Специалности

"Медицина" - про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция “магистър - ле­кар”.
"Социални дейности" - про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция “социален работник”.
"Управление на здравните грижи" - про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция „ръ­ко­во­ди­тел на здрав­ни­те гри­жи и пре­по­да­ва­тел по прак­ти­ка”
"Медицинска сестра" - про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция „ме­ди­цин­с­ка сес­т­ра”
"Акушерка" - про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция “аку­шер­ка”
"Медицинска рехабилитация и ерготерапия" - професионална квалификация "медицински рехабилитатор - ерготерапевт"
 
Банкова сметка на Медицински факултет

 

 

 

"Медицина" - про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция “ле­кар”.

Спе­ци­ал­ност­та е ак­ре­ди­ти­ра­на с ре­ше­ние на НАОА към МС от 16.10.2008 го­ди­на.
Във фа­кул­те­та се про­веж­да ви­со­кок­ва­ли­фи­ци­ра­на и спе­ци­а­ли­зи­ра­на учеб­но-пре­по­да­ва­тел­с­ка, науч­но-из­с­ле­до­ва­тел­с­ка и ди­аг­нос­тич­но-ле­чеб­на дей­ност, осъ­щес­т­вя­ва­на в Уни­вер­си­тет­с­ка­та бол­ни­ца, консул­та­тив­на, ор­га­ни­за­ци­он­на, ме­то­дич­на и дру­ги дей­нос­ти. Ос­нов­на­та ми­сия на фа­кул­те­та е да под­гот­вя спе­ци­а­лис­ти с вис­ше ме­ди­цин­с­ко об­ра­зо­ва­ние, с цел оси­гу­ря­ва­не на ле­кар­с­ки кад­ри за здрав­на­та сис­те­ма на Бъл­га­рия. До­пъл­ни­тел­на­та ми­сия е обу­че­ни­е­то на чуж­дес­т­ран­ни сту­ден­ти, спе­ци­а­ли­зан­ти и док­то­ран­ти, с ко­е­то се по­ви­ша­ва прес­ти­жа на Бъл­га­рия, ка­то доб­ре раз­ви­та стра­на и пред­по­чи­та­на об­ра­зо­ва­тел­на систе­ма по ме­ди­ци­на.
Обу­че­ни­е­то в Ме­ди­цин­с­кия фа­кул­тет е в пъл­но съ­от­вет­с­т­вие с дър­жав­ни­те изис­к­ва­ния за при­добива­не на вис­ше об­ра­зо­ва­ние по спе­ци­ал­ност­та „Ме­ди­ци­на” и се осъ­щес­т­вя­ва в про­дъл­же­ние на 6 годи­ни - 10 учеб­ни се­мес­тъ­ра и де­сет­ме­се­чен дър­жа­вен стаж, по вре­ме на кой­то се по­ла­гат дър­жав­ни из­пи­ти. Учеб­ни­ят план на фа­кул­те­та включ­ва 52 за­дъл­жи­тел­ни и 36 из­би­ра­е­ми дис­цип­ли­ни. Въ­ве­де­на е сис­те­ма за нат­руп­ва­не на кре­ди­ти по от­дел­ни­те учеб­ни дис­цип­ли­ни за це­лия курс на обу­че­ние по Ме­ди­ци­на, съ­об­раз­но изу­ча­ва­ни­те за­дъл­жи­тел­ни и из­би­ра­е­ми дис­цип­ли­ни . В утвър­де­ния нов уче­бен план от 2009 г. са залег­на­ли ка­то за­дъл­жи­тел­ни прак­ти­чес­ки ста­жо­ве за сту­ден­ти­те от 1-ви до 6-ти курс. По вре­ме на то­зи стаж ста­ва дейс­т­ви­тел­но ос­мис­ля­не на знани­я­та на сту­ден­ти­те, ка­то се фор­ми­рат прак­ти­чес­ки­те им уме­ния на бъ­де­щи ле­ка­ри.
В Ме­ди­цин­с­кия фа­кул­тет мо­гат да се обу­ча­ват бъл­гар­с­ки и чуж­дес­т­ран­ни ли­ца, за­вър­ши­ли специал­ност „Ме­ди­ци­на” за придобиване на спе­ци­алност или квалификация и ре­дов­ни док­то­ран­ту­ри.
Со­лид­на­та под­го­тов­ка на за­вър­ши­ли­те обу­че­ние в Ме­ди­цин­с­кия фа­кул­тет при Тра­кийс­кия уни­верси­тет, Ста­ра За­го­ра им пре­дос­та­вя въз­мож­ност за доб­ра про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция и внед­ря­ва­не в здрав­но-оси­гу­ри­тел­на­та сис­те­ма на стра­на­та. За­вър­ши­ли­те чуж­дестран­ни и бъл­гар­с­ки сту­ден­ти ус­пеш­но при­рав­ня­ват дип­ло­ми­те си в други дър­жа­ви. От 2011 година при поискване дипломираните лекари получават и европейско дипломно приложение.
Фор­ма­та на обу­че­ние по ме­ди­ци­на е са­мо ре­дов­на, ко­я­то се осъ­щес­т­вя­ва по уче­бен план, раз­работен на ба­за­та на Един­ни­те държав­ни изис­к­ва­ния за спе­ци­ал­ност­та. След за­вър­ш­ва­не на пъл­ния курс на обу­че­ние (6 го­ди­ни), сту­ден­ти­те по­лу­ча­ват про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция „ле­кар” и при­до­би­ват об­ра­зовател­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен „ма­гис­тър по ме­ди­ци­на”. Те имат пра­во да спе­ци­а­ли­зи­рат по всич­ки медицин­с­ки дис­цип­ли­ни, след ус­пеш­но пред­с­та­вя­не на кон­курс. Ус­пеш­но дип­ло­ми­ра­ли­те се мо­гат да про­дължат във фа­кул­те­та обучени­е­то си за по­лу­ча­ва­не на образователната и на­уч­на­та сте­пен „док­тор”. 
 
Годишната такса за обучение на чуждестранните студенти е 4 900 евро, а за лицата с двойно гражданство е 2 450 евро.

 

 

"Социални дейности" - про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция “социален работник”.

Специалността е разкрита и акредитирана с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 2001 г. Специалността е получила програмна акредитация за професионално направление „Социални дейности” в МФ за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” на основание на много добра оценка по критериите на НАОА и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години с решение на НАОА от 02.10.2007 г.
Подготовката на кадри с висше образование по „Социални дейности” е съобразена с многообразните и сложни социални проблеми и потребности на различните обществени категории лица. Те са специалисти с широка медицинска, психологическа, педагогическа, икономическа, социологическа и правна подготовка, което е предпоставка за ефективното решаване на многообразието от проблеми в социалната сфера.
В учебния процес са включени научни дисциплини, съответстващи на изискванията за подготовка по тази специалност в синхрон с новата нормативна уредба на Министерството на труда и социалната политика и изискванията на съвременните международни тенденции за развитието на социалната работа.
Учебният план очертава параметрите на едно ново виждане, изградено върху модулно обучение, извеждащо следните акценти:
- пси­хо­ло­го-пе­да­го­ги­чес­ко и ме­то­ди­чес­ко съ­дър­жа­ние на со­ци­ал­на­та ра­бо­та;
- ме­ди­цин­с­ки проб­ле­ми на со­ци­ал­на­та ра­бо­та;
- философско-правни аспекти на социалната работа;
- организационно-икономически параметри на социалната работа.
Особено внимание при подготовката на бъдещия специалист е отредено на работа в екип и формиране на практико-приложни умения. Тази ориентация в подготовката е стратегическа посока при въвеждането на кредитна система в обучението на бъдещите специалисти.
Академичният курс на следване осигурява добра подготовка и умения за:
- из­дир­ва­не и ус­та­но­вя­ва­не на ли­ца /де­ца и въз­рас­т­ни/, нуж­да­е­щи се от по­мощ­та на дър­жа­ва­та и об­щес­т­во­то;
- съ­би­ра­не на кон­к­рет­на ин­фор­ма­ция за ли­ца­та, ко­ор­ди­ни­ра­не и кон­т­ро­ли­ра­не въз­дейс­т­ви­е­то на раз­лич­ни фак­то­ри и ос­ви­де­тел­с­т­ва­не на те­зи ли­ца;
- нас­та­ня­ва­не в со­ци­ал­ни за­ве­де­ния;
- со­ци­ал­но об­с­луж­ва­не, ре­ха­би­ли­та­ция, аби­ли­та­ция и со­ци­а­лен пат­ро­наж;
- кон­сул­ти­ра­не, пси­хо­те­ра­пия, тру­до­те­ра­пия, за­щи­та на пра­ва­та;
- со­ци­ал­но под­по­ма­га­не и социално включване;
- превенция на лица в риск;
- во­де­не на от­чет на ос­во­бо­де­ни­те от спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те со­ци­ал­ни за­ве­де­ния;
- управленски умения.
Овладяването на изброените умения се осигурява с институционален стаж, който се въвежда още през втората година на обучението.
Научно-практическата подготовка гарантира възможности за реализация в съзвучие с общите потребности в подразделенията на: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, системата за борба с детската престъпност, Министерството на правосъдието, в неправителствени организации и др.
Продължителността на обучението за ОКС „бакалавър” е 4 години за редовна и за задочна форма на обучение.
Студентите придобили ОКС „бакалавър” от същото или други професионални направления, както и тези с ОКС “професионален бакалавър” от същото направление, имат възможност да продължат обучението си по магистърска програма „Организация и управление на социалната работа”.
 
Годишната такса за обучение на чуждестранните студенти е 900 евро, а за лицата с двойно гражданство е 450 евро.

 

"Управление на здравните грижи" - про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция

„ръ­ко­во­ди­тел на здрав­ни­те гри­жи и пре­по­да­ва­тел по прак­ти­ка”.

Спе­ци­ал­ност­та „Уп­рав­ле­ние на здрав­ни­те гри­жи” е раз­к­ри­та с Ре­ше­ние от за­се­да­ние на Ак­ре­ди­та­ци­он­ния съ­вет на НАОА от 13.11.2003 г. (Про­то­кол № 35), с ко­е­то се да­ва по­ло­жи­тел­на оцен­ка на Про­ек­та за от­к­ри­ва­не на спе­­ци­ал­­­ност­та в Ме­ди­цин­с­ки фа­кул­тет към Тра­­кийс­­­ки уни­вер­си­тет, гр. Ста­ра За­го­ра. Към настоящия момент специалността е акредитирана на основание обща оценка „много добра” (максимална) за срок от шест години (Протокол № 27 от 09.07.2009 г.). Вис­шето образование по тази специалност е на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” от професионално направление „Обществено здраве”.
Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността, получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” и професионална квалификация „ръководител на здравните грижи и преподавател по практика”. В та­зи връз­ка, в про­це­са на обу­­че­ние те при­до­би­ват те­о­ре­тич­ни зна­ния и прак­ти­чес­ки уме­ния за из­пъл­не­ние на ос­нов­ни­те фун­к­ции в те­зи нап­рав­ле­ния.
Учеб­ни­ят план е из­ця­ло съ­об­ра­зен с На­ред­ба­та за един­ни­те дър­жав­­­ни изис­к­ва­ния за при­­до­­би­ва­не на вис­ше об­ра­зо­ва­ние по спе­ци­ал­ност­та „Уп­рав­ле­ние на здрав­­­ни­те гри­­жи” и про­фе­си­о­нал­на ква­­ли­­фи­­ка­ция „ръ­ко­во­ди­тел на здрав­­­ни­те гри­­жи и пре­по­да­ва­тел по прак­ти­ка” (ДВ, бр.70, от 29.08.2006 г., изм. ДВ бр. 87 от 07.10.2008 г. ). Учебният план и учебните програми са разработени за обучение на студенти от ОКС „бакалавър” - за редовна и задочна форма и за ОКС „магистър” - за задочна форма, чл. 6(2) от Наредбата.
Продължителността на обучението за ОКС „бакалавър” е 5 семестъра за редовна и 6 семестъра за задочна форма
Ре­а­ли­за­ци­я­та на завършилите спе­ци­ал­ност­та мо­­же да се осъ­щес­т­вя­ва ка­то:
- ръ­ко­во­ди­те­ли на здрав­ни гри­жи в ле­чеб­ни за­­ве­­де­­ния за из­вън­­­бол­­­нич­на (първична и специализирана) и бол­нич­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ, както и со­­ци­ал­­­ни за­ве­­де­­ния за де­ца и въз­рас­т­ни;
- за­веж­дащ сек­то­ри в ад­ми­нис­т­ра­тив­ни зве­на на здра­­­ве­о­­паз­­­ва­­не­то и здрав­ни­те от­де­ли на об­щи­ни­те, РЦЗ, здрав­но-оси­­гу­­ри­­тел­ни­те фон­до­ве, центровете и други струк­ту­ри по управление на здравните грижи;
- ръ­ко­во­ди­те­ли на час­т­ни здрав­ни струк­ту­ри по здрав­­­ни гри­жи – про­фи­лак­тич­ни, про­мо­тив­ни, семейно планиране и др.;
- експерти по здравни грижи в национални и международни правителствени и неправителствени организации;
- експерти по здравни грижи във ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Министерство на околната среда, средства за масова комуникация и др.;
- пре­по­да­ва­те­ли и сътрудници във висши медицински училища и научни организации по здравни грижи.

"Медицинска сестра"- про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция „ме­ди­цин­с­ка сес­т­ра”.

Специалността има разкрита процедура на проект за откриване на специалност от регулирани професии. Оценката на проекта е положителна с решение на заседание на Акредитационния съвет на НАОА от 02.10.2008 г., протокол № 29.
Медицинската сестра притежава необходимите компетенции, за да работи във всички структури на здравеопазването, регламентирани със Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 62/25.06.2002 г./, според потребностите в страната, световните тенденции и европейските изисквания и реалните възможности на университета.
Медицинската сестра извършва обем от дейности /самостоятелно, по лекарско предписание, и в екип/ насочени към лечебно-профилактичните цялостни сестрински грижи за човека - здрав или болен.
Обучението на медицинските сестри в Медицинския факултет е с образователно – квалификационна степен „бакалавър” и е с продължителност четири години.
 
Годишната такса за обучение на чуждестранните студенти е 3 200 евро, а за лицата с двойно гражданство е 1 600 евро.

"Акушерка" - про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция “аку­шер­ка”.

Специалността има разкрита процедура на проект за откриване на специалност от регулирани професии. Оценката на проекта е положителна – решение на заседание на Акредитационния съвет на НАОА от 02.10.2008 г., протокол № 29.
Акушерката извършва обем от дейности /самостоятелно, по лекарско предписание, и в екип (насочени към профилактичните, промотивните, диагностичните, медико – социалните и лечебните грижи) мероприятия за девойката, жената и семейството, приоритетно към бременната жена, родилката, новороденото и гинекологично болната жена.
Основната цел на обучението по специалност „Акушерка” е да формира здравни професионалисти, притежаващи необходимите компетенции, за да работят във всички структури на здравеопазването, регламентирани със Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 62/25.06.2002 г./, според потребностите в страната, световните тенденции и европейските изисквания и реалните възможности на университета.
Обучението по специалност „Акушерка” в Медицинския факултет е с образователно – квалификационна степен ”бакалавър” и е с продължителност четири години.
Мисията на Медицинския факултет е част от мисията на университета и е насочена към подготвянето на специалисти с висше образование за задоволяване потребностите на населението от прилагането на медицински и профилактични дейности, нужни за нуждаещия се човек.
 
Годишната такса за обучение на чуждестранните студенти е 3 200 евро, а за лицата с двойно гражданство е 1 600 евро.

 
 
 "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" - професионална квалификация "Медицински рехабилитатор и ерготерапевт"
 Специалността осигурява висококвалифицирани кадри, компетентни да извършват функционално - диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност.

Завършилите специалност “Медицинска рехабилитация и ерготерапия” могат да се реализират в болничната и доболничната помощ (кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, специализираните клиники и отделения, диагностичните и здравни центрове, санаториумите, курортните поликлиники, СПА – центровете, в детските заведения /домове и училища), спортните центрове и др.

За специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” балът се образува от удвоената оценка от конкурсния изпит по биология или ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.

 
 
                    ТУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БАНКА           УНИКРЕДИТ БУЛБАНК СТАРА ЗАГОРА
IBAN               BG 52UNCR76303100117655
BIC                  UNCRBGSF
АДРЕС            СТАРА ЗАГОРА „АРМЕЙСКА” 11
БУЛСТАТ      1230245380108
№ по ДДС       BG123024538