Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия”

Проф. двмн Анелия Миланова Кондева

тел.: (042) 699 696; Е-mail: haritova@uni-sz.bg 

Научни интереси: фармакология; фармакокинетика; антибактериални средства; противовъзпалителни средства; лекарствени взаимодействия; транспортни протеини.

 

Проф. двмн Любомир Димитров Лашев

тел.: (042) 699 622; Е-mail: lashev@uni-sz.bg

Научни интереси: фармакокинетика на химиотерапевтиците; фактори, влияещи върху фармакокинетиката; фармакостимулация на продуктивността на селскостопанските животни; естествени продукти с фармакологична активност.

Научни трудове >>

 

Доц. д-р Димитричка Йорданова Димитрова, д.в.м.

тел.: (042) 699 623; Е-mail: dj_dimitrova@uni-sz.bg

Научни интереси: фармакокинетика и остатъчни количества на химиотерапевтици при животни; токсикологични изследвания на нови лекарствени препарати.

 

Доц. д-р Румяна Георгиева Мутафчиева, д.в.м.

тел.: (042) 699 621; Е-mail: RMoutafchieva@uni-sz.bg

Научни интереси: фармакокинетика нахимиотерапевтици и други лекарствени средства; лекарствени взаимодействия нахимио-терапевтици с други лекарствени средства, с цел оптимизиране на дозировките при съвместното им прилагане; фармакостимулация на продуктивността на животните и други.