Секция „Химия”

Проф. дхн Недялка Вълканова Георгиева

тел.: (042) 699 640; Е-mail: nvgeorgieva@vmf.uni-sz.bg

Научни интереси: Органичен синтез на билогично активни производни на изоникотиновата киселина и 8-хидроксихинолина с антибактериална, туберкулостатична, супероксидулавяща, антиоксидантна и регулираща растежа на растенията активност; Оксидативен стрес и параметри на оксидативния стрес: липидно перокисление и нива на активност на антиоксидантни ензими. Екология и екологично оксидативно равновесие в билогичните системи на аеробни организми.

 

Доц. д-р Ангел Иванов Павлов

тел.: (042) 699 641; E-mail: ai_pavlov@abv.bg

Научни интереси: Микровълнов синтез в органичната и медицинската химия; Синтез на структурно различни стирилхинолини като потенциални анти HIV-1 инхибитори; Получаване и приложение на неорганични пероксиди; Математично моделиране на връзката между структурата и активността.

 

Гл. ас. д-р Звезделина Любенова Янева

тел.: (042) 699 642; E-mail: z.yaneva@abv.bg

Научни интереси: Пречистване на природни и отпадъчни води; Адсорбция на токсични органични замърсители върху природни и отпадъчни материали от водна фаза; Математическо моделиране; Микровълнов синтез в органичната и медицинската химия.

 

Гл. ас. д-р Лилко Каменов Доспатлиев

тел.: (042) 699 643; E-mail: lkd@abv.bg

Научни интереси: Микровълнов синтез в аналитичната и медицинската химия; Органичен синтез на биологично активни вещества; Анализ на макро- и микроелементи в растения и почви.