Секция „Функционална патология и имунология”

Доц. д-р Димитрина Иванова Гундашева, д.в.м.

тел.: (042) 699 580; E-mail: d_gundasheva@abv.bg 

Научни интереси: стрес, имунобиологична реактивност, биометодология на експериментални животни.

 

Доц. д-р Евгени Петков Славов, д.в.м.

тел.: (042) 699 585; E-mail: pathoz@abv.bg

Научни интереси: имунология и обмяна на веществата.

 

Доц. д-р Мария Йорданова Андонова, д.в.м.

тел.: (042) 699 579; E-mail: andonova_m@yahoo.com

Научни интереси: имунопатология (реактивност, резистентност, имунитет), инфекциозна имунология, метаболитни нарушения.  

 

Гл. ас. д-р Петко Василев Джелебов, д.в.м.

тел.: (042) 699 581; E-mail: petkovet@abv.bg

Научни интереси: имунитет, метаболизъм, физически натоварвания.