Секция „Екология с радиационна екология”

Гл. ас. д-р Невена Светославова Николова, д.в.м.

тел.: (042) 699 553; Е-mail: nikolovane@yahoo.com

Научни интереси: радиационна биология; токсикология.