2015 г.

НОВИ   КНИГИ   НА   ПРЕПОДАВАТЕЛИ   ОТ   ПФ  2015    ГОДИНА

Област на знанието: Социални науки и хуманитаристика
Кацарска, Венетка. Специално образование. Научен статут на специалната педагогика. Стара Загора, Ланген, 2015
ISBN 978-954-346—79-3

Целта на предприетото теоретично проучване е да се приведе научният статут на социално значимата наука специална педагогика в съответствие с постиженията както в разглежданата област, така и в контекста на тези в други научни области и на тази основа да се очертаят нови тенденции в развитието й. С постигането на тази цел се очаква да се осъществят промени в обучението на студентите, да се повлияе на дейността на държавни и неправителствени организации, да се променят несъответстващи на времето, в което живеем, нагласи към лицата със специални образователни потребности и да се активизират усилията на обществото като цяло и  всеки негов член в частност, за манифестиране на подкрепа и толерантност към тях – важни условия, за да развият своя потенциал и не на последно място – да се включат самите лица със специални образователни потребности в решаването на техните проблеми.

Кожухарова, Г. МАТЕМАТИКА. Учебник за студенти от Педагогически факултет при Тракийски университет специалности ПНУП и НУПЧЕ
Стара Загора 2015
ISBN 978-954-314-080-0

Учебникът е предназначен за студентите от Педагогически факултет при Тракийски университет, специалности предучилищна и начална училищна педагогика и начална училищна педагогика с чужд език. Съдържанието му е съобразено с програмата на учебната дисциплина Теоретични основи на курса по математика I-IV клас. Учебникът е резултат от лекциите, които авторът чете в Педагогически факултет. Съобразен е с потребностите на детските и начални учители от основни математически познания.