Специалности

       • РЕХАБИЛИТАТОР

 
            Специалността „Рехабилитатор” за образователно- квалификационна степен „ професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 09.06.2011г. със срок на валидност на акредитацията 6 години и капацитет на специалността от 120 студенти.
          Рехабилитаторът е медицински специалист, завършил Медицински колеж и получил диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „рехабилитатор”.
         Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.
         Общият брой на часовете по учебен план и изискващите се кредити е съобразен с Наредбата за ЕДИ, за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър ”, приета с Постановление на МС № 238 от 26.09.2008г.
          Семестриални такси:
    - за български студенти- 350 лв
    - за студенти с двойно гражданство- 650 €
    - за чуждестранни студенти- 1300 €
        Приемът на студенти по специалност „Рехабилитатор” се извършва чрез полагане на конкурсен изпит- писмен тест или писмен изпит по биология в две сесии- м.април (предварителна) и м. юли(редовна), или с оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология от дипломата за средно образование.
         След дипломирането си рехабилитаторът може да се реализира в болничната и доболничната помощ - кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, в специализираните клиники и отделения, диагностичните и здравни центрове, санаториумите, курортните поликлиники и СПА-центровете, в детските заведения, домове и училища, спортните центрове и др.
          С развитието на частния сектор в здравеопазването у нас и разкриването на нови структури, търсенето на рехабилитатори все повече нараства. Голям е интересът и на чуждестранните студенти, предимно от Р. Турция и Р. Македония.
  
 
 
• МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ
 
 Специалността „Медицински лаборант” за  образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 09.06.2011г. със срок на валидност на акредитацията 6 години и капацитет на специалността от 90 студенти.
 
          Медицинският лаборант е медицински специалист, завършил Медицински колеж и получил диплома за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „медицински лаборант”.
Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.
         Общият брой на часовете по учебен план и изискващите се кредити е съобразен с Наредбата за ЕДИ, за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, приета с Постановление № 238 /26.09.2008 г.
          Семестриални такси:
         - за български студенти- 350 лв.
         - за студенти с двойно гражданство- 650 €
         - за чуждестранни студенти- 1300 €
Приемът на студенти по специалност „Медицински лаборант” се извършва чрез полагане на конкурсен изпит- писмен тест или писмен изпит по биология в две сесии- м. април (предварителна) и м. юли (редовна), или с оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология от дипломата за средно образование.
След дипломирането си медицинският лаборант може да се реализира в болничната и доболничната помощ- клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични и други лаборатории.
          С развитието на частния сектор на здравеопазването у нас и разкриването на нови частни структури, респективно лаборатории, търсенето на медицински лаборанти нараства.
           В съвременните условия непрекъснато нарастват потребностите от медицински специалисти в национален и световен мащаб, а това създава условия за успешната им реализация у нас и в чужбина.
 
 
         

           • ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ

 
           Специалността „Гериатрични грижи” е нова за страната и се разкрива за първи път в Медицински колеж при ТрУ – Стара Загора. Акредитирана с положителна оценка от НАОА към МС и капацитет на специалността от 60 студенти.
           Гериатричният специалист е медицински специалист, завършил Медицински колеж и получил диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „гериатричен специалист”.
           Обучението е редовна форма с продължителност 3 години.
           Семестриални такси:
    - за български студенти- 300 лв.
    - за студенти с двойно гражданство- 650 €
    - за чуждестранни студенти- 1300 €
        Приемът на студенти по специалност „ Гериатрични грижи” се извършва на база оценката от положени държавни зрелостни изпити по биология от дипломата за средно образование или тест по биология.
            Гериатричният специалист получава обем от професионални компетенции, които му дават възможност да осъществява интегрирани здравни /медико-социални/ грижи и услуги за възрастни и стари хора.
           След дипломирането си гериатричният специалист може да се реализира в домове за възрастни и стари хора, домашни социални патронажи,  дневни центрове за възрастни и стари хора, гериатрични звена в болничната  и извън болничната помощ,  институции, предоставящи грижи за възрастни и стари хора в домашна среда /домашни грижи/, рехабилитационни центрове, хосписи, други гериатрично ориентирани звена и в близкото бъдеще – като дейност на свободна практика в страната и в чужбина.
              Гериатрия (от гръцки: geron - старец и iatreia - лечение) e наука за болестите на възрастните и старите хора: диагностициране, характерно протичане, лечение, методи за социална рехабилитация. Предмет на гериатрията са както болести, започващи в по-ранни възрастови периоди, така и специфичните геронтологични заболявания. Гериатрията се занимава с проблеми най-вече от областта на вътрешната медицина, ортопедията, неврологията и психиатрията (геронтопсихиатрия). Гериатрията е призвана да помогне на възрастните и много старите хора да водят един по-добър живот. 
 

  

Учебни планове обща структура
 

УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура – СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР”

УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура – СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА - СПЕЦИАЛНОСТ "ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ"


     

Учебни програми: