Стипендии и конкурси

 

фондация ЕВРИКА

За тринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

             6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

 7. Инженерни науки  в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията   и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

              8.Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;

  9.Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

10.Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

За втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2015/2016 година.

Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии и десетте стипендии „Хуауей ИКТ“.

 

                                  За по-подробно запознаване, към настоящето писмо приложени Ви         

изпращаме Основните правила за отпускане на стипендии на студенти и  ученици, Статут на специалните именни стипендии на Фондация "ЕВРИКА"  и  регистрационен формуляр за кандидатстващите студенти. Молбата ни е да ни съдействате за популяризиране сред студентите на настоящата инициатива на Фондация „ЕВРИКА", както и за подготовката и подаването на документите им във Фондацията за участие в конкурса за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“.

Кандидатите за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“  трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" от 01. 09. 2015 г. до                 15. 10. 2015 г. следните документи:

1.Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org/;

2.Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2015/2016 година;

3.Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;

4.Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”       / до 3 страници /.

 

 

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org /актуално/.Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици

 

 

 

1.  Право на получаване на стипендии от фонда­ция „Еврика" имат:

     Спечелилите медали от проведените през годината и утвърдени от Съвета на фондацията международни средношколски олимпиади за целия срок на обучението си в средните и висши учи­лища, при условие че продължават образованието си в същата или сходна област, в която са изявили творчеството си й средният успех за всяка учебна година е не по-нисък от отличен 5,50 в средното училище и много добър 5,00 във висшето училище.

     Студенти (след втори курс) - носители на специ­алните именни стипендии на фондация „Еврика" за постижения в овладяването на отделните науки, утвърдени от Съвета на фондацията. Съве­тът на фондацията приема и утвърждава статут на специалните именни стипендии, а Изпълнителното бюро присъжда отделните стипендии по предложение на утвърдени комисии. Комисиите осъществяват класиране на кандидатите след оценка на документи и провеждане на събеседване с допуснатите  кандидати.

2.  Размерът на получаваните стипендии се определя както следва:

     За носителите на специалните именни стипендии на фондация „Еврика" - 2000 лв. годишно на човек.

     За спечелилите златни медали от международните средношколски олимпиади - 1200 лв. годишно на човек.

     За спечелилите сребърни медали от международните средношколски олимпиади - 1000 лв. годишно на човек.

     За спечелилите бронзови медали от международните средношколски олимпиади - 800 лв. годишно на човек.

3.  Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

     Заявление на желанието за получаване на стипендията и формуляр по образец, заверен в съ­ответното висше или средно училище.

     Уверение от висшето училище за успеха по учебни години и записване за новата учебна година (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика").

     Копие от документа, удостоверяващ класирането в международни олимпиади (за кандидатите, които ползват правото по този ред).

     Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции,публикации в научни издания и други такива за постиженията на кандидата в овладяването на науките, изява на творчество и други (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика");

     Есе на тема ” Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / за кандидатите за именни стипендии/.

4.  Срокът за подаване на документите във фондация „Еврика" е от 1 септември до 15 октомври за всяка година.

4а. По изключение, при финансови възможности Изпълнителното бюро на фондацията може да утвърждава  втора именна стипендия в рамките на бюджета на програмата, когато това е предложено от комисиите за оценка при равностойни значими резултати и постижения.  

5.  Стипендиите се изплащат чрез дебитни карти на два пъти за годината.

6.  В случай, че един и същ студент има право да получи стипендия по повече от един признак, той получава само по-голямата от тях.

7.  Стипендианти на фондацията, получили това право като носители на медали от международни средношколски олимпиади, при последващо спечелване на медали с по-висок ранг, автоматично получават годишен размер на стипендията си за оставащите години на обучението си съгласно т. 2 на настоящите Основни правила.

8.  Изплащането на стипендията се преустановява, в случай че ползващият това право:

     Доброволно напусне или бъде отстранен от висшето училище.

     Повтаря учебната година.

     Продължи образованието си в чужбина.

     Средният годишен успех е по-нисък от изискуемия съгласно т. 1 на настоящите Основни правила.

 

9. Получаващите стипендии от държавата по силата на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби (ПМС № 298\ 17.12.2003г.) получават 50 на сто от полагащата им се от фондация „Еврика" годишна стипендия.

 

 

ИМЕННИ СТИПЕНДИИ И СТИПЕНДИЯ „ХУАУЕЙ ИКТ“

за студенти

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР № ___

 

 

1. Име, презиме и фамилия:___________________________________________________

 

2. Дата и място на раждане:___________________________________________________

 

3. Адрес:___________________________________________________________________

 

4. Телефони:________________________________________________________________

 

5. E-mail:___________________________________________________________________

 

6. Обучава се в:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(ВУЗ; факултет; специалност; специализация; курс, в който ще бъде през новата

учебна година)

 

7. Успех от следването по години до сега:_______________________________________

                                                                       ________________________________________

                                                                       ________________________________________

                                                                       ________________________________________

                                                                       ________________________________________

 

8. Научен проблем или разработка, по които работи кандидата:_____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(прилагат се и официални документи от лаборатории, институти и др.)

 

9. Отличия от национални и международни олимпиади, конкурси, конференции

и др.:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(прилагат се и официални документи от организации, университети, институти и

др.)

 

ДАТА:                                                                             КАНДИДАТ:

 

                                                                                                подпис

 

 

 

 

СТИПЕНДИАНТСКАТА ПРОГРАМА "ГОТОВИ ЗА УСПЕХ"

 

Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ) обявява прием на кандидати за стипендиантската програма "Готови за успех" за учебната 2015-2016 година.

Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. През 2015-2016 стипендиантите трябва да са ученици в 12 клас или студенти (бакалаври или магистри).

Стипендиите са в размер на 2 000 лв. годишно за студентите (200 лв. месечно) и 1000 лв. за учениците (100 лв. месечно) и са осигурени за 10 учебни месеца - от 1 октомври до 31 юли включително. Изплащат се на всеки два месеца по банков път.

Срокът за подаване на документите е до 6 октомври 2015 год. (включително), като важи датата на пощенското клеймо. Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 30 октомври 2015 г., обявени на интернет страницата.

 

Необходимите документи и изчерпателна информация ще намерите тук.

 

СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ЗА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Деца и младежи без родители, отглеждани от роднини или в социални домове, могат да кандидатстват за стипендиантската програма "Готови за успех" за учебната 2015-2016 година. Инициативата, която се организира от Фондация "Помощ за благотворителността в България", е насочена към ученици от 12-и клас и студенти (бакалаври или магистри).

Стипендиите са в размер от 2000 лв. за студентите (200 лв. месечно) и 1000 лв. за учениците (100 лв. месечно), като се осигуряват за 10 учебни месеца. Крайният срок за подаване на документите е до 6 октовмри 2015 г. включително, като важи датата на пощенското клеймо.

Условия за кандидатстване за ученици и студенти
Субсидиите се осгуряват изцяло чрез дарения от фирми и частни лица, като водещият критерий при подбора е успехът на кандидатите, съобщават инициаторите. Учениците, които искат да кандидатстват, трябва да са записани в 12-и клас в редовна форма на обучение в държавно или общинско училище за учебната 2015-2016 г. Също така те трябва да бъдат сираци или полусираци и да имат успех от завършен 11-и клас не по-нисък от 5,50.

Условието за студентите също е да бъдат сираци или полусираци и да нямат навършени 26 години. От тях се изисква да бъдат записани редовно обучение по държавна поръчка през учебната 2015-2016 г. Първокурсниците е нужно да имат среден успех от дипломата и кандидатстудентските изпити или матура не по-нисък от много добър 5,00. За студентите след 1-и курс средният успех от предходната учебна година не трябва да е по-нисък от много добър 5,00, информират още организаторите.

Документи и кандидатстване
Кандидатурите се разглеждат от комисия, съставена от дарители и представители на Фондация "Помощ за благотворителността в България", които класират кандидатите по успех и определят стипендиантите. При еднакви резултати се взимат предвид социалният статус и доходите на кандидата и/или семейството му. Класирането на участниците ще бъде обявено не по-късно от 30 октомври 2015 г. на интернет страницата на фондацията. Броят на отпусканите средства се определя от набраните по програмата дарения, като стипендиите се изплащат на всеки два месеца в периода от 1 октомври до 31 юли вкючително.

 

Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят необходимите документи на адрес ФПББ - "Готови за успех", бул. "Витоша" 65, ет. 2, София 1000, или да ги сканират и да ги изпратят на имейл адрес: bcaf@bcaf.org. За повече информация можете да посетите този адрес.

 

„СТАНДАРТ“ ОСИГУРЯВА ТРИ СТИПЕНДИИ ЗА МЛАДИ ЛЕКАРИ

 

В. „Стандарт“ и Дарик радио продължават с кампанията „Млад медик“. Медиите очакват предложения за най-добрите млади лекари на България. Тримата първенци ще получат едногодишни стипендии в размер на 400 лв. месечно. Инициативата се провежда с подкрепата на Министерство на здравеопазването и Български лекарски съюз.

            Всички предложения за млади лекари и мениджъри може да пращате на електронния адрес: mladlekar@gmail.com.

 

Крайният срок е 15 август.

 

 

МЛАДЕЖИ МОГАТ ДА СТАНАТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "АДЕКО" ЗА 1 МЕСЕЦ

 

  Младежи от цяла България, които нямат трудов опит или той е съвсем малко, ще могат да заемат поста изпълнителен директор в "Адеко България" за 1 месец, съобщиха от консултантската компания в областта на човешките ресурси.

 Това ще се случи в рамките на международната инициатива на групата Adecco "CEO за един месец", която се организира за втора поредна година и обхваща 50 държави. Проектът е част от програмата на компанията - Way To Work, която цели да интегрира младите хора на пазара на труда.

  Организаторите информират, че от всяка държава ще бъде избран по един кандидат, който ще започне едномесечен платен стаж като изпълнителен директор в местния офис на "Адеко". Българските кандидати ще могат да прекарат месец юли, работейки заедно с изпълнителния директор на "Адеко България" Георги Георгиев. В следващия етап от надпреварата един от всички участници в глобален план ще бъде избран за CEO на централния офис на Adecco в Цюрих, Швейцария.

  Едномесечният стаж там започва през септември 2015 г., като за него е предвидено заплащане от 15 000 евро.

  За да кандидатствате, трябва да изтеглите мобилното приложение CEO for One Month" и да се включите в състезанието, като попълните вашето CV и няколко теста.

 

  Крайният срок за кандидатстване е 1 май 2015 г.

 

Стипендии за млади лекари
Стипендиите се отпускат от Българския лекарски съюз и ще бъдат най-малко 30. Целта е да се подпомогнат млади лекари, провеждащи специализация по различни специалности или подготовка на дисертационен труд чрез редовно обучение.
Стипендиите се отпускат на лица с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“, които са приети и провеждат обучение по една от предложените специалности по реда на Наредба 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и/или подготвят дисертационен труд чрез редовно обучение по реда на Закона за развитие на академичния състав в Република България.
Всяка от стипендиите е в размер на 400 лв. брутна месечна сума и се получава в продължение на 1 (една) година. По воля на дарителя стипендията може да бъде продължена до успешното полагане на изпит за съответната специалност или до придобиване на степен „доктор”.
Програмата на БЛС за подпомагане на специализанти и докторанти се публикува на електронната страница на БЛС до 31 август за съответната година. Покана и условия за участие се изпращат и до всички Университетски болници в страната. Определят се срока за кандидатстване, за оценка и публикуване на резултатите. Документи се приемат до 1 октомври.
Необходими документи
Кандидатите е необходимо да приложат при кандидатстване за стипендия:
1. Попълнен формуляр за кандидатстване за стипендия за подпомагане на млади лекари.
2. Уверение за записана специализация за 2014/2015.
3. Кратка автобиография – CV европейски образец.
4. Копие от диплома за завършено висше образование.
5. Копия от публикациите, в които участва кандидатът.
6. Копия от програми на научни събития, в които е видно, че кандидатът е взел участие с лекция или публично представяне.
Право на участие имат специализанти и/или докторанти по предварително определените специалности, които са на възраст до 35 години. Същите имат общ успех от семестриално завършено образование по медицина не по-малко от 4.50 и общ успех от положени държавни изпити не по-малко от 4.50.
Изборът на стипендианти се определят от комисия, избрана от управителния съвет в състав:
Председател: Д-р Юлиян Йорданов – зам. председател на БЛС.
Членове:
1. Проф. д-р Петър Панчев.
2. Доц. Д-р Лиляна Хавезова.
Комисията се избира и назначава ежегодно от УС на БЛС във връзка с набирането на кандидат-стипендианти на УС на Български лекарски съюз.
Кандидатите трябва да отговарят на посочените по-горе изисквания за възраст, успех и провеждана специализация или подготовка на дисертационен труд чрез редовно обучение през текущата година.

   

Стипендиантска програма
Пенсионно осигурително акционерно дружество „ЦКБ СИЛА” АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, обявяват конкурс за стипендианти за учебната 2014-2015 учебна година.
 
1. Критерии за кандидатстване по стипендиантската програма:
За стипендии по съвместната стипендиантска програма на Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и ПОАД „ЦКБ Сила” АД имат право са кандидатстват   студенти в редовна форма на обучение – степен бакалавър, във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: отличен - 5.50
Предимства при класиране:
-   Студенти в неравностойно положение, което включва деца със специален социален или здравен статус, т.е:
-   деца израснали под институционализирaна грижа;
-   деца в социално-слаби семейства - с месечен доход под 240 лв. на член от семейството;
-   сираци и полусираци;  
-   деца със степен на инвалидност;
-   деца със специални образователни потребности (деца с увреждания).
- Студенти в една от следните специалности:
- Застрахователно и социално дело – Стопанска академия „Д. Ценов”, Свищов; 
- Застрахователно и социално дело – УНСС, София; 
- Социален мениджмънт – ТУ, Варна.
2.  Периодичност:
Стипендията да се отпуска за семестър, т.е два пъти годишно.
3. Квота по стипендиантската програма: по двама студенти за всеки семестър от учебната година.
4. Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни вноски по 300 лв.
5.  Определяне на бенефициентите:
Комисия съставена от представители на ПОАД „ЦКБ Сила” АД, Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и  представител/и на академичните среди, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите, на база на следните критерии:
 - среден успех от предходния семестър на обучението.  Минимално изискуем успех: Отличен - 5.50;
- социален статус на кандидатите за стипендия.  
- студенти от специалности в областта на социално дело и/или пенсионно осигуряване. (специалност „Застрахователно и социално дело” – Стопанска академия „Д. Ценов”, гр. Свищов;   специалност „Застрахователно и социално дело” – УНСС, гр. София; специалност  „Социален мениджмънт” – ТУ, гр. Варна).

Kандидатстване:
1. Срок за кандидатстване: до 15.06.2014 г.
2. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец)
- Мотивационно писмо
- Академична справка за успех, форма на обучение и специалност
- Документ удостоверяващ социалното и здравословно състояние на кандидата.
Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” (9006 Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда, офис 207) или чрез изпращане по поща или куриер.
Попълването на документите е задължително, както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.
3. Срок за разглеждане на кандидатурите: 15.06 – 15.07.2014
Кандидатурите се разглеждат от комисия съставена от представители на ПОАД”ЦКБ Сила”, Фондация „Свети Свети Константин и Елена” и представител/и на академичните среди.
4. Oбявяване на бенефициентите /лично и публично/: до 31.07.2014 г.
5. Изплащане на стипендиите:
- Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, съгласно подписани договори със стипендиантите, изплаща сумата на 5 равни месечни вноски по 300 лв., по сметка на стипендиантите.
 За допълнителна информация:
Фондация „Св. Св. Константин и Елена”
Тел: 052 383 943
Мобилен: 0884 388 989; foundation@stconstantine.bg
Стипендии за студенти от икономически специалности
 
„Белла България“ разширява възможностите за професионално развитие на младите хора чрез специална стипендиантска програма. Стипендиите са част от проекта „Белла Академия", чрез който студентите имат възможност да трупат умения и знания в реална работна среда. Академията дава възможност за участие в стипендиантските и стажантските програми на компанията, мастър класове и студентски практики.
С „Белла Академия“ компанията стартира и първата стипендиантска програма в страната, насочена към студентите в хранително-вкусовата промишленост и икономиката.
За първата година „Белла България“ ще подпомага петима млади специалисти, а общата стойност на стипендиите е 10 000 лв.
Условия за участие в стипендиантската програма за ХВП специалисти:
За стипендия могат да кандидатстват студенти II-V курс със среден успех за последната завършена учебна година не по-нисък от 4.00 в следните специалности: „Технология на месото и млякото”, „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти”, „Технология на ферментационните продукти”
Документи за участие:
1. Уверение за успех от изминалата учебна година или заверено копие на диплома за завършена ОКС „Бакалавър”
2. Заявление за участие в свободна форма, което задължително да включва : код на стипендията: BB1314B (Тесто) или BB1314MT (Месо) или BB1314MK (Мляко); трите имена на кандидата за стипендия; телефон за връзка с кандидата за стипендия
Всички документи заедно с есето изпращайте на academy@bella.bg  до 06 януари 2014 г.
Официалното връчване на стипендиите на победителите от УХТ ще бъде в периода 17-21 февруари 2014 г.
Условия за участие в стипендиите за икономика:
Студенти ІІ – V курс (бакалаври) и магистри от УНСС със среден успех за последната завършена учебна година не по-нисък от 4.00.
Документи за участие:
1. Уверение за успех от изминалата учебна година или заверено копие на диплома за завършена ОКС „Бакалавър”.
2. Заявление за участие в свободна форма и съдържащо задължително:  кода на стипендията: BB1314Е, трите имена на кандидата за стипендия и телефон за връзка с кандидата
Всички документи заедно с есето изпращайте на academy@bella.bg  до 15 януари 2014 г.
Официалното връчване на стипендиите ще бъде в периода 10-14 февруари 2014 г.
При въпроси или необходимост от допълнителна информация: www.facebook.com/AcademyBella и academy@bella.bg  .

 

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

Германската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstifitune Umwelt -DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки. При необходимост, преди стажа DBU осигурява и курс по немски.

Кой може да кандидатства?

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:

• магистърска степен, придобита преди максимум  3  години,  за предпочитане от българско висше учебно заведение

• и/ или настоящ докторант

• владеене на немски и/или английски език

Кандидатите могат да са завършили различни специалности - няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика.

Кога и как се кандидатства?

Стипендианти се набират веднъж годишно и срокът за кандидатстване е 16 август 2013. Дотогава се подават необходимите документи. След предварителен подбор (по документи), в средата на октомври 2012 с избрани кандидати се провежда интервю. Престоят в Германия започва в началото на март 2014, а изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU.

Документите

• Формуляр за кандидатстване - попълва се онлайн;

• Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - въведение, теоритическа обосновка, цел, методи на работа, практическо приложение - съвсем накратко, максимум 3 страници формат А4;

• Автобиография;

• Легализирано копие от дипломи (или академична справка) за завършено образование, преведени на немски/ английски език (могат да се предададат допълнително, най-късно до датата, посочена за интервю);

• Свидетелство за владеене на немски/английски език;

• Препоръка от университетски преподавател.

Документите се подават онлайн на http://www.dbu.de/1454.html от 1 май 2013г. до 16 август 2013г.

За повече информация посетете http://www.dbu.de/1479.html (английски), http://www.dbu.de/1454.html (немски),http://www.dbu.de/media/29050903254963al.pdf (български) или се обърнете към Ваня Рътарова - координатор на програмата за България fvratarova@,yahoo.co.ukj.

КонкурсМЛАД ИКОНОМИСТ 2013

 

 на тема

„ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ”

за ученици, студенти, докторанти и млади специалисти 

до 35 годишна възраст - български граждани, живеещи в 

страната и в чужбина.

 

·       Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;

 

·       Докладите трябва да бъдат написани на български език;

 

·       Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;

 

·       В текста да не се посочва името на автора;

 

·        Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:

o      име, презиме и фамилия;

o      адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;

o      име и адрес на учебно заведение/фирма/администрация и т.н.;

 

·       Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

 

·       Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител;

 

·       Разработките се представят до 20 септември 2013г. на адрес:

Гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2013г.”, За справка: тел. 02987-18-47; моб. телефон: 0878 871 847;e-mail: unieconom@abv.bg;

 

·       На кандидатите, заели първите три места, съгласно правилата за оценяване, се присъждат парични и предметни награди, за които ще бъдат информирани до 21 октомври 2013г.;

 

·       Всички номинирани участници в конкурса, получили минимален брой точки – 30, получават сертификат на СИБ;

 

·       Церемонията по награждаването на участниците в конкурса „Млад икономист 2013г.”  ще се състои на 1 ноември 2013г.,  Ден на народните будители в гр. София;

 

·       Неполучените на 01.11.2013г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

·        Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: www.union-econ.com

 

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

 

 

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ”, ОХРИД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Университетът по информационни науки и технологии „Св. Апостол Павел” – Охрид, Република Македония, обявява пълна стипендия за български студенти за академичната 2013/2014 г.

Кандидатите трябва да са завършили средно образование, да не са по-възрастни от 20 години и да владеят добре английски език. Стипендията предвижда: такси за обучение, настаняване и храна (пълен пансион) в общежитията на университета, карта за транспорт, здравно осигуряване, както и месечна стипендия в размер на около 120 USD.

Пълната информация за условията на стипендията, учебните програми, както и приложения за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата: http://uist.edu.mk/.

Допълнителна информация може да се получи чрез електронна поща (contact@uist.edu.mk) или телефони (+389 46 550 001 и 389 46 550 002).

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2013 г.