Секция „Биохимия с основи на клиничната биохимия”

Проф. дн Теодора Мирчева Георгиева

тел.: (042) 699 635; Е-mail: teodoramirchevag@abv.bg

Научни интереси: стрес чувствителни прасета; клинична ензимология; метаболизъм при преживните животни; растеж и развитие на новородените; полимеразно-верижна реакция (RT-PCR), IGF–I mRNA expression; IGF–I, IGF–I рецептор; серотонин; адреналин; acute-phase proteins (акутно-фазови протеини).

Научни трудове >>

 

Гл. ас. д-р Димитринка Стойчева Запрянова, д.в.м.

тел.: (042) 699 637; E-mail: zaprianowa@abv.bg

Научен интерес: липиди, липиден профил

 

Ас. д-р Евгения Василева Дишлянова

тел.: (042) 699 636; Е-mail: dishlianova@yahoo.com 

Научни интереси: транспорт на йони през мускулни мембрани; биохимия на семенна течност; липиден обмен.