Структура

Съществуващите във Факултета звена са разделени на основни и обслужващи, в зависимост от дейността, която извършват. Основни звена към Факултета са катедрите, клиниките и лабораториите формиращи Клинико-диагностичния блок.

 

Обслужващите звена на Факултета са: Деканат, Административни служби към Деканат, Ветеринарна аптека, Учебно опитно стопанство, Компютърно бюро с ксерокс, Лаборатория с електронен микроскоп, Списание “Bulgarian Journal of Veterinary Medicine”, Финансово-счетоводен отдел.

 
Ветеринарномедицинският факултет при Тракийски университет – Стара Загора има следната управленска структура: Декан, Декански съвет, Зам.-декан по учебно-методична дейност и контрол на качеството, Зам.-декан по клинична дейност, Зам.-декан по научноизследователска дейност, Декански съвет, Главен счетоводител.
 
На пряко подчинение на Зам.-декана по учебно-методична дейност и контрол на качеството са: Отдел по Контрол на качеството на обучението, Учебен отдел, Комисия по учебна дейност и Следдипломно обучение.
 
Зам.-деканът по клиничната дейност, стажове и практики се занимава с работата  на Комисията по клинично обучение, Клинико-диагностичния блок, Ветеринарната аптека и Отдела за стажове и практики.
 
Работата на Зам.-декана по научноизследователската дейност е свързана с Комисията по научноизследователска дейност, Комисията по безопасност и условия на труд, Лабораторията с електронния микроскоп, Списание Bulgarian Journal of Veterinary Medicine и Отделът по научноизследователска дейност.
 
На пряко подчинение на Главния счетоводител е Финансово-счетоводният отдел.