СПЕЦИАЛНОСТИ

Аграрен факултет

Aгрономство - бакалавър

Aграрно инженерство - бакалавър

Зооинжинерство - бакалавър

Екология и опазване на околната среда - бакалавър

Рибовъдство и аквакултури - бакалавър

 

Ветеринарномедицински факултет

Ветеринарна медицина - магистър

Ветеринарна администрация

Санитарна микробиология и безопасност на храните

 

Медицински факултет

Медицина - магистър

Акушерка - бакалавър

Медицинска сестра - бакалавър

Социални дейности - бакалавър

Управление на здравните грижи - бакалавър

Медицинска рехабилитация и ерготерапия - бакалавър
 

Педагогически факултет

Предучилищна и начална училищна педагогика - бакалавър

Начална училищна педагогика с чужд език - бакалавър

Социална педагогика - бакалавър

Специална педагогика - бакалавър

 

Стопански факултет

Аграрна икономика - бакалавър

Регионална икономика - бакалавър

Бизнес  икономика - бакалавър

Магистърски програми

 

Факултет по техника и технологии - Ямбол

Автотранспортна и земеделска техника - бакалавър

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия - бакалавър

Автоматика и компютърни системи -  бакалавър

Електротехника - бакалавър

Топло- и газоснабдяване - бакалавър

Технология на храните - бакалавър

 

Медицински колеж

Рехабилитатор - професионален бакалавър

Медицински лаборант - професионален бакалавър

Гериатрични грижи - професионален бакалавър

 

Филиал Хасково

Акушерка - бакалавър

Медицинска сестра - бакалавър

 

Специалности, подредени по азбучен ред

 

Агрономство - Аграрен факултет -  бакалавър /магистър

Автоматика и компютърни системи - Факултет по техника и технологии - Ямбол - бакалавър

Аграрна икономика - Стопански факултет - бакалавър

Аграрно инженерство -Аграрен факултет - бакалавър

Бизнес икономика - Стопански факултет - бакалавър

Ветеринарна администрация - Ветеринарномедицински факултет

Ветеринарна медицина - Ветеринарномедицински факултет

Гериатрични грижи - Медицински колеж - професионален бакалавър

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия - Факултет по техника и    технологии - Ямбол  - бакалавър

Екология и опазване на околната среда - Аграрен факултет - бакалавър 

Електротехника - Факултет по техника и технологии - Ямбол  - бакалавър

Зооинженерство - Аграрен факултет бакалавър

Медицина - магистър

Медицински лаборант - професионален бакалавър

Медицинска рехабилитация и ерготерапия - бакалавър

Медицинска сестра - бакалавър

Медицинска сестра(Хасково) - бакалавър 

Предучилищна и начална училищна педагогика Педагогически факултет -бакалавър

Рибовъдство и аквакултури - Аграрен факултет- бакалавър

Регионална икономика Стопански факултет - бакалавър

Рехабилитатор - Медицински колеж професионален бакалавър

Социална педагогика Педагогически факултет бакалавър

Специална педагогика Педагогически факултет бакалавър

Технология на храните -  Факултет по техника и технологии -Ямбол - бакалавър

Топло- и  газоснабдяване  Факултет по техника и технологии -Ямбол бакалавър

 

 

 

ИЗПИТ ПО
БИОЛОГИЯ
         „Ветеринарна медицина”
         „Медицина”*
         „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” 
         „Аграрно инженерство”
         „Агрономство”
         „Акушерка”
         „ Екология и опазване на околната среда”
          „Зооинженерство”
         “Медицински лаборант
         „Медицинска сестра”
         „Рехабилитатор”
         „Рибовъдство и аквакултури”
         „Социални дейности”
ТЕСТ ПО
БИОЛОГИЯ
         „Аграрно инженерство”
         „Агрономство”
         „Акушерка”
         „ Екология и опазване на околната среда”
          „Зооинженерство”
         “Медицински лаборант
         „Медицинска сестра”
         „Рехабилитатор”
         „Рибовъдство и аквакултури”
         „Социални дейности”
         „Гериатрични грижи”
ИЗПИТ ПО ОБЩА
ЕЗИКОВА КУЛТУРА
          „ Автоматика и компютърни системи"
         „ Автотранспортна и земеделска техника
         „ Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”
         „ Екология и опазване на околната среда”
         „Аграрна икономика”
         „Аграрно инженерство”
          „Агрономство”
         „Бизнесикономика”
         „Регионална икономика”
          „Електротехника”
         „Зооинженерство”
         „Предучилищна и начална училищна педагогика”,
         „Рибовъдство и аквакултури”
          „Социална педагогика”
         „Социални дейности”
          „Специална педагогика”
         „Начална училищна педагогика с чужд език”
          „Технология на храните”
         „Топло и газоснабдяване”
ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА
         „Екология и опазване на околната среда”
         „Аграрно инженерство”
         „Аграрна икономика”
         „Регионална икономика”
         „Бизнесикономика”
         „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”
         „Автотранспортна и земеделска техника
          „Автоматика и компютърни системи"
         „Електротехника”
         Топло- и газоснабдяване”
         „Технология на храните”
ТЕСТ ПО
ГЕОГРАФИЯ
         „Аграрна икономика”
         „Бизнесикономика”
         „Регионална икономика”
ИЗПИТ ПО ХИМИЯ
         „Медицина” *
         „Екология и опазване на околната среда”
ТЕСТ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
         „Автотранспортна и земеделска техника“
         „ Автоматика и компютърни системи"
         „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”,
         „Електротехника”
         „Технология на храните”
          Топло- и газоснабдяване”
ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХ-
НИЧЕСКА ПОДГОТОВКА
         „Аграрно инженерство”
         „ Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”
         „ Автотранспортна и земеделска техника”
         „ Автоматика и компютърни системи"
         „Електротехника”
          Топло- и газоснабдяване”
         „Технология на храните“

 

·         За специалността „Медицина“ се кандидатства с два изпита - изпит по биология и изпит по химия