Секция Медицинска химия

 

Секция Медицинска химия
 
 
*    Проф. Веселина Гаджева, д.х., д.ф.н.
Докторантура за степен „доктор”: "Синтез и свойства на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени с потенциално противотуморно действие", 1991
Дисертационен труд за степен „доктор на химическите науки”: “Ефекти на спин белязани съединения върху оксидативните токсични увреждания, причинени от противотуморни препарати.”2006
Доцент по Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества с шифър 01.05.10, от 1999
Професор по Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества с шифър 01.05.10, от 2008
 
Област на научни интереси:
 свободни радикали, EPR, окислителен стрес, антиоксиданти, антиоксидантни ензими, противотуморни съединения, спин-белези, нитрозоуреи, триазени, химиотерапия, онкологични заболявания.
 
Ръководител на нацонални проекти:
·        2006 г. –  „ЕПР спектроскопия в медицината: въвеждане на нов подход за превенция срещу оксидативен стрес, индуциран от антитуморна терапия” по договор DRI-6-2006 между МОН и ТрУ.
·        2007 г. – „Минимална резидуална болест при болни със злокачествени заболявания на кръвта след конвенционална и миелоблативна терапия” по договор Д01-881/2007г. между МОН и ТрУ
Членство в научни организации
·        Съюз на учените в България, клон Стара Загора от 1987 г.
·        Международна Асоциация по EPR/ESR от 1990 г.
·        Европейска асоциация по ракови изследвания от 1991 г.
 
 
 
*    Проф. Антоанета Желева, д.х.
Тел: 664 227
Докторантура за степен „доктор: " Синтез и свойства на потенциални противотуморни агенти производни на 2-хлоретилнитрозоуреята и токсичния пептид бета аманитин", 1991
 
Доцент по Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества с шифър 01.05.10, от 1999
 
Област на научни интереси:
стабилни и нестабилнисвободни радикали, антиоксидантни ензими,свободно радикалов механизъм в токсичното действие на природни токсини (аманита токсини), спин белязани аминокиселинни нитрозоуреи, токсични ефекти, механизъм и противотуморно действие на спин белязани аминокиселинни нитрозоуреи.
 
Членство в научни организации
·        Съюз на учените в България, клон Стара Загора от 1987 г.
·        Международна Асоциация по EPR/ESR от 1990 г.
·        Европейска асоциация по ракови изследвания от 1991 г.
 
*   
*    Доц. Васил Хаджиилиев, дх
E-mail: vashi@abv.bg
Тел: 664 325
Проект за докторантура: “ Обучението по химия на студенти по медицина като детерминанта за формиране и развитие на професионалната им компетентност
Област на научни интереси: педагогика, медицинска химия, екология.
 
Преподавани дисциплини
 
Задължителни
1.     «Медицинска химия» - спецалност «Медицина»
2.     «Химия и опазване на околната среда» - специалност «Социални дейности», редовно и задочно обучение
3.     «Обща, аналитична и органична химия» - специалност «Клиничен лаборант», Медицински колеж, ТрУ
СИД
1.     «Физиологично активни вещества и влиянието им върху антиоксидантната защита на организма» - специалност «Медицина»
2.     «Оценка на химични фактори в околната среда» - специалност «Медицина»