизмите за поддържане на хомеостазата при човека.
 
*    Доц. д-р Веселин Иванов, д.м.
Тел: 664 326
Докторантура за степен „доктор”: ’Изследване на нови сорбенти на база лиофилизирана кръв и кръвни протеини за филтриращи противогази’’, 2006

 

Област на научни интереси:
Сорбенти за противогази, сорбция, лиофилизация, аспекти на оксидативния стрес и неговото повлияване от антиоксиданти и радикалоуловители, радиопротекция, биологично оръжие.
 
 
Преподавани дисциплини
 
Задължителни
1.     «Биохимия и патобиохимия» - спецалност «Медицина»
2.     «Биохимия» от дисциплината: «Клинична лаборатория, биохимия и имунология» - спецалност «Медицинска сестра»
3.     «Биохимия» от дисциплината: «Биохимия и клинична лаборатория» - спецалност «Акушерка»
1.     «Биохимия и патобиохимия» - специалност «Клиничен лаборант», Медицински колеж, ТрУ
СИД
1.     «Биохимия на туморния растеж: Роля на ксенобиотик-метаболизиращите ензими в онкогенезата и туморната терапия» - специалност «Медицина»
2.     «Биохимична защита на населението и народното стопанство в критични ситуации» - специалност «Медицина»